کد های لازم برای ثبت نام کنکور سراسری

فرم ثبت نام کنکور سراسری شامل 52 قسمت یا بند است که داوطلبان برای ثبت نام در این آزمون باید همه این بند ها را مطابق با شرایط و اطلاعات شخصی خود پر کنند. بخشی از این اطلاعات، کد های مورد نیاز برای ثبت نام کنکور سراسری است که در قسمت های مختلف این فرم وجود دارد و داوطلبان با اطلاعات شخصی خود نمی توانند این بند ها را پر کنند. همه کد های مورد نیاز برای ثبت نام کنکور سراسری در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری آورده شده است و ما برای راحتی کار شما این کدها را به تفکیک در این مطلب قرار داده ایم. با کلیک روی لینک هر کد مورد نیاز می توانید جدول و اطلاعات مربوطه کامل آن را مشاهده کنید. 

 

کد سوابق تحصیلی دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری 

کد سوابق تحصیلی دیپلم در بالاترین قسمت فرم ثبت نام کنکور سراسری و در سمت راست آن قرار دارد. نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد سوابق تحصیلی دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری

 

کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری 

کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در بالاترین قسمت فرم ثبت نام کنکور سراسری و در سمت چپ آن قرار دارد. نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری

 

کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. اطلاعات کد بخش محل تولد را می توانید در جدول شماره 7 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 1401 مشاهده کنید همچنین برای پیدا کردن راحت تر کد بخش محل تولد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور سراسری

 

کد دانش آموزی مقطع دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری

کد دانش آموزی مقطع دیپلم در بند 11 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. نحوه دریافت کد دانش آموزی مقطع دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد دانش آموزی مقطع دیپلم برای ثبت نام  کنکور سراسری

 

کد عنوان دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری

کد عنوان دیپلم در بند 12 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. برای پیدا کردن کد عنوان دیپلم می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد عنوان دیپلم برای ثبت نام  کنکور سراسری

 

کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی در بند 21 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. نحوه دریافت کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد دانش آموزی مقطع پیش دانشگاهی  برای ثبت نام  کنکور سراسری

 

کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی در بند 22 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. برای پیدا کردن کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد عنوان مدرک پیش دانشگاهی برای ثبت نام  کنکور سراسری

 

کد 12 رقمی سهمیه ایثارگران برای ثبت نام کنکور سراسری​

کد 12 رقمی سهمیه ایثارگران در بند 28 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. نحوه دریافت کد 12 رقمی سهمیه ایثارگران برای ثبت نام کنکور سراسری را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد 12 رقمی سهمیه ایثارگران برای ثبت نام کنکور سراسری​

 

کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی

کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی در بند 44 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. اطلاعات کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی را می توانید در جدول شماره 7 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 1401 مشاهده کنید همچنین برای پیدا کردن راحت تر کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی

 

کد وضعیت نظام وظیفه برای ثبت نام کنکور سراسری

کد وضعیت نظام وظیفه در بند 45 فرم ثبت نام کنکور سراسری باید پر شود. اطلاعات کد وضعیت نظام وظیفه را می توانید در صفحه 20 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 1401 مشاهده کنید همچنین برای پیدا کردن راحت تر کد وضعیت نظام وظیفه می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد وضعیت نظام وظیفه برای ثبت نام کنکور سراسری