تضمین خدمات کیفیت  در 3گام چگونه است؟

موسسه 3گام، هموراه بیشتر زمان و هزینه خود را برای افزایش کیفیت مشاوره و برنامه ریزی اختصاص می دهد. حتی برای اثبات این کیفیت به کاربران خود، تا یک هفته گارانتی کیفیت کار مشاور و برنامه ریزی های او را تضمین می کند و در صورت عدم رضایت کاربر تمامی هزینه کاربر به او برگردانده می شود.

در چه شرایطی، گارانتی برگشت وجه باطل می شود:

1- تصمیم ناگهانی کاربر به انصراف از مطالعه آزمون در صورتی که از خدمات مشاور و برنامه ریزی او رضایت کامل را دارد.

2- پیش آمدن شرایط غیر مترقبه ای که در کنترل 3گام نیست و به زندگی شخصی داوطلب مربوط است و پیش آمدن مشکلی که فرد شرایط مطالعه را از دست بدهد. مانند: درست شدن کار مهاجرت به خارج از کشور، اتفاقی ناخواسته در زندگی فرد که محیط خانوادگی او را به هم می ریزد و یا هر مشکلی که به نوعی به خود کاربر و زدندگی او مرتبط است و داوطلب از مشاوره و برنامه ریزی 3گام رضایت کامل را دارد.

 

مراحل گارانتی خدمات مشاوره و برنامه ریزی 3گام:

دستورالعمل و مراحل گارانتی تضمین کیفیت خدمات
دستورالعمل و مراحل گارانتی تضمین کیفیت خدمات