لیست رشته های بومی، ناحیه ای، قطبی و کشوری تجربی

در زمان انتخاب رشته تمام داوطلبان تجربی باید به این موضوع دقت کنند که رشته ای که انتخاب می کنند با توجه به توزیع آن در دانشگاه های استان های مختلف کشور در کدام یک از گزینش  بومی(استانی، ناحیه ای، قطبی ) قرار دارد. اگر داوطلبی آگاهی لازم و کافی را نسبت به آن رشته داشته باشد می تواند شانس قبولی خود را در آن رشته بالا ببرد. همچنین می توانید با دانستن زیرگروه های کنکور تجربی می توانید یک برنامه ریزی بسیار مناسب برای کنکور زبان داشته باشید.

 

 
نوع پذیرش رشته ها بر اساس دانشگاه،  دوره روزانه یا غیر روزانه و بدون کنکور:

۱- تمامی رشته های دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی: پذیرش کشوری بدون بومی گزینی

۲- تمامی رشته های دوره شبانه و نیمه حضوری: پذیرش بومی استانی

۳- رشته های روزانه: پذیرش آن بستگی به رشته دارد.

۴- همچنین  تعدادی از رشته های ریاضی به صورت بدون کنکور توسط دانشگاه های مختلف و صرفا براساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند شما می توانید لیست رشته های بدون کنکور را در این قسمت مشاهده کنید.

 

 

 

لیست رشته های بومی استانی تجربی

رشته هایی که در اکثر استان های کشور وجود دارند و از نظر کاربردی نیاز به متخصص بومی دارند پس گزینش آن ها به صورت بومی استانی می باشد.

 

لیست تمامی رشته های استانی تجربی

آموزش ابتدایی

آموزش کودکان استثنایی

اتاق عمل 

پرستاری

علوم آزمایشگاهی

 مامایی

هوشبری

کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی امور اراضی

کاردانی امور بانکی

کاردانی امور دولتی

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی امور فرهنگی

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی بهداشت حرفه ای

کاردانی بهداشت عمومی

کاردانی بهداشت محیط

کاردانی بیمه

کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم

کاردانی تربیت معلم قرآن کریم

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

کاردانی تکنولوژی محیط زیست

کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

کاردانی حسابداری

کاردانی خدمات اداری

کاردانی دامپزشکی

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

کاردانی علوم آزمایشگاهی

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

کاردانی گردشگری

کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی هتلداری

کاردانی هوشبری

 
 

 

لیست رشته های بومی ناحیه ای تجربی

رشته هایی که در دانشگاه یک استان از چند استانی که نزدیک به هم هستند وجود دارد پس گزینش آن ها به صورت بومی ناحیه ای انجام می شود.

 

لیست تمامی رشته های ناحیه ای تجربی

پزشکی

داروسازی

دندانپزشکی

تکنولوژی پرتوشناسی

حسابداری

زبان و ادبیات عربی

شیمی کاربردی

شیمی محض

گیاه پزشکی

مدیریت بازرگانی

مهندسی بهداشت محیط

تکنولوژی پرتوشناسی

 

 

 

لیست رشته های بومی قطبی تجربی

رشته هایی که فقط در یک ناحیه از چند ناحیه مجاور هم وجود داره گزینش آن ها به صورت بومی قطبی انجام می شود.

 

لیست تمامی رشته های قطبی تجربی

دکتری عمومی دامپزشکی

روانشناسی

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

فیزیوتراپی

مدیریت دولتی

کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

اقتصاد

علم اطلاعات و دانش شناسی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کتابداری در شاخه پزشکی

مدیریت صنعتی

 
 
 

 

لیست رشته های بومی کشوری تجربی

رشته هایی که ممکن است در یک قطب اصلا وجود نداشته باشند دیگر بومی گزینی نیستند و پذیرش آن ها به صورت کشوری می باشد.

 

لیست تمامی رشته های کشوری تجربی

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی

آموزش زیست شناسی

ادیان و مذاهب

اقتصاد کشاورزی

امنیت

امنیت بین الملل

بهداشت عمومی

بهداشت و بازرسی گوشت

بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها

تاریخ اسالم

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

تکنولوژی پزشکی هسته ای

زمین شناسی

زیست شناسی دریا

زیست شناسی گیاهی

شنوایی شناسی

ضد تروریسم

علوم تربیتی

علوم دامی

علوم قرآن و حدیث

علوم و صنایع غذایی

علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی شیالت

علوم ورزشی

فقه و حقوق امامی

فقه و حقوق شافعی

فلسفه و عرفان اسالمی

فناوری اطلاعات سالمت

فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی

گردشگری

مددکاری اجتماعی

مدیریت امور گمرکی

مدیریت بیمه اکو

مدیریت فرهنگی هنری

مدیریت مالی

مربیگری عقیدتی

معارف اسالمی- تبلیغ و ارتباطات

معارف اسالمی و ادیان

معارف اسالمی و علوم تربیتی

معارف اسالمی و کالم

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

مهندسی طبیعت

میکروبیولوژی

حفاظت اطلاعات

زیست شناسی جانوری

زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست فناوری

شیعه شناسی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

علوم تغذیه

علوم فنی امنیت

علوم قضایی

علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی خاک

علوم و مهندسی محیط زیست

فقه و حقوق اسلامی

فقه و حقوق حنفی

فلسفه و حکمت اسالمی

فلسفه و کالم اسلامی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاردرمانی

گفتار درمانی

مدیریت امور بانکی

مدیریت بیمه

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت و بازرگانی دریایی

معارف اسالمی

معارف اسالمی و اخالق

معارف اسالمی و تاریخ

معارف اسالمی و علوم قرآنی

معارف اسالمی و مدیریت

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مهندسی صنایع مبلمان

مهندسی فضای سبز

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و ارشاد

آموزش تربیت بدنی

آموزش شیمی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

اقیانوس شناسی

امنیت اقتصادی

امنیت نرم

بهداشت مواد غذایی

بینایی سنجی

پژوهشگری امنیت

تربیت مروج سیاسی

تکنولوژی پرتو درمانی