آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی تجربی 99
آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی تجربی 1401

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

آخرین رتبه های قبولی رشته های کنکور تجربی 1401

رتبه های قبولی تجربی 1401 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی تجربی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور تجربی 1402 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید.همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته تجربی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی استفاده کنید. همچنین برای مشاهده نمونه کارنامه و رتبه های تجربی می توانید به مطلب نمونه کارنامه و درصدهای رشته تجربی مراجعه کنید.

 

داوطلبان کنکور تجربی 1402، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته پزشکی 1401

رتبه های قبولی پزشکی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته پزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پزشکی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پزشکی سال 1401 می باشدو شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته پزشکی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته دندانپزشکی 1401

رتبه های قبولی دندانپزشکی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته دندانپزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی دندانپزشکی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پزشکی سال 1401 می باشدو شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته دندانپزشکی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته داروسازی 1401 

رتبه های قبولی داروسازی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته داروسازی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف داروسازی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته داروسازی را در سایت 3گام بخوانید.

 


 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته پرستاری 1401 

رتبه های قبولی پرستاری 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته پرستاری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پرستاری سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته پرستاری را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته تغذیه 1401 

رتبه های قبولی تغذیه 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته تغذیه مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی تغذیه، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف تغذیه سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته تغذیه را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته هوشبری 1401 

رتبه های قبولی هوشبری 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته هوشبری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی هوشبری، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف هوشبری سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته هوشبری را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته فیزیوتراپی 1401 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته فیزیوتراپی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی فیزیوتراپی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف فیزیوتراپی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته فیزیوتراپی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته رادیولوژی 1401 

رتبه های قبولی رادیولوژی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته رادیولوژی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی رادیولوژی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف رادیولوژی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته رادیولوژی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته علوم آزمایشگاهی 1401 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته علوم آزمایشگاهی  را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته بینایی سنجی 1401 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته بینایی سنجی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی بینایی سنجی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف بینایی سنجی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته بینایی سنجی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته اتاق عمل 1401 

رتبه های قبولی اتاق عمل 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته اتاق عمل مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی اتاق عمل، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف اتاق عمل سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته اتاق عمل  را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته شنوایی شناسی 1401 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته شنوایی شناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی شنوایی شناسی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف شنوایی شناسی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته شنوایی شناسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته کار درمانی 1401 

رتبه های قبولی کاردرمانی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته کاردرمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی کاردرمانی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف کاردرمانی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته کاردرمانی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته گفتار درمانی 1401 

رتبه های قبولی گفتار درمانی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته گفتار درمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی گفتار درمانی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف گفتار درمانی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته گفتار درمانی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته مامایی 1401 

رتبه های قبولی مامایی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته مامایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مامایی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مامایی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته مامایی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته دامپزشکی 1401 

رتبه های قبولی دامپزشکی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته دامپزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی دامپزشکی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف دامپزشکی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته دامپزشکی را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته زیست شناسی 1401 

رتبه های قبولی مامایی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته مامایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مامایی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مامایی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته زیست شناسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته شیمی 1401 

رتبه های قبولی مامایی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته مامایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مامایی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مامایی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته  شیمی را در سایت 3گام بخوانید.