شهریه ارشد دانشگاه خوارزمی 1400 | نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه ارشد نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
شهریه ارشد نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود. در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

در حالی که در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

 

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع ارشد دانشگاه خوارزمی در سال 1400 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و فنی و علوم پایه دانشگاه خوارزمی در سال 1400

سال ورود  مقطع گروه شهریه ثابت شهریه متغیر پیش نیاز
نظری عملی
سال 1400 کارشناسی ارشد نوبت دوم (شبانه) علوم انسانی 1,320,000 236,000 360,000 95,000
فنی و علوم پایه 1,500,000 360,000 530,000 107,000

 

می توان با استفاده از مبالغ آورده شده در جدول فوق حداقل و حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در سال 1400 را به صورت زیر محاسبه کرد. این اعداد برای حداقل 12 واحد (ترکیبی از دروس نظری و عملی) و حداکثر 14 واحد (ترکیبی از دروس نظری و عملی) محاسبه شده است.

 

شهریه ثابت + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس نظری)) + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس عملی) = شهریه یک ترم تحصیلی دوره شبانه دانشگاه خوارزمی در رشته های علوم انسانی

 

  حدود 4,700,000 تومان = 1,320,000 + 1,888,000 + 1,440,000 = (1,320,000 + (8 × 236,000) + (4 × 360,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 5,400,000 تومان = 1,320,000 + 1,888,000 + 2,160,000 = (1,320,000 + (8 × 236,000) + (6 × 360,000) ) =حداکثر شهریه یک ترم

 

مبالغی که طی فرمول بالا محاسبه شده اند با تعداد واحد به صورت فرضی محاسبه شده اند و مبالغ می توانند متناسب با تعداد بیشتر واحد های عملی و تعداد کمتر واحدهای نظری و بر عکس تغییر یابند.

 

در ادامه حداقل و حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) را برای رشته های فنی و علوم پایه هم محاسبه می کنیم.

 

(شهریه ثابت + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس نظری) + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس عملی) ) = شهریه یک ترم تحصیلی دوره شبانه دانشگاه خوارزمی در رشته های فنی و علوم پایه

 

حدود 6,500,000 تومان = 1,500,000 + 2,888,000 + 2,120,000 = (1,500,000 + (8 × 360,000) + (4 × 530,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 7,600,000 تومان = 1,500,000 + 2,888,000 + 3,180,000 = (1,500,000 + (8 × 360,000) + (6 × 530,000) ) =حداکثر شهریه یک ترم

 

 

شهریه پردیس کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و فنی و علوم پایه دانشگاه خوارزمی در سال 1400

سال ورود  مقطع گروه شهریه ثابت شهریه متغیر هر واحد پایان نامه پیش نیاز
نظری عملی
سال 1400 کارشناسی ارشد پردیس علوم انسانی 2,500,000 250,000 310,000 تئوری 830,000 170,000
فنی و علوم پایه 2,750,000 250,000 310,000 تئوری 830,000 170,000

 

می توان با استفاده از مبالغ آورده شده در جدول فوق حداقل و حداکثر شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در سال 1400 را به صورت زیر محاسبه کرد. این اعداد برای حداقل 12 واحد (ترکیبی از دروس نظری و عملی) و حداکثر 14 واحد (ترکیبی از دروس نظری و عملی) محاسبه شده است.

 

(شهریه ثابت + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس نظری) + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس عملی) ) = شهریه یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی در رشته های علوم انسانی

 

  حدود 5,800,000 تومان = 2,500,000 + 2,000,000 + 1,240,000 = (2,500,000 + (8 × 250,000) + (4 × 310,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 6,400,000 تومان = 2,500,000 + 2,000,000 + 1,860,000 = (2,500,000 + (8 × 250,000) + (6 × 310,000) ) =حداکثر شهریه یک ترم

 

مبالغی که طی فرمول بالا محاسبه شده اند با تعداد واحد به صورت فرضی محاسبه شده اند و مبالغ می توانند متناسب با تعداد بیشتر واحد های عملی و تعداد کمتر واحدهای نظری و بر عکس تغییر یابند.

 

در ادامه به محاسبه مبالغ حداقل و حداکثر برای رشته های فنی و علوم پایه در پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی خواهیم پرداخت.

 

(شهریه ثابت + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس نظری) + (تعداد واحدهای آن × شهریه دروس عملی) ) = شهریه یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی در رشته های علوم انسانی

 

  حدود 6,000,000 تومان = 2,750,000 + 2,000,000 + 1,240,000 = (2,500,000 + (8 × 250,000) + (4 × 310,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 7,000,000 تومان = 2,750,000 + 2,000,000 + 1,860,000 = (2,750,000 + (8 × 250,000) + (6 × 310,000) ) =حداکثر شهریه یک ترم

 

سوالات متداول:

مبالغ شهریه شبانه دانشگاه خوارزمی بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

مبالغ شهریه شبانه بیشتر دانشگاه خوارزمی بیشتر است یا پردیس خودگردان؟ پردیس های خودگردان به عنوان واحدهای بین الملل دانشگاه های سراسری در همه دانشگاه مبالغی بیشتر از دوره شبانه یا نوبت دوم را در بر می گیرند لذا مبلغ دقیق آن نیز به قوانین و مقررات هر دانشگاه بستگی دارد.

رشته های انسانی را در مقطع ارشد در دوره نوبت دوم بخوانیم یا پردیس خودگردان؟

رشته های انسانی را در مقطع ارشد در دوره نوبت دوم بخوانیم یا پردیس خودگردان؟ این سوال ممکن است برای بسیاری از داوطلبان پیش بیاید لذا مبالغ شهریه شبانه در مقطع ارشد برای رشته های انسانی مناسب تر است و داوطلبان می بایست متناسب با علاقه خود و سایر ملاک ها تصمیم بگیرند. برای اطلاعات بیشتر مطلب فوق را به دقت مطالعه کنید. 

مبالغ شهریه نوبت دوم و پردیس دوره ارشد در هر سال چقدر افزایش می یابد؟

مبالغ شهریه نوبت دوم و پردیس دوره ارشد در هر سال حدود بیست درصد افزایش می یابد لذا به داوطلبان توصیه می کنیم به هنگام انتخاب رشته به مقدار شهریه های لازم برای رشته مورد نظر خود دقت کنند تا در حین تحصیل دچار مشکل نشوند. به داوطلبان گرامی پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر در مورد شهریه های دانشگاه خوارزمی به مطلب فوق مراجعه کنند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت