حقوق تجارت 

علی رغم ورود مطالب تحلیل به این درس در آزمون ارشد، لیکن هنوز محوریت نص قانون دارای اولویت بیشتری است. بنابراین تسلط کامل به نص قانون در آزمونها و همچنین قوانین خاص مرتبط و آراء وحدت رویه، میتواند تاثیر بسزایی در پاسخ به سوالات با درصد بالا داشته باشد. هرچند ممکن است بنابر نوع آزمون کمی متفاوت باشد. به طور مثال در آزمون ارشد امکان طرح سوالات تحلیلی که برگرفته از مطالب حقوقی می باشد بیشتر است. و یا در آزمون وکالت طرح سوالات با نکات ریز قانونی و یا نکات مقایسه ای و متشابه بیشتر است. چرا که انتظار می رود داوطلب در آزمون وکالت بتواند هرمبحث را با هرموضوع به خوبی تشخیص و تطبیق دهد. بنابراین شاید بتوان گفت در این درس، مطالع نص قانونی و سپس درک مفهوم ماده قانونی بسیار مهم است. مشاوران ما در دپارتمان حقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین می کنند.

حقوق تجارت
حقوق تجارت