برای موفق شدن در هر مسیری، در قدم اول بسیار مهم است که به خودمان باور قلبی داشته باشیم. بسیاری از داوطلبان علارغم اینکه برای خودشان هدف خاصی در نظر می گیرند ولیکن به طور قلبی مطمئن نیستند که می توانند به هدف خودشان دست پیدا کنند. اینجاست که موضوع باور داشتن به خودمان تبدیل می شود به یکی از بزرگترین چالش های فردی... به طوری که در ظاهر هدف مان را تکرار می کنیم ولیکن در باطن به خودمان و توانایی های خودمان باور نداریم... در این پادکست سعی شده است که چند دقیقه ای در خصوص باور داشتن صحبت شود چرا که قطعا برای رسیدن به هر هدفی، قدم اول این است که به خودمان باور داشته باشیم. بدون شک این پادکست می تواند تا حد زیادی به شما کمک کند. موفق باشید.