حذفیات کنکور سراسری

حذفیات کنکور سراسری برای داوطلبان گروه های آزمایشی کنکور مهم می باشد. در این مطلب جداول حذفیات دروس عمومی، گروه علوم ریاضی و فنی، گروه علوم تجربی، گروه علوم انسانی و حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی قرار داده شده است.

حذفیات کنکور سراسری
حذفیات کنکور سراسری

 

 

حذفیات کنکور سراسری

هر سال سازمان سنجش فهرست بخش هایی از منابع کنکور سراسری را تحت عنوان حذفیات کنکور سراسری منتشر می کند لذا داوطلبان می بایست به این حذفیات توجه داشته باشند تا وقت خود را برای نتیجه گیری در کنکور بهینه تر مصرف کنند. در اینجا حذفیات کنکور به تفکیک گروه های آزمایشی آورده شده است تا داوطلبان به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشند.

 

حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 

دروس عمومی بین همه گروه های آزمایشی کنکور مشترک می باشند و لذا حذفیات آن هم مشترک است. لذا لیست حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری در جدول زیر قرار داده شده است.

 

جدول حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری

نام کتاب  کد کتاب  پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
فارسی 3 110201 دوازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی 3 مجاز نیست:

 

گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها

انگلیسی 1 110230 دهم – 97 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:

 

بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

انگلیسی 2 111230 یازدهم – 98
انگلیسی 3 112230 دوازدهم – 99
جغرافیای ایران 110218 دهم – 97 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب

 

 

حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک 

داوطلبان گروه آزمایشی کنکور سراسری ریاضی فیزیک می توانند فهرست حذفیات بخش هایی از دروس خود را در جدول زیر مشاهده کنند: 

 

جدول حذفیات کنکور سراسری ریاضی فیزیک

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
هندسه 1 110213 یازدهم – 98 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2 111213 دوازدهم – 99
هندسه 3 112213 دوازدهم – 99
حسابان 1 111214 یازدهم – 98
حسابان 2 112214 دوازدهم – 99
ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم – 99
آمار و احتمال 111215 یازدهم – 98
فیزیک 1 110209 دهم – 97 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
      در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2 111209 یازدهم – 98 تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
      در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.
فیزیک 3 112209 دوازدهم – 99 ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
      در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
      ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400- 1399 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿـﺮی ﮐﻮوﯾـﺪ 19) و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه از ﺳـﻮی وزارت آﻣـﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﺳﻮال از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ 3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
      ﻓﺼﻞ 1: ﺑﺨﺶ 4 – 1 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ
      ﻓﺼﻞ 2: ﺑﺨﺶ 3 – 2 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.
      ﻓﺼﻞ 3: ﺻﻔﺤﻪ 81 از ﻣﺒﺤﺚ ادراک ﺷﻨﻮاﯾﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی
      ﻓﺼﻞ 4: ﺻﻔﺤﻪ 99 و ﺻﻔﺤﻪ 100 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺮاب و ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮر، ﺻﻔﺤﻪ 108 از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮج اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧ ﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.
      ﻓﺼﻞ 5: ﺑﺨﺶ 4 – 5 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.
      ﻓﺼﻞ 6: ﺑﺨﺶ ﻫﺎی 3 – 6 و 4 – 6 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـای ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ها در انتهای فصل
شیمی 1 110210 دهم – 97 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
      2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
      3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
      4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
شیمی 2 111210 یازدهم – 98 پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
      ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
      ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
      رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
      حذف کردن معادله های شیمیایی
شیمی 3 112210 دوازدهم – 99 1. پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
      2. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
      3. ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
      4. رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
      5. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400- 1399 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ19) و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ
      3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
      ﻓﺼﻞ ١: ﺻﻔﺤﻪ 1، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 9، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻔﺤﻪ 1، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 31 ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ 32.
      فصل 2: از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 39 اﺑﺘﺪای اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﮑﺘﺮون ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 49 و 50، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 62.
      ﻓﺼﻞ ٣: از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 67، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﯾﺨﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺨﺖ اﻣﺎ زودﮔﺪاز ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 73، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 83، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ 85 و 86.
      فصل 4: از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻮای ﭘﺎک، ارزش ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ.

 

 

حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی

حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی در جدول زیر آورده شده است لذا داوطلبان این گروه آزمایشی می بایست این جدول را به دقت مورد مطالعه قرار دهند: 

 

جدول حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
ریاضی 2 111211 یازدهم – 98 تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3 112211 دوازدهم – 99
زیست شناسی 1 110216 دهم – 97 مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
فرمول ساختاری مواد شیمیایی
پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
 
 
 
زیست شناسی 2 111216 یازدهم – 98
زیست شناسی 3 112216 دوازدهم – 99 مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
فرمول ساختاری مواد شیمیایی
پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:
 
فصل 1: گفتار یک از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان “مدل مولکولی دنا”، گفتار سه از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان “نقش پروتئین ها”، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل 2: گفتار یک از عنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک، گفتار دو از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار دو
فصل 3: گفتار دو از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
فصل 4: گفتار سه از ابتدای گفتار تا سر عنوان “گونه زایی”
فصل 5: گفتار دو از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار، گفتار سه از عنوان سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
فصل 6: گفتار دو از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار دو، گفتار سه از عنوان جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا پایان فصل
فصل 7: گفتار دو از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار دو
فصل 8: از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل
فیزیک 1 110214 دهم – 97 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 2 111244 یازدهم – 98 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 3 112244 دوازدهم – 99 تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل 1: بخش 1 – 3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2: بخش های 2 – 3 و 2 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 3: از مبحث ” ادراک شنوایی” در صفحه 73 تا سر بخش 3 – 7، صفحه 86 تا صفحه 88 شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 4: بخش 4 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل

 

 

جدول حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 

فهرست مطالب حذفی از منابع کنکور سراسری علوم انسانی در جدول زیر قرار گرفته است. داوطلبان گروه انسانی باید از چند و چون این حذفیات مطلع باشند تا مطالعه شان را بهینه تر کنند. 

 

جدول حذفیات کنکور سراسری علوم انسانی 

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
دین و زندگی 1 110205 دهم – 97 آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
      فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
      محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
دین و زندگی 2 111205 یازدهم – 98 آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
      فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
      محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
      با توجه به این که در سال 98 در برخی از استان ها برای دانش آموزان پایه یازدهم،  کتاب های دین و زندگی چاپ 97 توزیع شد که محتوای آن در دو جا متفاوت با کتاب دین و زندگی چاپ 98 است، لذا برای رعایت عدالت آموزشی در طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1400، طرح سوال از دو قسمت زیر مجاز نمی باشد:
      از مبحث “حرکت زمین” و هفت خط ادامه آن در صفحه 47 سوالی طرح نگردد.
      صفحه 62 خط 6 از عبارت زیر که در سال 98 به کتاب اضافه شده است، سوال طراحی نشود: …همچنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند گه در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
دین و زندگی 3 112205 دوازدهم 99 آیات ابتدای هر درس صرفا برای قرائت در ابتدای کلاس توسط دانش آموزان و دادن نمره قرائت به آنان (4 نمره از 20 نمره ارزشیابی)گنجانده شده است. به هیچ وجه مفهوم، محتوا و ترجمه آیات مدنظر نیست.
      فعالیت های دارای علامت * (ستاره)
      محتوای بخش های بیشتر بدانیم، پاسخ سوالات شما، پیشنهاد، دانش تکمیلی، معرفی کتاب، فیلم، پاورقی ها و برداشت ها
      براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد سه درس پایانی کتاب دین و زندگی دوازدهم رشته علوم انسانی، سه درس زیر از این کتاب حذف شده و طرح سوال از آن ها مجاز نمی باشد:
      درس یازدهم (عصر شکوفایی)، درس دوازدهم (نگاهی به تمدن جدید)، درس سیزدهم (مسئولیت بزرگ ما)
عربی، زبان قرآن 1 110207 دهم – 97 بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 2 111207 یازدهم – 98 بخش “للمطالعه” صفحات 57 و 58
      بخش البحث العلمی
عربی، زبان قرآن 3 112207 دوازدهم – 99 بخش خوب است بدانیم صفحه 18
علوم و فنون 3 112203 دوازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب علوم و فنون 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
      خودارزیابی ها و کارگاه های تحلیل متن
فلسفه 1 111226 یازدهم – 98 فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
      مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
      پاورقی ها
      مطالب مربوط به مطالعه
       
فلسفه 2 112226 دوازدهم – 99 فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند.
      مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است.
      پاورقی ها
      مطالب مربوط به مطالعه
      براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب فلسفه 2 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
      درس های 9، 4 و 12 درس 10 صفحات 79، 78 و 82 درس 11 صفحات 91، 90، 89، 88، 87
منطق 110232 دهم – 97 پیرابند های آبی ستاره دار
      حکایت ها
      پاورقی ها
      صفحات “آنچه در این بخش می خوانیم”
      صفحات “عناوین بخش ها”
      فرهنگ اصطلاحات
جامعه شناسی 3 112222 دوازدهم – 99 براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد بخش های زیر از کتاب جامعه شناسی 3 طرح سوال از مباحث زیر مجاز نیست:
      مطالب بخوانیم و بنویسیم، ببینیم و بدانیم و درس 6
جغرافیای 2 111218 یازدهم – 98 مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم – 99
تاریخ 1 110219 دهم – 97 تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
      تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
      تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
      متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
تاریخ 2 111219 یازدهم – 98
تاریخ 3 112219 دوازدهم – 99 تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح
      تمامی مطالب مندرج در جدول یا ترام های رنگی
      تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها
      متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک
      براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400، (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مطالعه آزاد درس های 1 و 2 از کتاب تاریخ 3 طرح سوال از دروس مذکور مجاز نیست.

 

 

حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی

حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی را برای داوطلبان این رشته در جدول زیر قرار داده ایم امید است که داوطلبان کنکور سراسری این مطالب را مورد توجه قرار دهند.

 

جدول حذفیات کنکور سراسری علوم و معارف اسلامی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی – سال چاپ قسمت های حذفی
عربی، زبان قرآن 1 110208 دهم – 97 بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است.
عربی، زبان قرآن 2 111208 یازدهم – 98 کلیه قواعد پاورقی
عربی، زبان قرآن 3 112208 دوازدهم – 99 بخش “البحث العلمی”
اصول عقاید 1 110227 دهم – 97 تمام قسمت های بیشتر بدانیم
      مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
      مبحث “بیان خاطره” صفحه 32
      تمام مباحث پاورقی ها
      تحقیق کنید صفحات 19، 26، 35، 44، 52، 67، 77، 88، 99، 108
      مبحث “تلاش” صفحات 17، 40، 61، 62
      مبحث “خودکاوی” صفحه 96
      مبحث “جستجو در قرآن” صفحه 106
      مبحث “کشف دلیل” صفحه 105
       
اصول عقاید 2 111232 یازدهم – 98 قسمت “برای مطالعه” صفحه 141
      مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 19، 28، 46، 59، 69، 82، 91، 99، 113، 123، 135
      فعالیت “تحقیق کنید” صفحات 20، 29، 46، 38، 59، 82، 91، 99، 113، 123، 135
      فعالیت “گفتگو کنید” صفحه 38
      فعالیت “اندیشه” صفحات 14، 36، 63، 74
      مبحث “تدبر” صفحات 77 و 88
      تمام مباحث پاورقی
       
اصول عقاید 3 112227 دوازدهم – 99 مبحث “هم اندیشی ها” صفحات 18، 24، 31، 58، 54، 61، 71، 73، 81، 82، 86، 96، 93، 94، 107، 118، 130
      قسمت “برای مطالعه” صفحه 84
      فعالیت صفحه 114
      تمام مباحث پاورقی
      مبحث “تفکر” صفحه 125
      متن صفحه 28 با عنوان “به دو نمونه توجه کنید تا پایان صفحه”

 

 

 

سوالات متداول:

حذفیات کنکور سراسری تجربی شامل چه بخش هایی است؟

حذفیات کنکور سراسری تجربی دارای بخش های متنوعی است که در مطلب فوق به صورت گسترده آورده شده است.

آیا حذفیات کنکور سراسری تاثیری بر بهینه تر شدن مطالعه دارد؟

بله، حذفیات کنکور سراری باعث می شود که داوطلبان وقت خود و مطالعه خود را بهینه تر کنند.

حذفیات کنکور سراری ریاضی فیزیک در این مطلب موجود است؟

بله، حذفیات کنکور سراسری ریاضی و فیزیک در این مطلب به تفصیل بیان شده است.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت