شهریه مجازی دانشگاه ها 99

شهریه دانشگاه های مجازی یکی از مواردی است که داوطلبان کنکور سراسری 99 به دنبال دانستن آن هستند تا با اطلاع از شهریه های دوره های مجازی دست به انتخاب بزنند.

شهریه مجازی دانشگاه ها 99 – شهریه دوره مجازی دولتی، مجازی پیام نور، مجازی آزاد، مجازی غیرانتفاعی

شهریه دانشگاه های مجازی، مجازی پیام نور، مجازی آزاد، و مجازی غیرانتفاعی در مجموعه ها و گروه های مختلف ( علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، پزشکی و پیراپزشکی) در جداول زیر آمده است.

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99 – شهریه دوره مجازی دانشگاه های دولتی 

شهریه دوره مجازی دانشگاه های دولتی در جداول زیر ارائه شده است.

شهریه دانشگاه مجازی دولتی مجموعه علوم انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

2,500,000

2,700,000

کل شهریه

20,000,000

21,600,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه دانشگاه مجازی دولتی مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر- کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,600,000

6,900,000

کل شهریه

12,800,000

55,200,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99 – شهریه دوره مجازی دانشگاه های پیام نور

شهریه  دوره مجازی دانشگاه های پیام نور در جداول زیر ارائه شده است.

 

شهریه دانشگاه مجازی پیام نور مجموعه علوم انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

600,000

1,050,000

کل شهریه

4,800,000

8,400,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه دانشگاه مجازی پیام نور مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

720,000

1,300,000

کل شهریه

5,700,000

10,600,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99​ – شهریه دوره مجازی دانشگاه آزاد

شهریه دوره مجازی دانشگاه های آزاد در جداول زیر ارائه شده است.

 

شهریه دانشگاه مجازی آزاد مجموعه انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,600,000

2,100,000

کل شهریه

12,800,000

16,800,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه دانشگاه مجازی آزاد مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

2,000,000

2,600,000

کل شهریه

16,000,000

20,800,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99​ – شهریه دوره مجازی دانشگاه های غیرانتفاعی

شهریه دوره مجازی دانشگاه های غیرانتفاعی در جداول زیر ارائه شده است.

شهریه دانشگاه مجازی غیرانتفاعی مجموعه انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

 

 

کل شهریه

 

 

 
 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است. 

 
 

شهریه دانشگاه مجازی غیرانتفاعی مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,700,000

1,800,000

کل شهریه

13,600,000

14,400,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است. 

 

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی را در سایت 3گام بخوانید. 
 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت