شهریه مجازی دانشگاه ها 99 – شهریه دوره مجازی دولتی، مجازی پیام نور، مجازی آزاد، مجازی غیرانتفاعی

شهریه دانشگاه های مجازی، مجازی پیام نور، مجازی آزاد، و مجازی غیرانتفاعی در مجموعه ها و گروه های مختلف ( علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، پزشکی و پیراپزشکی) در جداول زیر آمده است.

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99 – شهریه دوره مجازی دانشگاه های دولتی 

شهریه دوره مجازی دانشگاه های دولتی در جداول زیر ارائه شده است.

شهریه دانشگاه مجازی دولتی مجموعه علوم انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

2,500,000

2,700,000

کل شهریه

20,000,000

21,600,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه دانشگاه مجازی دولتی مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر- کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,600,000

6,900,000

کل شهریه

12,800,000

55,200,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی دولتی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99 – شهریه دوره مجازی دانشگاه های پیام نور

شهریه  دوره مجازی دانشگاه های پیام نور در جداول زیر ارائه شده است.

 

شهریه دانشگاه مجازی پیام نور مجموعه علوم انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

600,000

1,050,000

کل شهریه

4,800,000

8,400,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه دانشگاه مجازی پیام نور مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

720,000

1,300,000

کل شهریه

5,700,000

10,600,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99​ – شهریه دوره مجازی دانشگاه آزاد

شهریه دوره مجازی دانشگاه های آزاد در جداول زیر ارائه شده است.

 

شهریه دانشگاه مجازی آزاد مجموعه انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,600,000

2,100,000

کل شهریه

12,800,000

16,800,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه دانشگاه مجازی آزاد مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

2,000,000

2,600,000

کل شهریه

16,000,000

20,800,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

 

شهریه مجازی دانشگاه ها 99​ – شهریه دوره مجازی دانشگاه های غیرانتفاعی

شهریه دوره مجازی دانشگاه های غیرانتفاعی در جداول زیر ارائه شده است.

شهریه دانشگاه مجازی غیرانتفاعی مجموعه انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

 

 

کل شهریه

 

 

 
 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است. 

 
 

شهریه دانشگاه مجازی غیرانتفاعی مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,700,000

1,800,000

کل شهریه

13,600,000

14,400,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی ، دانشگاه های درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های مجازی غیرانتفاعی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است. 

 

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی را در سایت 3گام بخوانید.