جدول شهریه دانشگاه آزاد 99 - ارزانترین و گرانترین شهریه دانشگاه آزاد

شهریه های دانشگاه آزاد کنکور سراسری 99 در مجموعه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، پزشکی و پیراپزشکی را می توانید در جداول زیر مشاهده کنید.

 

جدول شهریه دانشگاه آزاد 99 – شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه علوم انسانی

شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه علوم انسانی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

2,000,000

2,400,000

کل شهریه

16,000,000

19,200,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

جدول شهریه دانشگاه آزاد 99 – شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر

شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

2,600,000

2,900,000

کل شهریه

20,800,000

23,200,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

جدول شهریه دانشگاه آزاد 99 – شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه پزشکی

شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه پزشکی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

14,200,000

 

کل شهریه

113,600,000

 

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

جدول شهریه دانشگاه آزاد 99 – شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه پیراپزشکی

شهریه دانشگاه های آزاد مجموعه پیراپزشکی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

6,300,000

8,200,000

کل شهریه

50,400,000

65,600,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های آزاد درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های نوبت دوم، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و مجازی را در سایت 3گام بخوانید.