شهریه پردیس خودگردان 99 - ارزانترین و گرانترین شهریه

دانشگاه های پردیس خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و هر دانشگاهی به طور مستقل نمی تواند پردیس خود گردان تاسیس کند. منظور از پردیس خودگردان اینست که بعضی از دانشگاه ها در خارج از شهر خود و در شهری دیگر یک واحد دانشگاهی تحت عنوان پردیس خودگردان تاسیس می کند.

دانشگاه های پردیس خودگردان شهریه های بسیار سنگینی دارند و حتی از دانشگاه آزاد هم بیشتر است. معمولا در پردیس های خودگردان اعضای هیات علمی دانشگاه های مادر (دانشگاه های برتر کشور) تدریس می کنند و به لحاظ کیفیت آموزشی فرقی با دوره روزانه ندارد، با وجود این در دانشنامه دانشجویان عنوان پردیس خودگردان درج می شود.

پذیرش در پردیس های خود گردان از طریق آزمون های سراسری و یا آزمون های اختصاصی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد. علاوه بر این بعضی از پردیس های خودگردان بدون کنکور و صرفا براساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد. شهریه های پردیس های خودگردان مثل نوبت دوم هر ساله حدود 20 درصد افزایش می یابد. همچنین در بعضی از دانشگاه های کشور نیز امکان قسط بندی شهریه وجود دارد.

پس می توان گفت تنها تفاوت بین پردیس خودگردان و دوره روزانه تفاوت در محل تحصیل و شهریه ها است.

 

شهریه پردیس خودگردان 99 – شهریه پردیس های خودگردان مجموعه علوم انسانی

شهریه پردیس های خودگردان مجموعه علوم انسانی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

5,550,000

7,200,000

کل شهریه

44,400,000

57,600,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه پردیس خودگردان درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه پردیس خودگردان 99 – شهریه پردیس های خودگردان مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر

شهریه پردیس های خودگردان مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

5,550,000

10,000,000

کل شهریه

44,400,000

80,000,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه پردیس خودگردان درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه پردیس خودگردان 99 -  شهریه پردیس های خودگردان مجموعه پزشکی

شهریه پردیس های خودگردان مجموعه پزشکی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

13,800,000

16,500,000

کل شهریه

110,400,000

132,000,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه پردیس خودگردان درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه پردیس خودگردان 99 – شهریه پردیس های خودگردان مجموعه پیراپزشکی

شهریه پردیس های خودگردان مجموعه پیراپزشکی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

9,200,000

16,000,000

کل شهریه

73,600,000

128,000,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه پردیس خودگردان درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

مجموعه پیراپزشکی شامل پرستاری، بهداشت عمومی، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، مامایی، اتاق عمل، بینایی سنجی، تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتودرمانی (رادیو تراپی)، ساخت پروتزهای دندانی، شنوایی سنجی، هوشبری، اعضای مصنوعی، گفتار درمانی، و علوم تغذیه است.

 

شهریه پردیس خودگردان 99 – شهریه پردیس های خودگردان مجموعه داروسازی

شهریه پردیس های خودگردان مجموعه داروسازی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

13,800,000

16,500,000

کل شهریه

110,400,000

132,000,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه پردیس خودگردان درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه پردیس خودگردان 99 – شهریه پردیس های خودگردان مجموعه دندانپزشکی

شهریه پردیس های خودگردان مجموعه دندانپزشکی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

13,800,000

16,500,000

کل شهریه

110,400,000

132,000,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه پردیس خودگردان درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه پردیس خودگردان 99 – شهریه پردیس های خودگردان مجموعه فیزیولوژی

شهریه پردیس های خودگردان مجموعه فیزیولوژی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

 

 

کل شهریه

 

 

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه پردیس خودگردان درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و مجازی را در سایت 3گام بخوانید.