شهریه دانشگاه ها 99 – شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی

شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی یکی از مهم ترین سوالاتی است که داوطلبان کنکور سراسری به دنبال پاسخ آن هستند. به همین دلیل برای آگاهی از شهریه ی کنکور 99 در دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی، شهریه دانشگاه ها به تفکیک دوره ها، در این مطلب آمده است.

 

شهریه دانشگاه ها 99 – شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی علوم انسانی

در علوم انسانی در دوره های مختلف دانشگاه ها (نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی) کمترین شهریه 600,000 تومان در پیام نور مجازی است و بیشترین شهریه دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی برای رشته های علوم انسانی 7,200,000 تومان در دانشگاه پردیس خودگردان است.

 

شهریه دانشگاه ها 99 – شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر

در مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر در دوره های مختلف دانشگاه ها (نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی) کمترین شهریه 700,000 تومان در دوره پیام نور مجازی است و بیشترین شهریه دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی برای رشته های سایر گروه ها ( فنی ومهندسی، علوم پایه، و هنر)  10,000,000 تومان در دانشگاه پردیس خودگردان است.

 

شهریه دانشگاه ها 99 – شهریه دانشگاه های آزاد، پردیس خودگردان و مجازی مجموعه پزشکی و پیراپزشکی

در مجموعه های پزشکی و پیراپزشکی در دوره های مختلف دانشگاه ها (آزاد، پردیس خودگردان و مجازی) کمترین شهریه  مربوط به دوره مجازی است و بیشترین شهریه دانشگاه ها در آزاد، پردیس خودگردان، و مجازی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی برای دانشگاه پردیس خودگردان است.

 

شما می توانید برای اطلاع از حداقل و حداکثر شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی روی لینک هر دوره که در ادامه آمده است کلیک کنید.

 

شهریه دوره نوبت دوم و شبانه دانشگاه ها 99 

 

 شهریه دانشگاه های آزاد 99

 

 شهریه دانشگاه های پیام نور 99

 

 شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان و دوره های بین الملل 99

 

 شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی 99

 

شهریه دانشگاه های دوره های مجازی، مجازی آزاد، مجازی پیام نور، و مجازی غیرانتفاعی 99