شهریه ارشد دانشگاه صنعتی شریف 1400 | نوبت دوم (شبانه) و پردیس

شهریه نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شریف
شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شریف

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) شهریه دروس نظری (به ازای هر واحد) شهریه دروس عملی ( به ازای هر واحد) شهریه پایان نامه 
1,608,710 390,614 586,080 976,690

 

می توان با استفاده از مبالغ آورده شده در جدول فوق حداقل و حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400 را به صورت زیر محاسبه کرد. این اعداد برای حداکثر 14 واحد(ترکیبی از دروس نظری و عملی) و حداقل 12 واحد(ترکیبی از دروس نظری و عملی) محاسبه شده است.

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) + شهریه دروس نظری (به ازای هر واحد) + شهریه دروس عملی (به ازای هر واحد) = شهریه یک نیمسال تحصیلی دوره شبانه دانشگاه شریف در رشته های فنی مهندسی و علوم پایه

 

  حدود 7,000,000 تومان = 1,608,710 + 2,343,684 + 3,516,480 = (1,608,710 + (6 * 390,614) + (6 * 586,080) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 8,300,000 تومان = 1,608,710 + 3,124,912 + 3,516,480 = (1,608,710 + (8 * 390,614) + (6 * 586,080) ) =حداکثر شهریه یک ترم

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های مدیریت، اقتصاد و زبان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) شهریه دروس نظری (به ازای هر واحد) شهریه دروس عملی ( به ازای هر واحد) شهریه پایان نامه 
1,447,776 260,209 586,080 651,182

 

می توان با استفاده از مبالغ آورده شده در جدول فوق حداقل و حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های مدیریت، اقتصاد و زبان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400 را به صورت زیر محاسبه کرد. این اعداد برای حداکثر 14 واحد(ترکیبی از دروس نظری و عملی) و حداقل 12 واحد(ترکیبی از دروس نظری و عملی) محاسبه شده است.

 

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) + شهریه دروس نظری (به ازای هر واحد) + شهریه دروس عملی (به ازای هر واحد) = شهریه یک نیمسال تحصیلی دوره شبانه دانشگاه شریف در رشته های مدیریت، اقتصاد و زبان

 

  حدود 6,500,000 تومان = 1,447,776 + 1,561,254 + 3,516,480 = (1,447,776 + (6 * 260,209) + (6 * 586,080) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 7,045,000 تومان = 1,447,776 + 2,081,672 + 3,516,480 = (1,447,776 + (8 * 260,209) + (6 * 586,080) ) =حداکثر شهریه یک ترم

 

مبنای اطلاعات موجود در این جداول از شهریه سال 99 با افزایش بیست درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مبالغی که طی فرمول محاسبه شده اند با تعداد واحد فرضی محاسبه شده اند و مبالغ می توانند متناسب با تعداد بیشتر واحد های عملی و تعداد کمتر واحدهای نظری تغییر یابند.

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400

شرح شهریه ثابت شهریه متغیر
هر واحد درس نظری هر واحد درس عملی (کارگاه، آزمایشگاه و پروژه) واحد کارآموزی و درس صفر واحدی
عادی 10,538,989 702,598 1,053,898 351,298
نیمسال آخر در صورت باقی ماندن یک درس 5,269,494 702,598 1,053,898 351,298

 

می توان با استفاده از مبالغ آورده شده در جدول فوق حداقل و حداکثر شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف در سال 1400 را به صورت زیر محاسبه کرد. این اعداد برای حداقل 10 واحد(ترکیبی از دروس نظری و عملی) و حداقل 12 واحد(ترکیبی از دروس نظری و عملی) محاسبه شده است.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه شریف

18,300,000 = 2,107,796 + 5,620,784 + 10,538,989 = (2 × 1,053,898) + (8 × 702,598) + 10,538,989 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه شریف دوره عادی

 

مبلغ 18,300,000 تومان به حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه شریف اختصاص می یابد که با احتساب 8 واحد درسی نظری و 2 واحد درسی عملی محاسبه شده است. این مبلغ به صورت تقریبی و با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل محاسبه گردیده است لذا با تغییر تعداد واحدهای دروس و اعلام شهریه های جدید می تواند تغییر کند.

 

در ادامه به محاسبه حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه شریف با احتساب 10 واحد درسی نظری و 2 واحد درسی عملی خواهیم پرداخت.

 

19,700,000 = 2,107,796 + 7,025,980 + 10,538,989 = (2 × 1,053,898) + (10 × 702,598) + 10,538,989 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه شریف دوره عادی

 

مبلغ 19,700,000 تومان به حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه شریف اختصاص می یابد که با احتساب 10 واحد درسی نظری و 2 واحد درسی عملی محاسبه شده است. این مبلغ به صورت تقریبی و با افزایش 20 درصدی نسبت به سال قبل محاسبه گردیده است لذا با تغییر تعداد واحدهای دروس و اعلام شهریه های جدید می تواند تغییر کند.

 

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

سوالات متداول:

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف در سال 99 مراجعه کنید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 00/6/10

  سلام.. وام دانشجویی تعلق میگیره به این شهریه ها؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/12

  سلام خدمت شما بستگی به صندوق رفاه داره وام شهریه داریم ولی مبلغش زیاد نیست 

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 99/9/9

  درود.برای رشته دندانپزشکی شهریه چقدر هست؟هم دانشگاه امیر کبیر و هم دانشگاه صنعتی شریب.

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 99/7/3

  سلام هرجی دوست داری

 • تصویر فرد

  ملیکا‏ - 99/6/31

  سلام. ممکنه بگید دانشگاه شریف در چه رشته هایی پذیرش شبانه داره؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading