شهریه ارشد دانشگاه تبریز 1400 | نوبت دوم (شبانه) و پردیس

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تبریز در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره پردیس خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تبریز

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com

 

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه تبریز در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های پردیس خودگردان دانشگاه تبریز در سال 1400 به تفکیک آمده است. مبالغ موجود در جداول زیر بر مبنای شهریه سال 99 پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز می باشد که مبلغ 20 درصد به آن اضافه شده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

 

شهریه پردیس خودگردان رشته های فنی و مهندسی و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400

مجموعه آموزشی شهریه ثابت شهریه واحد نظری شهریه واحد عملی شهریه پایان نامه 
ارس(جلفا) سایر رشته ها 3,278,880 432,000 532,800 862,560
ارس تبریز 2,980,800 312,072 662,400 10,412,000

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های فنی و مهندسی و سایر رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

(تعداد واحدهای آن × شهریه واحد عملی) + (تعداد واحدهای آن × شهریه واحد نظری) + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) سال 1400

7,500,000 = 1,065,600 + 3,456,000 + 3,278,880 = (2 × 532,800) + (8 × 432,000) + 3,278,880 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) سال 1400

 

مبلغ 7500,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان ارس (جلفا) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش بیست درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های فنی و مهندسی و سایر رشته های ارشد پردیس خودگردان دانشگاه تبریز محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 6 واحد نظری و 4 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

 

8,000,000 = 2,131,200 + 2,592,000 + 3,278,880 = (4 × 532,800) + (6 × 432,000) + 3,278,880 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) سال 1400

 

مبلغ 8,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان ارس (جلفا) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش بیست درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

 

شهریه پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400

مجموعه آموزشی شهریه ثابت شهریه واحد نظری شهریه واحد عملی شهریه پایان نامه
ارس(جلفا) علوم انسانی 3,278,880 417,600 518,400 700,920
ارس تبریز 2,346,000 244,122 483,000 18,630,000

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

(تعداد واحدهای آن × شهریه واحد عملی) + (تعداد واحدهای آن × شهریه واحد نظری) + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) سال 1400

7,000,000 = 1,036,800 + 3,340,800 + 3,278,880 = (2 × 518,400) + (8 × 417,600) + 3,278,880 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) سال 1400

 

مبلغ 7,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان ارس (جلفا) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش بیست درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) دانشگاه تبریز محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 6 واحد نظری و 4 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

 

(تعداد واحدهای آن × شهریه واحد عملی) + (تعداد واحدهای آن × شهریه واحد نظری) + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) سال 1400

7,800,000 = 2073,600 + 2,505,600 + 3,278,880 = (4 × 518,400) + (6 × 417,600) + 3,278,880 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان ارس (جلفا) سال 1400

 

مبلغ 7,800,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان ارس (جلفا) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش بیست درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

 

شهریه پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400

مجموعه آموزشی شهریه کل دوره
ارس(جلفا) شهریه رشته های علوم انسانی 81,600,000
ارس تبریز

 

شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) رشته ها در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400

گروه آموزشی شهریه ثابت (هر نیمسال) شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
گروه های آموزشی الف 1,406,592 250,905 627,264 940,896
گروه های آموزشی ب 1,289,376 229,996 574,992 862,488
گروه های آموزشی ج 1,558,656 376,358 627,264 940,896
گروه های آموزشی د 1,428,768 344,995 574,992 862,488

 

تقسیم بندی گروه های آموزشی موجود در جدول فوق:

گروه های آزمایشی الف: گروه های حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت، تربیت بدنی، زبان و ادبیات انگلیسی و گروه های تربیت بدنی

گروه های آزمایشی ب: بقیه گروه های علوم انسانی

گروه های آزمایشی ج: گروه عمده فنی و مهندسی، مهندسی صنایع غذایی و مهندسی مکانیک بیوسیستم

گروه های آزمایشی د: گروه عمده علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های گروه آزمایشی الف دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 10 واحد درسی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

(تعداد واحدها × شهریه متغیر هر واحد) + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد گروه های آزمایشی الف نوبت دوم دانشگاه تبریز سال 1400

4,000,000 = 2,509,050 + 1,406,592 = (10 × 250,905) + 1,406,592 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم گروه های آزمایشی الف دانشگاه تبریز سال 1400

 

مبلغ 4,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش بیست درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های گروه آزمایشی الف دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 12 واحد درسی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

4,500,000 = 3,010,860 + 1,406,592 = (12 × 250,905) + 1,406,592 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم گروه های آزمایشی الف دانشگاه تبریز سال 1400

 

مبلغ 4,500,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش بیست درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

داوطلبان و دانشجویان گرامی می توانند برای سایر گروه های آزمایشی نیز شهریه یک ترم تحصیلی را با استفاده از فرمول داده شده محاسبه نمایند.

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

سوالات متداول:

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99 مراجعه کنید.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مریم دارابی‏ - 00/7/29

  ببخشید اینجا شهریه کل علوم انسانی رو نوشتین ۸۱ میلیون تومن؟؟؟ منظورتون ریال بوده یا تومن؟ و شهریه هر ترم پایان نامه رو نوشتین ۱۸ میلیون تومن؟

 • تصویر فرد

  یاور‏ - 00/6/2

  باسلام
  بنده کارمند دولت بوده و شیفتی خدمت میکنم و امکان حضور به موقع در کلاسهارو ندارم آیا در اینصورت مشکلی پیش می آید؟

 • تصویر فرد

  کریم‏ - 99/10/17

  سلام شهریه ی پردیس دانشگاه آزاد برای علوم تربیتی هر ترم چنده ؟

 • تصویر فرد

  اعظم‏ - 99/9/30

  شهریه ها به ریال یا تومن؟

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 99/7/7

  سلام وقتتون بخیر شهریه نوبت دوم دکتری تبریز برای مهندسی کامپیوتر چقدره؟

 • تصویر فرد

  امین گوهرانی‏ - 99/6/13

  سلام شهریه کل ارشد mba دانشگاه تبریز چقدره؟برای کل دوسال

 • تصویر فرد

  بهنام‏ - 99/1/5

  اوه هزینه ها ریال هس یا تومن

 • تصویر فرد

  س‏ - 98/11/22

  اینا ریاله یا تومنه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/11/26

  شهریه ها به ریال درج شده 

 • تصویر فرد

  شاهین‏ - 98/6/24

  سلام. علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه تبریز شبانه قبول شدم ۹۸، میخواستم میزان شهریه رو بپرسم تو هر ترم چقدره ؟؟؟

 • تصویر فرد

  وحید ابراهیمی‏ - 98/6/1

  شهریه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز شبانه مقطع کارشناسی پیوسته چقدره؟ برای هر واحد انتخابی تخصصی و عمومی چطور؟

 • تصویر فرد

  احمدرضا‏ - 98/5/25

  شهریه شبانه دام سمنان یا بیرجند

 • تصویر فرد

  احمدرضا‏ - 98/5/24

  شبانه دامپزشکی سمنان یا کرمان

 • تصویر فرد

  احمدرضا‏ - 98/5/23

  شهریه دامپزشکی شبانه چقدره؟؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/24

  سلام وقت بخیر چه دانشگاهی؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت