شهریه ارشد دانشگاه شهید بهشتی 1400 |نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی  برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400 به تفکیک آمده است. مبالغ موجود در جداول زیر بر مبنای شهریه سال 99 نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی می باشد که مبلغ 20 درصد به آن ها اضافه شده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

 

 شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
2,142,450 325,334 374,532 912,524

 

 (شهریه دروس عملی × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس نظری × تعداد واحدهای آن) + شهریه ثابت = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی نوبت شبانه رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

5,500,000 = 749,064 + 2,602,672 + 2,142,450 = ( 2 × 374,532) + (8 × 325,334) + 2,142,450 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی نوبت شبانه رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

 

مبلغ 5,500,000 حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی رشته های علوم انسانی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد و به صورت تقریبی می باشد لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های انسانی در دوره نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی محاسبه می شود.

 

این مبالغ با فرض تعداد 10 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

6,200,000 = 749,064 + 3,253,340 + 2,142,450 = (2 × 374,532) + (10 × 325,334) + 2,142,450 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی نوبت شبانه رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

 

مبلغ 6,200,000 حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی رشته های علوم انسانی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد و به صورت تقریبی محاسبه شده است لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
5,151,402 515,298 698,914 1,175,014

 

 (شهریه دروس عملی × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس نظری × تعداد واحدهای آن) + شهریه ثابت = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

10,700,000 = 1,397,828 + 4,122,384 + 5,151,402 = (2 × 698,914) + (8 × 515,298) + 5,151,402 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

 

مبلغ 10,700,000 حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد و به صورت تقریبی می باشد لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های انسانی در پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 10 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

 

11,700,000 = 1,397,828 + 5,152,980 + 5,151,402 = (2 × 698,914) + (10 × 515,298) + 5,151,402 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

 

مبلغ 11,700,000 حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد و به صورت تقریبی می باشد لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

داوطلبان و دانشجویان گرامی می توانند بر طبق فرمول ذکر شده در بالا این مبالغ را برای جداول زیر هم محاسبه کنند.

 

شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
291,600 442,800 509,760 1,242,000

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
3,605,980 360,709 - 822,510

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
2,396,370 380,880 506,252 912,524

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
6,240,084 515,298 698,914 1,175,014

 

 

شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
2,718,000 432,000 574,200 1,035,000

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه 
1,491,840 2,088,576   690,240

 

سوالات متداول:

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 99 مراجعه کنید.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  Amin‏ - 01/5/23

  ببخشید برای تحصیل تو پردیس شهید عباس پور هم باید شهریه پرداخت کنم یا نه؟

 • تصویر فرد

  Shiri‏ - 01/4/23

  مدرکی که میدن از این دانشگاه مهر خود دانشگاه شهید بهشتی هست ؟در کشور های دیگه مثل کانادا یا امریکا اعتبار داره ؟

 • تصویر فرد

  مرضی‏ - 01/4/1

  شهریه به ریالِ یا تومان؟

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 01/2/30

  باسلام شهریه نوبت دوم شبانه رشته ی مهندسی سیستمهای انرژی مقطع دکترا گرایش فناوری انرژی دانشگاه شهید بهشتی چقد است ؟!
  و شبانه دکتری دانشگاه تهران رشته ی مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست؟!

 • تصویر فرد

  Madine‏ - 00/7/27

  سلام ببخشید اگه شبانه قبول بشیم میشه ۱ترم بخونیم بعد تغییر رشته بدیم به یکی از رشته های مرتبط با همون زیر گروه مثلا از تنوع زیستی به آلودگی های محیط زیست. و اینکه آیا فاند به دانشجوهای شبانه هم تعلق میگیره اگه بخوان مهاجرت کنند

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 00/6/10

  یعنی الان ما خودمون باید تشخیص بدیم قیمت ها به ریال یا به تومانه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  سلام خدمت شما  در متن نوشته شده که قیمت ها به تومن هستن

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 00/6/8

  این مبلغ ها به ریال؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  مبالغ به تومن هستن 

 • تصویر فرد

  Fatemeh‏ - 00/6/8

  سلام، اگه تو انتخاب رشته پردیس خودگرانو بزنم ولی بعدش نرم، محرومیت داره؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/10

  سلام خدمت شما نه محرومیت نداره 

 • تصویر فرد

  مائده‏ - 99/9/26

  به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان خوابگاه تعلق نمیگیره ؟؟

 • تصویر فرد

  موسوی‏ - 99/7/4

  سلام
  شهریه ها برای هر ترم مهندسی به طور کامل تقریبا چقدر هست

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 99/6/15

  سلام یعنی هزینه هر ترم ارشد رشته پرتو پزشکی شهید بهشتی حدود ۵تا ۵.۵ میلیون درمیاد ؟؟؟خواهشا جواب بدین خیلی مهم،؟؟ و چرا امسال دانشگاه ها پذیرش رشته ها کم کردن برای همه دوره ها؟؟؟

 • تصویر فرد

  یه نفر‏ - 99/4/14

  سلام ممنون از مطالب؟قیمت ها به ریال هستش؟

 • تصویر فرد

  Sis‏ - 98/6/24

  سلام این قیمت ها تغییر نکرده ؟

 • تصویر فرد

  ftme.k‏ - 98/6/20

  شهریه کاردانی تربیت بدنی چه مقداره؟
  تو جدول بالا نبود

 • تصویر فرد

  ملیکا‏ - 98/6/19

  سلام من امسال ارشد شبانه بهشتی در رشته علوم انسانی قبول شدم..
  شهریه ثابت چه مقدار است؟؟

 • تصویر فرد

  احمد‏ - 98/6/17

  ریالِ

 • تصویر فرد

  فرهاد‏ - 98/5/21

  سلام ببخشید قیمت ها برای یک ترم هست؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/26

  سلام وقت بخیر، بله

 • تصویر فرد

  K111‏ - 98/5/17

  قیمت ها به تومان خست

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading