شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 99

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود. در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی، علوم پایه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
1,309,275 314,226 523,710 785,565

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد دروس اصلی و 2 واحد درس عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه اصفهان

5,000,000 = 1,047,420 + 2,513,808 + 1,309,275 = ( (2 × 523,710) + (8 × 314,226) ) + 1,309,275 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 5,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه اصفهان محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد درس نظری و 4 واحد درس عملی محاسبه گردیده است. 

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه اصفهان

6,000,000 = 2,094,840 + 2,513,808 + 1,309,275 = ( (4 × 523,710) + (8 × 314,226) ) + 1,309,275 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 6,000,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
1,178,347 209,484 523,710 785,565

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد دروس اصلی و 2 واحد درس عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دانشگاه اصفهان

4,000,000 = 1,047,420 + 1,675,872 + 1,178,347 = ( (2 × 523,710) + (8 × 209,484) ) + 1,178,347 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 4,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم انسانی نوبت دوم (شبانه) دانشگاه اصفهان محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 6 واحد درس نظری و 4 واحد درس عملی محاسبه گردیده است. 

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دانشگاه اصفهان

4,600,000 = 2094,840 + 1,256,904 + 1,178,347 = ( (4 × 523,710) + (6 × 209,484) ) + 1,178,347 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 4,600,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
شهریه علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) پردیس 3,492,720 365,904 415,800 1,222,440
شهریه علوم پایه (گروه ب: شامل سایر رشته ها) 3,984,750 414,414 457,380 1,259,874
فنی و مهندسی پردیس 5,252,940 478,170 485,100 1,338,876

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد دروس اصلی و 2 واحد درس عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان رشته های علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) دانشگاه اصفهان

7,300,000 = 831,600 + 2,927,232 + 3,492,720 = ( (2 × 415,800) + (8 × 365,904) ) + 3,492,720 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان رشته های علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 7,300,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد درس نظری و 4 واحد درس عملی محاسبه گردیده است. 

 

8,100,000 = 1,663,200 + 2,927,232 + 3,492,720 = ( (4 × 415,800) + (8 × 365,904) ) + 3,492,720 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان رشته های علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 8,100,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400

شهریه علوم انسانی (گروه الف شامل: تربیت بدنی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مشاوره) پردیس 3,492,720 365,904 415,800 1,222,440
شهریه علوم انسانی ( گروه ب: شامل سایر رشته ها ) پردیس 3,347,190 350,658 395,010 1,171,862

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی (گروه ب) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد دروس اصلی و 2 واحد درس عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی (گروه ب) دانشگاه اصفهان

7,000,000 = 790,020 + 2,805,264 + 3,347,190 = ( (2 × 395,010) + (8 × 350,658) ) + 3,347,190 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی (گروه ب) دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 7,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی (گروه ب) دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم انسانی (گروه ب) پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد درس نظری و 4 واحد درس عملی محاسبه گردیده است. 

 

7,800,000 = 1,580,040 + 2,805,264 + 3,347,190 = ( (4 × 395,010) + (8 × 350,658) ) + 3,347,190 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان رشته های علوم انسانی (گروه ب) دانشگاه اصفهان

 

مبلغ 7,800,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی (گروه ب) دانشگاه اصفهان در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. 

 

داوطلبان و دانشجویان گرامی می توانند مقادیر موجود در جداول زیر را نیز از طریق فرمول بالا محاسبه کنند.

 

 

شهریه دوره مجازی رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
شهریه مدیریت emba (آموزش محور ویژه شاغلین) مجازی 3,009,600 455,400 712,800 819,720
شهریه آموزش الکترونیکی  1,076,400 248,400 298,080 496,800
شهریه علم اطلاعات و دانش شناسی (آموزش محور ویژه شاغلین) 1,639,440 455,400 684,288 819,720

 

شهریه دوره مجازی رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
2,011,680 455,400 684,288 819,720

 

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

 

سوالات متداول:

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 99 مراجعه کنید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

  • تصویر فرد

    زهرا‏ - 99/6/30

    خوب است

  • تصویر فرد

    بتول‏ - 98/8/18

    سلام . هزینه رشته پزشکی در دانشگاه اصفهان بین الملل چقدر می شود ؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت