ظرفیت پذیرش همه رشته ها و دانشگاه های انسانی 99

با کلیک روی لینک های زیر می توانید ظرفیت رشته های انسانی در دانشگاه های مختلف را بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 99 مشاهده کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و سایر دوره ها در رشته های انسانی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته های انسانی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

جدول لینک ظرفیت های رشته و دانشگاه های انسانی 99 

ظرفیت دانشگاه های رشته حقوق ظرفیت دانشگاه های رشته روانشناسی
ظرفیت دانشگاه های رشته علوم تربیتی ظرفیت دانشگاه های رشته مشاوره
ظرفیت دانشگاه های رشته مدیریت مالی ظرفیت دانشگاه های رشته مدیریت بازرگانی
ظرفیت دانشگاه های رشته مدیریت دولتی ظرفیت دانشگاه های رشته مدیریت صنعتی
ظرفیت دانشگاه های رشته علوم سیاسی ظرفیت دانشگاه های رشته علوم ورزشی
ظرفیت دانشگاه های رشته اقتصاد ظرفیت دانشگاه های رشته حسابداری 
ظرفیت دانشگاه های رشته فلسفه ظرفیت دانشگاه های رشته جامعه شناسی
ظرفیت دانشگاه های رشته علوم ارتباطات اجتماعی ظرفیت دانشگاه های رشته مدیریت جهانگردی