کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور سراسری
کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور سراسری

 

کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور سراسری

تمام کد بخش محل تولد مورد نیاز را می توانید در جدول شماره 7 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری مشاهده کنید اما برای راحتی شما داوطلبان تمام کد بخش محل تولد به تفکیک استان را می توانید در این مطلب پیدا کنید.

کد بخش محل تولد عددی چهار رقمی می باشد که داوطلب باید در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری، کد بخش محل تولد خود را وارد کند.

 

کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور سراسری یکی از کدهای مورد نیاز داوطلبان برای ثبت نام کنکور سراسری است که در این مطلب آورده شده است برای دسترسی به سایر کد های مورد نیاز در ثبت نام کنکور سراسری به مطلب کد های مورد نیاز برای ثبت نام کنکور سراسری مراجعه کنید.

کد بخش محل تولد استان آذربایجان شرقی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان آذربایجان غربی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان اردبیل برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان اصفهان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان ایلام برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان بوشهر برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان تهران برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان چهارمحال و بختیاری برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان خراسان جنوبی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان خراسان رضوی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان خراسان شمالی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان خوزستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان زنجان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان سمنان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان سیستان و بلوچستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان فارس برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان قزوین برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان قم برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کردستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کرمان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کرمانشاه برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کهگیلویه و بویراحمد برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان گلستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان گیلان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان لرستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان مازندران برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان مرکزی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان هرمزگان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان همدان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان یزد برای ثبت نام کنکور سراسری  

کد بخش محل تولد استان البرز برای ثبت نام کنکور سراسری

 

کد بخش محل تولد استان آذربایجان شرقی برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان آذربایجان شرقی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان آذربایجان شرقی

کد

  کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - اذرشهر - حومه

1001

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - اذرشهر - گوگان

1002

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - اذرشهر - ممقان

1003

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - اسکو - ایلخچی

1004

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - اسکو - مرکزی

1005

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - اهر - مرکزی

1006

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - هوراند - مرکزی

1007

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - بستان اباد - تیکمه داش

1008

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - بستان اباد - مرکزی

1009

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - بناب - مرکزی

1010

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - تبریز - خسروشاه

1011

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - تبریز - مرکزی

1012

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - جلفا - سیه رود

1013

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - جلفا - مرکزی

1014

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - چاراویماق - شادیان

1015

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - چاراویماق - مرکزی

1016

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - سراب - مرکزی

1017

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - سراب - مهربان

1018

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - شبستر - تسوج

1019

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - شبستر - صوفیان

1020

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - شبستر - مرکزی

1021

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - عجب شیر - قلعه چای

1022

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - عجب شیر - مرکزی

1023

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - کلیبر - ابش احمد

1024

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - خداافرین - مرکزی

1025

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - کلیبر - مرکزی

1026

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - مراغه - سراجو

1027

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - مراغه - مرکزی

1028

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - مرند - مرکزی

1029

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - مرند - یامچی

1030

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - ملکان - لیلان

1031

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - ملکان - مرکزی

1032

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - میانه - ترکمانچای

1033

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - میانه - کاغذکنان

1034

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - میانه - کندوان

1035

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - میانه - مرکزی

1036

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - ورزقان - خاروانا

1037

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - ورزقان - مرکزی

1038

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - هریس - خواجه

1039

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - هریس - مرکزی

1040

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - هشترود - مرکزی

1041

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - هشترود - نظرکهریزی

1042

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - خداافرین - گرمادوز

1043

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - خداافرین - منجوان

1044

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - اهر - فندقلو

1045

 کد بخش محل تولد اذربایجان شرقی - هوراند - چهاردانگه 

1046

 

کد بخش محل تولد استان آذربایجان غربی برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان آذربایجان غربی جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان آذربایجان غربی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان آذربایجان غربی

کد

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - ارومیه - انزل

1101

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - ارومیه - سیلوانه

1102

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - ارومیه - صومای برادوست

1103

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - ارومیه - مرکزی

1104

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - ارومیه - نازلو

1105

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - اشنویه - مرکزی

1106

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - اشنویه - نالوس

1107

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - بوکان - سیمینه

1108

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - بوکان - مرکزی

1109

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - پلدشت - ارس

1110

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - پلدشت - مرکزی

1111

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - پیرانشهر - لاجان

1112

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - پیرانشهر - مرکزی

1113

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - تکاب - تخت سلیمان

1114

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - تکاب - مرکزی

1115

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - چالدران - دشتک

1116

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - چالدران - مرکزی

1117

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - چایپاره - حاجیلار

1118

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - چایپاره - مرکزی

1119

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - خوی - ایواوغلی

1120

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - خوی - صفائیه

1121

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - خوی - قطور

1122

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - خوی - مرکزی

1123

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - سردشت - مرکزی

1124

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - سردشت - وزینه

1125

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - سلماس - کوهسار

1126

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - سلماس - مرکزی

1127

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - شاهین دژ - کشاورز

1128

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - شاهین دژ - مرکزی

1129

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - شوط - قره قویون

1130

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - شوط - مرکزی

1131

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - ماکو - بازرگان

1132

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - ماکو - مرکزی

1133

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - مهاباد - خلیفان

1134

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - مهاباد - مرکزی

1135

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - میاندواب - باروق

1136

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - میاندواب - مرحمت اباد

1137

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - میاندواب - مرکزی

1138

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - نقده - محمدیار

1139

  کد بخش محل تولد اذربایجان غربی - نقده - مرکزی 

1140

 

کد بخش محل تولد استان اردبیل برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان اردبیل جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان اردبیل برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان اردبیل

کد

  کد بخش محل تولد اردبیل - سرعین - مرکزی

1201

  کد بخش محل تولد اردبیل - اردبیل - مرکزی

1202

  کد بخش محل تولد اردبیل - اردبیل - هیر

1203

  کد بخش محل تولد اردبیل - بیله سوار - قشلاق دشت

1204

  کد بخش محل تولد اردبیل - بیله سوار - مرکزی

1205

  کد بخش محل تولد اردبیل - پارس اباد - اصلاندوز

1206

  کد بخش محل تولد اردبیل - پارس اباد - تازه کند

1207

  کد بخش محل تولد اردبیل - پارس اباد - مرکزی

1208

  کد بخش محل تولد اردبیل - خلخال - خورش رستم

1209

  کد بخش محل تولد اردبیل - خلخال - شاهرود

1210

  کد بخش محل تولد اردبیل - خلخال - مرکزی

1211

  کد بخش محل تولد اردبیل - کوثر - فیروز

1212

  کد بخش محل تولد اردبیل - کوثر - مرکزی

1213

  کد بخش محل تولد اردبیل - گرمی - انگوت

1214

  کد بخش محل تولد اردبیل - گرمی - مرکزی

1215

  کد بخش محل تولد اردبیل - گرمی - موران

1216

  کد بخش محل تولد اردبیل - مشگین شهر - ارشق

1217

  کد بخش محل تولد اردبیل - مشگین شهر - مرادلو

1218

  کد بخش محل تولد اردبیل - مشگین شهر - مرکزی

1219

  کد بخش محل تولد اردبیل - مشگین شهر - مشگین شرقی

1220

  کد بخش محل تولد اردبیل - نمین - عنبران

1221

  کد بخش محل تولد اردبیل - نمین - مرکزی

1222

  کد بخش محل تولد اردبیل - نمین - ویلکیج

1223

  کد بخش محل تولد اردبیل - نیر - کوراییم

1224

  کد بخش محل تولد اردبیل - نیر - مرکزی

1225

  کد بخش محل تولد اردبیل - سرعین - سبلان

1226

  کد بخش محل تولد اردبیل - اردبیل - ثمرین

1227

  کد بخش محل تولد اردبیل - پارس اباد - اسلام اباد

1228

  کد بخش محل تولد اردبیل - مشگین شهر - قصابه 

1229

 

کد بخش محل تولد استان اصفهان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان اصفهان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان اصفهان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان اصفهان

کد

  کد بخش محل تولد اصفهان - اران وبیدگل - کویرات

1301

  کد بخش محل تولد اصفهان - اران وبیدگل - مرکزی

1302

  کد بخش محل تولد اصفهان - اردستان - زواره

1303

  کد بخش محل تولد اصفهان - اردستان - مرکزی

1304

  کد بخش محل تولد اصفهان - اصفهان - بن رود

1305

  کد بخش محل تولد اصفهان - اصفهان - جرقویه سفلی

1306

  کد بخش محل تولد اصفهان - اصفهان - جرقویه علیا

1307

  کد بخش محل تولد اصفهان - اصفهان - جلگه

1308

  کد بخش محل تولد اصفهان - اصفهان - کوهپایه

1309

  کد بخش محل تولد اصفهان - اصفهان - مرکزی

1310

  کد بخش محل تولد اصفهان - برخوار - حبیب اباد

1311

  کد بخش محل تولد اصفهان - برخوار - مرکزی

1312

  کد بخش محل تولد اصفهان - تیران وکرون - کرون

1313

  کد بخش محل تولد اصفهان - تیران وکرون - مرکزی

1314

  کد بخش محل تولد اصفهان - چادگان - چنارود

1315

  کد بخش محل تولد اصفهان - چادگان - مرکزی

1316

  کد بخش محل تولد اصفهان - خمینی شهر - مرکزی

1317

  کد بخش محل تولد اصفهان - خوانسار - مرکزی

1318

  کد بخش محل تولد اصفهان - سمیرم - پادنا

1319

  کد بخش محل تولد اصفهان - سمیرم - مرکزی

1320

  کد بخش محل تولد اصفهان - دهاقان - مرکزی

1321

  کد بخش محل تولد اصفهان - شاهین شهرومیمه - مرکزی

1322

  کد بخش محل تولد اصفهان - شاهین شهرومیمه - میمه

1323

  کد بخش محل تولد اصفهان - شهرضا - مرکزی

1324

  کد بخش محل تولد اصفهان - بویین میاندشت - مرکزی

1325

  کد بخش محل تولد اصفهان - فریدن - مرکزی

1326

  کد بخش محل تولد اصفهان - فریدونشهر - مرکزی

1327

  کد بخش محل تولد اصفهان - فلاورجان - پیربکران

1328

  کد بخش محل تولد اصفهان - فلاورجان - مرکزی

1329

  کد بخش محل تولد اصفهان - کاشان - برزک

1330

  کد بخش محل تولد اصفهان - کاشان - قمصر

1331

  کد بخش محل تولد اصفهان - کاشان - مرکزی

1332

  کد بخش محل تولد اصفهان - کاشان - نیاسر

1333

  کد بخش محل تولد اصفهان - گلپایگان - مرکزی

1334

  کد بخش محل تولد اصفهان - لنجان - باغ بهادران

1335

  کد بخش محل تولد اصفهان - لنجان - مرکزی

1336

  کد بخش محل تولد اصفهان - مبارکه - گرکن جنوبی

1337

  کد بخش محل تولد اصفهان - مبارکه - مرکزی

1338

  کد بخش محل تولد اصفهان - نائین - انارک

1339

  کد بخش محل تولد اصفهان - خوروبیابانک - مرکزی

1340

  کد بخش محل تولد اصفهان - نائین - مرکزی

1341

  کد بخش محل تولد اصفهان - نجف اباد - مرکزی

1342

  کد بخش محل تولد اصفهان - نجف اباد - مهردشت

1343

  کد بخش محل تولد اصفهان - نطنز - امامزاده

1344

  کد بخش محل تولد اصفهان - نطنز - مرکزی

1345

  کد بخش محل تولد اصفهان - سمیرم - دناکوه

1346

  کد بخش محل تولد اصفهان - سمیرم - وردشت

1347

  کد بخش محل تولد اصفهان - بویین میاندشت - کرچمبو

1348

  کد بخش محل تولد اصفهان - فریدن - زنده رود

1349

  کد بخش محل تولد اصفهان - فلاورجان - قهدریجان

1350

  کد بخش محل تولد اصفهان - لنجان - فولادشهر 

1351

 

کد بخش محل تولد استان ایلام برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان ایلام جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان ایلام برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان ایلام

کد

  کد بخش محل تولد ایلام - ابدانان - سراب باغ

1401

  کد بخش محل تولد ایلام - ابدانان - کلات

1402

  کد بخش محل تولد ایلام - ابدانان - مرکزی

1403

  کد بخش محل تولد ایلام - ایلام - چوار

1404

  کد بخش محل تولد ایلام - ایلام - مرکزی

1405

  کد بخش محل تولد ایلام - ایوان - زرنه

1406

  کد بخش محل تولد ایلام - ایوان - مرکزی

1407

  کد بخش محل تولد ایلام - بدره - مرکزی

1408

  کد بخش محل تولد ایلام - دره شهر - ماژین

1409

  کد بخش محل تولد ایلام - دره شهر - مرکزی

1410

  کد بخش محل تولد ایلام - دهلران - زرین اباد

1411

  کد بخش محل تولد ایلام - دهلران - مرکزی

1412

  کد بخش محل تولد ایلام - دهلران - موسیان

1413

  کد بخش محل تولد ایلام - سیروان - مرکزی

1414

  کد بخش محل تولد ایلام - چرداول - مرکزی

1415

  کد بخش محل تولد ایلام - چرداول - هلیلان

1416

  کد بخش محل تولد ایلام - مهران - صالح اباد

1417

  کد بخش محل تولد ایلام - مهران - مرکزی

1418

  کد بخش محل تولد ایلام - ملکشاهی - مرکزی

1419

  کد بخش محل تولد ایلام - ملکشاهی - گچی

1420

  کد بخش محل تولد ایلام - سیروان - کارزان

1421

  کد بخش محل تولد ایلام - ایلام - سیوان

1422

  کد بخش محل تولد ایلام - بدره - هندمینی

1423

  کد بخش محل تولد ایلام - دهلران - سراب میمه

1424

  کد بخش محل تولد ایلام - چرداول - زاگرس

1425

  کد بخش محل تولد ایلام - چرداول - شباب 

1426

 

کد بخش محل تولد استان بوشهر برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان بوشهر جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان بوشهر برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان بوشهر

کد

  کد بخش محل تولد بوشهر - بوشهر - خارک

1501

  کد بخش محل تولد بوشهر - بوشهر - مرکزی

1502

  کد بخش محل تولد بوشهر - تنگستان - دلوار

1503

  کد بخش محل تولد بوشهر - تنگستان - مرکزی

1504

  کد بخش محل تولد بوشهر - جم - ریز

1505

  کد بخش محل تولد بوشهر - جم - مرکزی

1506

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتستان - ارم

1507

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتستان - بوشکان

1508

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتستان - سعداباد

1509

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتستان - شبانکاره

1510

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتستان - مرکزی

1511

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتی - شنبه وطسوج

1512

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتی - کاکی

1513

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتی - مرکزی

1514

  کد بخش محل تولد بوشهر - دیر - بردخون

1515

  کد بخش محل تولد بوشهر - دیر - مرکزی

1516

  کد بخش محل تولد بوشهر - دیلم - امام حسن

1517

  کد بخش محل تولد بوشهر - دیلم - مرکزی

1518

  کد بخش محل تولد بوشهر - عسلویه - مرکزی

1519

  کد بخش محل تولد بوشهر - کنگان - مرکزی

1520

  کد بخش محل تولد بوشهر - گناوه - ریگ

1521

  کد بخش محل تولد بوشهر - گناوه - مرکزی

1522

  کد بخش محل تولد بوشهر - دشتستان - ابپخش

1523

  کد بخش محل تولد بوشهر - دیر - ابدان

1524

  کد بخش محل تولد بوشهر - عسلویه - چاه مبارک 

1525

 

کد بخش محل تولد استان تهران برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان تهران جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان تهران برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان تهران

کد

  کد بخش محل تولد تهران - اسلامشهر - چهاردانگه

1601

  کد بخش محل تولد تهران - اسلامشهر - مرکزی

1602

  کد بخش محل تولد تهران - پاکدشت - شریف اباد

1603

  کد بخش محل تولد تهران - پاکدشت - مرکزی

1604

  کد بخش محل تولد تهران - تهران - افتاب

1605

  کد بخش محل تولد تهران - تهران - کن

1606

  کد بخش محل تولد تهران - تهران - مرکزی

1607

  کد بخش محل تولد تهران - دماوند - رودهن

1608

  کد بخش محل تولد تهران - دماوند - مرکزی

1609

  کد بخش محل تولد تهران - بهارستان - بوستان

1610

  کد بخش محل تولد تهران - بهارستان - گلستان

1611

  کد بخش محل تولد تهران - رباطکریم - مرکزی

1612

  کد بخش محل تولد تهران - ری - فشاپویه

1613

  کد بخش محل تولد تهران - ری - کهریزک

1614

  کد بخش محل تولد تهران - ری - مرکزی

1615

  کد بخش محل تولد تهران - پردیس - بومهن

1616

  کد بخش محل تولد تهران - پردیس - جاجرود

1617

  کد بخش محل تولد تهران - شمیرانات - رودبارقصران

1621

  کد بخش محل تولد تهران - شمیرانات - لواسانات

1622

  کد بخش محل تولد تهران - قدس - مرکزی

1623

  کد بخش محل تولد تهران - شهریار - مرکزی

1624

  کد بخش محل تولد تهران - ملارد - مرکزی

1625

  کد بخش محل تولد تهران - فیروزکوه - ارجمند

1626

  کد بخش محل تولد تهران - فیروزکوه - مرکزی

1627

  کد بخش محل تولد تهران - پیشوا - مرکزی

1633

  کد بخش محل تولد تهران - ورامین - جواداباد

1634

  کد بخش محل تولد تهران - قرچک - مرکزی

1635

  کد بخش محل تولد تهران - ورامین - مرکزی

1636

  کد بخش محل تولد تهران - ری - خاوران

1637

  کد بخش محل تولد تهران - ملارد - صفادشت

1638

  کد بخش محل تولد تهران - پیشوا - جلیل اباد

1639

  کد بخش محل تولد تهران - اسلامشهر - احمدابادمستوفی

1640

  کد بخش محل تولد تهران - ری - قلعه نو

1641

  کد بخش محل تولد تهران - شهریار - جوقین 

1642

 

کد بخش محل تولد استان چهارمحال و بختیاری برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان چهارمحال و بختیاری برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان چهارمحال و بختیاری

کد

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - اردل - مرکزی

1701

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - اردل - میانکوه

1702

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - بروجن - بلداجی

1703

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - بروجن - گندمان

1704

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - بروجن - مرکزی

1705

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - بن - مرکزی

1706

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - سامان - مرکزی

1707

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - شهرکرد - لاران

1708

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - شهرکرد - مرکزی

1709

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - فارسان - مرکزی

1710

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - کوهرنگ - بازفت

1711

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - کوهرنگ - مرکزی

1712

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - کیار - مرکزی

1713

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - کیار - ناغان

1714

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - لردگان - خانمیرزا

1715

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - لردگان - فلارد

1716

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - لردگان - مرکزی

1717

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - لردگان - منج

1718

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - کوهرنگ - دواب صمصامی

1719

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - فارسان - باباحیدر

1720

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - فارسان - جونقان

1721

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - لردگان - رودشت

1722

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - بن - شیدا

1723

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - سامان - زاینده رود

1724

  کد بخش محل تولد چهارمحال وبختیاری - شهرکرد - فرخ شهر 

1725

 

کد بخش محل تولد استان خراسان جنوبی برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان خراسان جنوبی جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

 کد بخش محل تولد استان خراسان جنوبی برای ثبت نام کنکور سراسری

 کد بخش محل تولد استان خراسان جنوبی

کد

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - خوسف - مرکزی

1801

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - بیرجند - مرکزی

1802

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - درمیان - قهستان

1803

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - درمیان - گزیک

1804

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - درمیان - مرکزی

1805

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - سرایان - سه قلعه

1806

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - سرایان - ایسک

1807

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - سربیشه - مرکزی

1808

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - سربیشه - مود

1809

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - بشرویه - مرکزی

1810

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - فردوس - اسلامیه

1811

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - زیرکوه - زهان

1812

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - زیرکوه - مرکزی

1813

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - قائنات - سده

1814

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - قائنات - مرکزی

1815

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - قائنات - نیمبلوک

1816

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - نهبندان - شوسف

1817

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - نهبندان - مرکزی

1818

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - بشرویه - ارسک

1819

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - سربیشه - درح

1820

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - خوسف - جلگه ماژان

1821

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - زیرکوه - شاسکوه

1822

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - طبس - دستگردان

1823

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - طبس - دیهوک

1824

  کد بخش محل تولد خراسان جنوبی - طبس - مرکزی 

1825

 

کد بخش محل تولد استان خراسان رضوی برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان خراسان رضوی جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان خراسان رضوی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان خراسان رضوی

کد

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - بجستان - مرکزی

1901

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - بجستان - یونسی

1902

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - بردسکن - انابد

1903

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - بردسکن - شهراباد

1904

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - بردسکن - مرکزی

1905

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - بینالود - شاندیز

1906

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - بینالود - طرقبه

1907

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - باخرز - مرکزی

1908

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تایباد - مرکزی

1909

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تایباد - میان ولایت

1910

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - فیروزه - طاغنکوه

1911

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - فیروزه - مرکزی

1912

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت جام - بوژگان

1913

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت جام - پایین جام

1914

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - صالح اباد - مرکزی

1915

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت جام - مرکزی

1916

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت جام - نصراباد

1917

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت حیدریه - بایک

1918

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت حیدریه - جلگه رخ

1919

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - زاوه - مرکزی

1920

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت حیدریه - کدکن

1921

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - تربت حیدریه - مرکزی

1922

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - جغتای - مرکزی

1923

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - جغتای - هلالی

1924

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - جوین - عطاملک

1925

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - جوین - مرکزی

1926

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - چناران - گلبهار

1927

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - چناران - مرکزی

1928

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خلیل اباد - ششطراز

1929

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خلیل اباد - مرکزی

1930

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خواف - جلگه زوزن

1931

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خواف - سلامی

1932

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خواف - سنگان

1933

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خواف - مرکزی

1934

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - درگز - چاپشلو

1935

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - درگز - لطف اباد

1936

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - درگز - مرکزی

1937

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - درگز - نوخندان

1938

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - رشتخوار - جنگل

1939

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - رشتخوار - مرکزی

1940

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خوشاب - مرکزی

1941

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - داورزن - مرکزی

1942

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - سبزوار - روداب

1943

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - سبزوار - ششتمد

1944

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - سبزوار - مرکزی

1945

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - سرخس - مرزداران

1946

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - سرخس - مرکزی

1947

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - فریمان - قلندراباد

1948

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - فریمان - مرکزی

1949

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - قوچان - باجگیران

1950

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - قوچان - مرکزی

1951

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - کاشمر - کوهسرخ

1952

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - کاشمر - مرکزی

1953

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - کلات - زاوین

1954

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - کلات - مرکزی

1955

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - گناباد - کاخک

1956

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - گناباد - مرکزی

1957

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - مشهد - احمداباد

1958

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - مشهد - رضویه

1959

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - مشهد - مرکزی

1960

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - مه ولات - شادمهر

1961

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - مه ولات - مرکزی

1962

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - نیشابور - زبرخان

1963

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - نیشابور - سرولایت

1964

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - نیشابور - مرکزی

1965

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - نیشابور - میان جلگه

1966

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - زاوه - سلیمان

1967

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - باخرز - بالاولایت

1968

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - خوشاب - مشکان

1969

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - داورزن - باشتین

1970

 کد بخش محل تولد  خراسان رضوی - صالح اباد - جنت اباد 

1971

 

کد بخش محل تولد استان خراسان شمالی برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان خراسان شمالی جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان خراسان شمالی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان خراسان شمالی

کد

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - اسفراین - بام وصفی اباد

2001

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - اسفراین - مرکزی

2002

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - رازوجرگلان - مرکزی

2003

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - بجنورد - گرمخان

2004

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - بجنورد - مرکزی

2005

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - جاجرم - جلگه سنخواست

2006

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - جاجرم - جلگه شوقان

2007

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - جاجرم - مرکزی

2008

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - شیروان - سرحد

2009

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - شیروان - قوشخانه

2010

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - شیروان - مرکزی

2011

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - فاروج - خبوشان

2012

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - فاروج - مرکزی

2013

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - مانه وسملقان - سملقان

2014

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - مانه وسملقان - مانه

2015

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - مانه وسملقان - مرکزی

2016

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - گرمه - مرکزی

2017

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - رازوجرگلان - جرگلان

2018

  کد بخش محل تولد خراسان شمالی - رازوجرگلان - غلامان 

2019

 

کد بخش محل تولد استان خوزستان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان خوزستان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان خوزستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان خوزستان

کد

  کد بخش محل تولد خوزستان - ابادان - اروندکنار

2101

  کد بخش محل تولد خوزستان - ابادان - مرکزی

2102

  کد بخش محل تولد خوزستان - امیدیه - جایزان

2103

  کد بخش محل تولد خوزستان - امیدیه - مرکزی

2104

  کد بخش محل تولد خوزستان - اندیکا - ابژدان

2105

  کد بخش محل تولد خوزستان - اندیکا - چلو

2106

  کد بخش محل تولد خوزستان - اندیکا - مرکزی

2107

  کد بخش محل تولد خوزستان - اندیمشک - الوارگرمسیری

2108

  کد بخش محل تولد خوزستان - اندیمشک - مرکزی

2109

  کد بخش محل تولد خوزستان - باوی - مرکزی

2110

  کد بخش محل تولد خوزستان - حمیدیه - مرکزی

2111

  کد بخش محل تولد خوزستان - اهواز - مرکزی

2112

  کد بخش محل تولد خوزستان - ایذه - دهدز

2113

  کد بخش محل تولد خوزستان - ایذه - سوسن

2114

  کد بخش محل تولد خوزستان - ایذه - مرکزی

2115

  کد بخش محل تولد خوزستان - باغ ملک - صیدون

2116

  کد بخش محل تولد خوزستان - باغ ملک - مرکزی

2117

  کد بخش محل تولد خوزستان - باغ ملک - میداود

2118

  کد بخش محل تولد خوزستان - بندرماهشهر - بندرامام خمینی

2119

  کد بخش محل تولد خوزستان - بندرماهشهر - مرکزی

2120

  کد بخش محل تولد خوزستان - اغاجاری - مرکزی

2121

  کد بخش محل تولد خوزستان - بهبهان - تشان

2122

  کد بخش محل تولد خوزستان - بهبهان - زیدون

2123

  کد بخش محل تولد خوزستان - بهبهان - مرکزی

2124

  کد بخش محل تولد خوزستان - خرمشهر - مرکزی

2125

  کد بخش محل تولد خوزستان - خرمشهر - مینو

2126

  کد بخش محل تولد خوزستان - دزفول - چغامیش

2127

  کد بخش محل تولد خوزستان - دزفول - سردشت

2128

  کد بخش محل تولد خوزستان - دزفول - مرکزی

2129

  کد بخش محل تولد خوزستان - دشت ازادگان - بستان

2130

  کد بخش محل تولد خوزستان - دشت ازادگان - مرکزی

2131

  کد بخش محل تولد خوزستان - رامشیر - مرکزی

2132

  کد بخش محل تولد خوزستان - رامشیر - مشراگه

2133

  کد بخش محل تولد خوزستان - رامهرمز - مرکزی

2134

  کد بخش محل تولد خوزستان - شادگان - مرکزی

2135

  کد بخش محل تولد خوزستان - شوش - شاوور

2136

  کد بخش محل تولد خوزستان - شوش - فتح المبین

2137

  کد بخش محل تولد خوزستان - شوش - مرکزی

2138

  کد بخش محل تولد خوزستان - شوشتر - شعیبیه

2139

  کد بخش محل تولد خوزستان - شوشتر - مرکزی

2140

  کد بخش محل تولد خوزستان - گتوند - عقیلی

2141

  کد بخش محل تولد خوزستان - گتوند - مرکزی

2142

  کد بخش محل تولد خوزستان - لالی - حتی

2143

  کد بخش محل تولد خوزستان - لالی - مرکزی

2144

  کد بخش محل تولد خوزستان - مسجدسلیمان - گلگیر

2145

  کد بخش محل تولد خوزستان - مسجدسلیمان - مرکزی

2146

  کد بخش محل تولد خوزستان - هفتگل - رغیوه

2147

  کد بخش محل تولد خوزستان - هفتگل - مرکزی

2148

  کد بخش محل تولد خوزستان - هندیجان - چم خلف عیسی

2149

  کد بخش محل تولد خوزستان - هندیجان - مرکزی

2150

  کد بخش محل تولد خوزستان - هویزه - مرکزی

2151

  کد بخش محل تولد خوزستان - هویزه - نیسان

2152

  کد بخش محل تولد خوزستان - باوی - ویس

2153

  کد بخش محل تولد خوزستان - دزفول - شهیون

2154

  کد بخش محل تولد خوزستان - شادگان - خنافره

2155

  کد بخش محل تولد خوزستان - اغاجاری - جولکی

2156

  کد بخش محل تولد خوزستان - اهواز - غیزانیه

2157

  کد بخش محل تولد خوزستان - اهواز - اسماعیلیه

2158

  کد بخش محل تولد خوزستان - حمیدیه - گمبوعه

2159

  کد بخش محل تولد خوزستان - رامهرمز - ابوالفارس

2160

  کد بخش محل تولد خوزستان - رامهرمز - رودزرد

2161

  کد بخش محل تولد خوزستان - رامهرمز - سلطان اباد

2162

  کد بخش محل تولد خوزستان - شادگان - دارخوین

2163

  کد بخش محل تولد خوزستان - شوشتر - میان اب

2164

  کد بخش محل تولد خوزستان - کارون - سویسه

2165

  کد بخش محل تولد خوزستان - کارون - مرکزی

2166

  کد بخش محل تولد خوزستان - مسجدسلیمان - عنبر 

2167

 

کد بخش محل تولد استان زنجان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان زنجان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان زنجان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان زنجان

کد

  کد بخش محل تولد زنجان - سلطانیه - مرکزی

2201

  کد بخش محل تولد زنجان - ابهر - مرکزی

2202

  کد بخش محل تولد زنجان - ایجرود - حلب

2203

  کد بخش محل تولد زنجان - ایجرود - مرکزی

2204

  کد بخش محل تولد زنجان - خدابنده - افشار

2205

  کد بخش محل تولد زنجان - خدابنده - بزینه رود

2206

  کد بخش محل تولد زنجان - خدابنده - سجاس رود

2207

  کد بخش محل تولد زنجان - خدابنده - مرکزی

2208

  کد بخش محل تولد زنجان - خرمدره - مرکزی

2209

  کد بخش محل تولد زنجان - زنجان - زنجانرود

2210

  کد بخش محل تولد زنجان - زنجان - قره پشتلو

2211

  کد بخش محل تولد زنجان - زنجان - مرکزی

2212

  کد بخش محل تولد زنجان - طارم - چورزق

2213

  کد بخش محل تولد زنجان - طارم - مرکزی

2214

  کد بخش محل تولد زنجان - ماه نشان - انگوران

2215

  کد بخش محل تولد زنجان - ماه نشان - مرکزی 

2216

 

کد بخش محل تولد استان سمنان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان سمنان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان سمنان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان سمنان

کد

  کد بخش محل تولد سمنان - دامغان - امیراباد

2301

  کد بخش محل تولد سمنان - دامغان - مرکزی

2302

  کد بخش محل تولد سمنان - سرخه - سرخه

2303

  کد بخش محل تولد سمنان - سمنان - مرکزی

2304

  کد بخش محل تولد سمنان - شاهرود - بسطام

2305

  کد بخش محل تولد سمنان - شاهرود - بیارجمند

2306

  کد بخش محل تولد سمنان - شاهرود - مرکزی

2307

  کد بخش محل تولد سمنان - میامی - مرکزی

2308

  کد بخش محل تولد سمنان - ارادان - مرکزی

2309

  کد بخش محل تولد سمنان - گرمسار - ایوانکی

2310

  کد بخش محل تولد سمنان - گرمسار - مرکزی

2311

  کد بخش محل تولد سمنان - مهدی شهر - شهمیرزاد

2312

  کد بخش محل تولد سمنان - مهدی شهر - مرکزی

2313

  کد بخش محل تولد سمنان - میامی - کالپوش

2314

  کد بخش محل تولد سمنان - ارادان - کهن اباد 

2315

 

کد بخش محل تولد استان سیستان و بلوچستان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان سیستان و بلوچستان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان سیستان و بلوچستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان سیستان و بلوچستان

کد

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - ایرانشهر - بزمان

2401

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - بمپور - مرکزی

2402

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - ایرانشهر - مرکزی

2403

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - چابهار - پلان

2404

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - چابهار - دشتیاری

2405

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - چابهار - مرکزی

2406

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - خاش - ایرندگان

2407

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - خاش - مرکزی

2408

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - خاش - نوک اباد

2409

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - دلگان - جلگه چاه هاشم

2410

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - دلگان - مرکزی

2411

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - فنوج - گتیج

2412

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - قصرقند - تلنگ

2413

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - زابل - مرکزی

2414

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - مهرستان - اشار

2415

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - مهرستان - مرکزی

2416

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - زاهدان - کورین

2417

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - زاهدان - مرکزی

2418

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - میرجاوه - مرکزی

2419

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - زاهدان - نصرت اباد

2420

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - زهک - جزینک

2421

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - زهک - مرکزی

2422

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سراوان - بم پشت

2423

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سراوان - جالق

2424

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سراوان - مرکزی

2425

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سرباز - پارود

2426

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سرباز - پیشین

2427

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سرباز - سرباز

2428

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سرباز - مرکزی

2429

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سیب سوران - مرکزی

2430

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سیب سوران - هیدوچ

2431

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - کنارک - زراباد

2432

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - کنارک - مرکزی

2433

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - هیرمند - قرقری

2434

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - هیرمند - مرکزی

2435

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - نیک شهر - بنت

2436

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - فنوج - مرکزی

2437

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - قصرقند - مرکزی

2438

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - نیک شهر - لاشار

2439

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - نیک شهر - مرکزی

2440

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - نیک شهر - اهوران

2441

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - قصرقند - ساربوک

2442

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - میرجاوه - ریگ ملک

2443

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - میرجاوه - لادیز

2444

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - نیمروز - صابری

2445

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - نیمروز - مرکزی

2446

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - هامون - تیموراباد

2447

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - هامون - مرکزی

2448

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - سراوان - مهرگان

2449

  کد بخش محل تولد سیستان وبلوچستان - بمپور - کلاتان 

2450

 

کد بخش محل تولد استان فارس برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان فارس جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان فارس برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان فارس

کد

  کد بخش محل تولد فارس - اباده - مرکزی

2501

  کد بخش محل تولد فارس - ارسنجان - مرکزی

2502

  کد بخش محل تولد فارس - استهبان - رونیز

2503

  کد بخش محل تولد فارس - استهبان - مرکزی

2504

  کد بخش محل تولد فارس - اقلید - حسن اباد

2505

  کد بخش محل تولد فارس - اقلید - سده

2506

  کد بخش محل تولد فارس - اقلید - مرکزی

2507

  کد بخش محل تولد فارس - بوانات - سرچهان

2508

  کد بخش محل تولد فارس - بوانات - مرکزی

2509

  کد بخش محل تولد فارس - پاسارگاد - مرکزی

2510

  کد بخش محل تولد فارس - پاسارگاد - پاسارگاد

2511

  کد بخش محل تولد فارس - جهرم - خفر

2512

  کد بخش محل تولد فارس - جهرم - سیمکان

2513

  کد بخش محل تولد فارس - جهرم - کردیان

2514

  کد بخش محل تولد فارس - جهرم - مرکزی

2515

  کد بخش محل تولد فارس - خرم بید - مرکزی

2516

  کد بخش محل تولد فارس - خرم بید - مشهدمرغاب

2517

  کد بخش محل تولد فارس - خنج - محمله

2518

  کد بخش محل تولد فارس - خنج - مرکزی

2519

  کد بخش محل تولد فارس - داراب - رستاق

2520

  کد بخش محل تولد فارس - داراب - فورگ

2521

  کد بخش محل تولد فارس - داراب - مرکزی

2522

  کد بخش محل تولد فارس - رستم - سورنا

2523

  کد بخش محل تولد فارس - رستم - مرکزی

2524

  کد بخش محل تولد فارس - زرین دشت - ایزدخواست

2525

  کد بخش محل تولد فارس - زرین دشت - مرکزی

2526

  کد بخش محل تولد فارس - سپیدان - بیضا

2527

  کد بخش محل تولد فارس - سپیدان - مرکزی

2528

  کد بخش محل تولد فارس - سپیدان - همایجان

2529

  کد بخش محل تولد فارس - سروستان - کوهنجان

2530

  کد بخش محل تولد فارس - سروستان - مرکزی

2531

  کد بخش محل تولد فارس - شیراز - ارژن

2532

  کد بخش محل تولد فارس - شیراز - زرقان

2533

  کد بخش محل تولد فارس - خرامه - کربال

2534

  کد بخش محل تولد فارس - کوار - مرکزی

2535

  کد بخش محل تولد فارس - شیراز - مرکزی

2536

  کد بخش محل تولد فارس - فراشبند - دهرم

2537

  کد بخش محل تولد فارس - فراشبند - مرکزی

2538

  کد بخش محل تولد فارس - فسا - ششده وقره بلاغ

2539

  کد بخش محل تولد فارس - فسا - شیبکوه

2540

  کد بخش محل تولد فارس - فسا - مرکزی

2541

  کد بخش محل تولد فارس - فسا - نوبندگان

2542

  کد بخش محل تولد فارس - فیروزاباد - مرکزی

2543

  کد بخش محل تولد فارس - فیروزاباد - میمند

2544

  کد بخش محل تولد فارس - قیروکارزین - افزر

2545

  کد بخش محل تولد فارس - قیروکارزین - مرکزی

2546

  کد بخش محل تولد فارس - کازرون - جره وبالاده

2547

  کد بخش محل تولد فارس - کازرون - چنارشاهیجان

2548

  کد بخش محل تولد فارس - کازرون - کنارتخته وکمارج

2549

  کد بخش محل تولد فارس - کازرون - کوهمره

2550

  کد بخش محل تولد فارس - کازرون - مرکزی

2551

  کد بخش محل تولد فارس - لارستان - اوز

2552

  کد بخش محل تولد فارس - لارستان - بنارویه

2553

  کد بخش محل تولد فارس - لارستان - بیرم

2554

  کد بخش محل تولد فارس - لارستان - جویم

2555

  کد بخش محل تولد فارس - لارستان - صحرای باغ

2556

  کد بخش محل تولد فارس - گراش - مرکزی

2557

  کد بخش محل تولد فارس - لارستان - مرکزی

2558

  کد بخش محل تولد فارس - لامرد - اشکنان

2559

  کد بخش محل تولد فارس - لامرد - علامرودشت

2560

  کد بخش محل تولد فارس - لامرد - مرکزی

2561

  کد بخش محل تولد فارس - مرودشت - درودزن

2562

  کد بخش محل تولد فارس - مرودشت - سیدان

2563

  کد بخش محل تولد فارس - مرودشت - کامفیروز

2564

  کد بخش محل تولد فارس - مرودشت - مرکزی

2565

  کد بخش محل تولد فارس - ممسنی - دشمن زیاری

2566

  کد بخش محل تولد فارس - ممسنی - ماهورمیلاتی

2567

  کد بخش محل تولد فارس - ممسنی - مرکزی

2568

  کد بخش محل تولد فارس - مهر - اسیر

2569

  کد بخش محل تولد فارس - مهر - گله دار

2570

  کد بخش محل تولد فارس - مهر - مرکزی

2571

  کد بخش محل تولد فارس - مهر - وراوی

2572

  کد بخش محل تولد فارس - نی ریز - اباده طشک

2573

  کد بخش محل تولد فارس - نی ریز - پشتکوه

2574

  کد بخش محل تولد فارس - نی ریز - قطرویه

2575

  کد بخش محل تولد فارس - نی ریز - مرکزی

2576

  کد بخش محل تولد فارس - کازرون - خشت

2577

  کد بخش محل تولد فارس - بوانات - مزایجان

2578

  کد بخش محل تولد فارس - داراب - جنت

2579

  کد بخش محل تولد فارس - مرودشت - کر

2580

  کد بخش محل تولد فارس - خرامه - مرکزی

2581

  کد بخش محل تولد فارس - کوار - طسوج

2582

  کد بخش محل تولد فارس - گراش - ارد

2583

  کد بخش محل تولد فارس - لامرد - چاه ورز

2584

  کد بخش محل تولد فارس - بیضا - بانش

2585

  کد بخش محل تولد فارس - بختگان - حنا 

2586

 

کد بخش محل تولد استان قزوین برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان قزوین جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان قزوین برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان قزوین

کد

  کد بخش محل تولد قزوین - ابیک - بشاریات

2601

  کد بخش محل تولد قزوین - ابیک - مرکزی

2602

  کد بخش محل تولد قزوین - البرز - محمدیه

2603

  کد بخش محل تولد قزوین - البرز - مرکزی

2604

  کد بخش محل تولد قزوین - اوج - ابگرم

2605

  کد بخش محل تولد قزوین - اوج - مرکزی

2606

  کد بخش محل تولد قزوین - بوئین زهرا - دشتابی

2607

  کد بخش محل تولد قزوین - بوئین زهرا - رامند

2608

  کد بخش محل تولد قزوین - بوئین زهرا - شال

2609

  کد بخش محل تولد قزوین - بوئین زهرا - مرکزی

2610

  کد بخش محل تولد قزوین - تاکستان - اسفرورین

2611

  کد بخش محل تولد قزوین - تاکستان - خرمدشت

2612

  کد بخش محل تولد قزوین - تاکستان - ضیااباد

2613

  کد بخش محل تولد قزوین - تاکستان - مرکزی

2614

  کد بخش محل تولد قزوین - قزوین - رودبارالموت شرقی

2615

  کد بخش محل تولد قزوین - قزوین - رودبارالموت غربی

2616

  کد بخش محل تولد قزوین - قزوین - طارم سفلی

2617

  کد بخش محل تولد قزوین - قزوین - کوهین

2618

  کد بخش محل تولد قزوین - قزوین - مرکزی 

2619

 

کد بخش محل تولد استان قم برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان قم جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان قم برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان قم

کد

  کد بخش محل تولد قم - قم - جعفراباد

2701

  کد بخش محل تولد قم - قم - خلجستان

2702

  کد بخش محل تولد قم - قم - سلفچگان

2703

  کد بخش محل تولد قم - قم - مرکزی

2704

  کد بخش محل تولد قم - قم - نوفل لوشاتو 

2705

 

کد بخش محل تولد استان کردستان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان کردستان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان کردستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کردستان

کد

  کد بخش محل تولد کردستان - بانه - ارمرده

2801

  کد بخش محل تولد کردستان - بانه - مرکزی

2802

  کد بخش محل تولد کردستان - بانه - نمشیر

2803

  کد بخش محل تولد کردستان - بانه - ننور

2804

  کد بخش محل تولد کردستان - بیجار - چنگ الماس

2805

  کد بخش محل تولد کردستان - بیجار - کرانی

2806

  کد بخش محل تولد کردستان - بیجار - مرکزی

2807

  کد بخش محل تولد کردستان - دهگلان - بلبان اباد

2808

  کد بخش محل تولد کردستان - دهگلان - مرکزی

2809

  کد بخش محل تولد کردستان - دیواندره - سارال

2810

  کد بخش محل تولد کردستان - دیواندره - کرفتو

2811

  کد بخش محل تولد کردستان - دیواندره - مرکزی

2812

  کد بخش محل تولد کردستان - سرواباد - اورامان

2813

  کد بخش محل تولد کردستان - سرواباد - مرکزی

2814

  کد بخش محل تولد کردستان - سقز - زیویه

2815

  کد بخش محل تولد کردستان - سقز - سرشیو

2816

  کد بخش محل تولد کردستان - سقز - مرکزی

2817

  کد بخش محل تولد کردستان - سنندج - کلاترزان

2818

  کد بخش محل تولد کردستان - سنندج - مرکزی

2819

  کد بخش محل تولد کردستان - قروه - چهاردولی

2820

  کد بخش محل تولد کردستان - قروه - سریش اباد

2821

  کد بخش محل تولد کردستان - قروه - مرکزی

2822

  کد بخش محل تولد کردستان - کامیاران - مرکزی

2823

  کد بخش محل تولد کردستان - کامیاران - موچش

2824

  کد بخش محل تولد کردستان - مریوان - خاوومیراباد

2825

  کد بخش محل تولد کردستان - مریوان - سرشیو

2826

  کد بخش محل تولد کردستان - مریوان - مرکزی

2827

  کد بخش محل تولد کردستان - سنندج - حسین اباد

2828

  کد بخش محل تولد کردستان - سقز - امام

2829

  کد بخش محل تولد کردستان - سنندج - سیروان

2830

  کد بخش محل تولد کردستان - قروه - دلبران 

2831

 

کد بخش محل تولد استان کرمان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان کرمان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان کرمان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کرمان

کد

  کد بخش محل تولد کرمان - ارزوئیه - مرکزی

2901

  کد بخش محل تولد کرمان - رابر - مرکزی

2902

  کد بخش محل تولد کرمان - بافت - مرکزی

2903

  کد بخش محل تولد کرمان - بردسیر - لاله زار

2904

  کد بخش محل تولد کرمان - بردسیر - مرکزی

2905

  کد بخش محل تولد کرمان - نرماشیر - روداب

2906

  کد بخش محل تولد کرمان - فهرج - مرکزی

2907

  کد بخش محل تولد کرمان - بم - مرکزی

2908

  کد بخش محل تولد کرمان - نرماشیر - مرکزی

2909

  کد بخش محل تولد کرمان - جیرفت - جبالبارز

2910

  کد بخش محل تولد کرمان - جیرفت - ساردوئیه

2911

  کد بخش محل تولد کرمان - جیرفت - مرکزی

2912

  کد بخش محل تولد کرمان - راور - کوهساران

2913

  کد بخش محل تولد کرمان - راور - مرکزی

2914

  کد بخش محل تولد کرمان - انار - انار

2915

  کد بخش محل تولد کرمان - رفسنجان - فردوس

2916

  کد بخش محل تولد کرمان - رفسنجان - کشکوئیه

2917

  کد بخش محل تولد کرمان - رفسنجان - مرکزی

2918

  کد بخش محل تولد کرمان - رفسنجان - نوق

2919

  کد بخش محل تولد کرمان - رودبارجنوب - جازموریان

2920

  کد بخش محل تولد کرمان - رودبارجنوب - مرکزی

2921

  کد بخش محل تولد کرمان - ریگان - گنبکی

2922

  کد بخش محل تولد کرمان - ریگان - مرکزی

2923

  کد بخش محل تولد کرمان - زرند - مرکزی

2924

  کد بخش محل تولد کرمان - زرند - یزدان اباد

2925

  کد بخش محل تولد کرمان - سیرجان - پاریز

2926

  کد بخش محل تولد کرمان - سیرجان - مرکزی

2927

  کد بخش محل تولد کرمان - شهربابک - دهج

2928

  کد بخش محل تولد کرمان - شهربابک - مرکزی

2929

  کد بخش محل تولد کرمان - جیرفت - اسماعیلی

2930

  کد بخش محل تولد کرمان - عنبراباد - جبالبارزجنوبی

2931

  کد بخش محل تولد کرمان - عنبراباد - مرکزی

2932

  کد بخش محل تولد کرمان - قلعه گنج - چاه دادخدا

2933

  کد بخش محل تولد کرمان - قلعه گنج - مرکزی

2934

  کد بخش محل تولد کرمان - کرمان - چترود

2935

  کد بخش محل تولد کرمان - کرمان - راین

2936

  کد بخش محل تولد کرمان - کرمان - شهداد

2937

  کد بخش محل تولد کرمان - کرمان - گلباف

2938

  کد بخش محل تولد کرمان - کرمان - ماهان

2939

  کد بخش محل تولد کرمان - کرمان - مرکزی

2940

  کد بخش محل تولد کرمان - کوهبنان - طغرالجرد

2941

  کد بخش محل تولد کرمان - کوهبنان - مرکزی

2942

  کد بخش محل تولد کرمان - فاریاب - مرکزی

2943

  کد بخش محل تولد کرمان - کهنوج - مرکزی

2944

  کد بخش محل تولد کرمان - منوجان - اسمینون

2945

  کد بخش محل تولد کرمان - منوجان - مرکزی

2946

  کد بخش محل تولد کرمان - رابر - هنزا

2947

  کد بخش محل تولد کرمان - فهرج - نگین کویر

2948

  کد بخش محل تولد کرمان - بردسیر - گلزار

2949

  کد بخش محل تولد کرمان - بردسیر - نگار

2950

  کد بخش محل تولد کرمان - سیرجان - گلستان

2951

  کد بخش محل تولد کرمان - ارزوئیه - صوغان

2952

  کد بخش محل تولد کرمان - بافت - خبر

2953

  کد بخش محل تولد کرمان - بم - بروات

2954

  کد بخش محل تولد کرمان - سیرجان - بلورد

2955

  کد بخش محل تولد کرمان - سیرجان - زیداباد

2956

  کد بخش محل تولد کرمان - فاریاب - حور

2957

  کد بخش محل تولد کرمان - کهنوج - چاه مرید 

2958

 

کد بخش محل تولد استان کرمانشاه برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان کرمانشاه جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان کرمانشاه برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کرمانشاه

کد

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - اسلام ابادغرب - حمیل

3001

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - اسلام ابادغرب - مرکزی

3002

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - پاوه - باینگان

3003

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - پاوه - مرکزی

3004

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - پاوه - نوسود

3005

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - ثلاث باباجانی - ازگله

3006

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - ثلاث باباجانی - مرکزی

3007

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - جوانرود - کلاشی

3008

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - جوانرود - مرکزی

3009

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - دالاهو - گهواره

3010

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - دالاهو - مرکزی

3011

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - روانسر - شاهو

3012

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - روانسر - مرکزی

3013

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - سرپل ذهاب - مرکزی

3014

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - سنقر - کلیائی

3015

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - سنقر - مرکزی

3016

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - صحنه - دینور

3017

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - صحنه - مرکزی

3018

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - قصرشیرین - سومار

3019

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - قصرشیرین - مرکزی

3020

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - کرمانشاه - فیروزاباد

3021

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - کرمانشاه - کوزران

3022

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - کرمانشاه - ماهیدشت

3023

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - کرمانشاه - مرکزی

3024

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - کنگاور - مرکزی

3025

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - گیلانغرب - گواور

3026

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - گیلانغرب - مرکزی

3027

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - هرسین - بیستون

3028

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - هرسین - مرکزی

3029

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - کرمانشاه - بیلوار

3030

  کد بخش محل تولد کرمانشاه - سرپل ذهاب - قلعه شاهین 

3031

 

کد بخش محل تولد استان کهگیلویه و بویراحمد برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان کهگیلویه و بویراحمد برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان کهگیلویه و بویراحمد

کد

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - بویراحمد - لوداب

3101

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - بویراحمد - مارگون

3102

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - بویراحمد - مرکزی

3103

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - بهمئی - بهمئی گرمسیری

3104

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - بهمئی - مرکزی

3105

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - دنا - پاتاوه

3106

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - بویراحمد - کبگیان

3107

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - دنا - مرکزی

3108

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - کهگیلویه - چاروسا

3109

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - چرام - مرکزی

3110

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - کهگیلویه - دیشموک

3111

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - چرام - سرفاریاب

3112

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - لنده - مرکزی

3113

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - کهگیلویه - مرکزی

3114

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - باشت - مرکزی

3115

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - گچساران - مرکزی

3116

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - باشت - بوستان

3117

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - کهگیلویه - سوق

3118

  کد بخش محل تولد کهگیلویه وبویراحمد - لنده - موگرمون 

3119

 

کد بخش محل تولد استان گلستان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان گلستان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان گلستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان گلستان

کد

  کد بخش محل تولد گلستان - ازادشهر - چشمه ساران

3201

  کد بخش محل تولد گلستان - ازادشهر - مرکزی

3202

  کد بخش محل تولد گلستان - اق قلا - مرکزی

3203

  کد بخش محل تولد گلستان - اق قلا - وشمگیر

3204

  کد بخش محل تولد گلستان - بندرگز - مرکزی

3205

  کد بخش محل تولد گلستان - بندرگز - نوکنده

3206

  کد بخش محل تولد گلستان - گمیشان - مرکزی

3207

  کد بخش محل تولد گلستان - ترکمن - مرکزی

3208

  کد بخش محل تولد گلستان - رامیان - فندرسک

3209

  کد بخش محل تولد گلستان - رامیان - مرکزی

3210

  کد بخش محل تولد گلستان - علی اباد - کمالان

3211

  کد بخش محل تولد گلستان - علی اباد - مرکزی

3212

  کد بخش محل تولد گلستان - کردکوی - مرکزی

3213

  کد بخش محل تولد گلستان - کلاله - پیشکمر

3214

  کد بخش محل تولد گلستان - کلاله - مرکزی

3215

  کد بخش محل تولد گلستان - گرگان - بهاران

3216

  کد بخش محل تولد گلستان - گرگان - مرکزی

3217

  کد بخش محل تولد گلستان - گنبدکاووس - داشلی برون

3218

  کد بخش محل تولد گلستان - گنبدکاووس - مرکزی

3219

  کد بخش محل تولد گلستان - مراوه تپه - گلی داغ

3220

  کد بخش محل تولد گلستان - مراوه تپه - مرکزی

3221

  کد بخش محل تولد گلستان - گالیکش - مرکزی

3222

  کد بخش محل تولد گلستان - مینودشت - مرکزی

3223

  کد بخش محل تولد گلستان - ترکمن - سیجوال

3224

  کد بخش محل تولد گلستان - گمیشان - گل دشت

3225

  کد بخش محل تولد گلستان - مینودشت - کوهسارات

3226

  کد بخش محل تولد گلستان - گالیکش - لوه 

3227

 

کد بخش محل تولد استان گیلان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان گیلان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان گیلان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان گیلان

کد

  کد بخش محل تولد گیلان - استارا - لوندویل

3301

  کد بخش محل تولد گیلان - استارا - مرکزی

3302

  کد بخش محل تولد گیلان - استانه اشرفیه - کیاشهر

3303

  کد بخش محل تولد گیلان - استانه اشرفیه - مرکزی

3304

  کد بخش محل تولد گیلان - املش - رانکوه

3305

  کد بخش محل تولد گیلان - املش - مرکزی

3306

  کد بخش محل تولد گیلان - بندرانزلی - مرکزی

3307

  کد بخش محل تولد گیلان - رشت - خشکبیجار

3308

  کد بخش محل تولد گیلان - رشت - خمام

3309

  کد بخش محل تولد گیلان - رشت - سنگر

3310

  کد بخش محل تولد گیلان - رشت - کوچصفهان

3311

  کد بخش محل تولد گیلان - رشت - لشت نشا

3312

  کد بخش محل تولد گیلان - رشت - مرکزی

3313

  کد بخش محل تولد گیلان - رضوانشهر - پره سر

3314

  کد بخش محل تولد گیلان - رضوانشهر - مرکزی

3315

  کد بخش محل تولد گیلان - رودبار - خورگام

3316

  کد بخش محل تولد گیلان - رودبار - رحمت ابادوبلوکات

3317

  کد بخش محل تولد گیلان - رودبار - عمارلو

3318

  کد بخش محل تولد گیلان - رودبار - مرکزی

3319

  کد بخش محل تولد گیلان - رودسر - چابکسر

3320

  کد بخش محل تولد گیلان - رودسر - رحیم اباد

3321

  کد بخش محل تولد گیلان - رودسر - کلاچای

3322

  کد بخش محل تولد گیلان - رودسر - مرکزی

3323

  کد بخش محل تولد گیلان - سیاهکل - دیلمان

3324

  کد بخش محل تولد گیلان - سیاهکل - مرکزی

3325

  کد بخش محل تولد گیلان - شفت - احمدسرگوراب

3326

  کد بخش محل تولد گیلان - شفت - مرکزی

3327

  کد بخش محل تولد گیلان - صومعه سرا - تولم

3328

  کد بخش محل تولد گیلان - صومعه سرا - مرکزی

3329

  کد بخش محل تولد گیلان - صومعه سرا - میرزاکوچک جنگلی

3330

  کد بخش محل تولد گیلان - طوالش - اسالم

3331

  کد بخش محل تولد گیلان - طوالش - حویق

3332

  کد بخش محل تولد گیلان - طوالش - کرگان رود

3333

  کد بخش محل تولد گیلان - طوالش - مرکزی

3334

  کد بخش محل تولد گیلان - فومن - سردارجنگل

3335

  کد بخش محل تولد گیلان - فومن - مرکزی

3336

  کد بخش محل تولد گیلان - لاهیجان - رودبنه

3337

  کد بخش محل تولد گیلان - لاهیجان - مرکزی

3338

  کد بخش محل تولد گیلان - لنگرود - اطاقور

3339

  کد بخش محل تولد گیلان - لنگرود - کومله

3340

  کد بخش محل تولد گیلان - لنگرود - مرکزی

3341

  کد بخش محل تولد گیلان - ماسال - شاندرمن

3342

  کد بخش محل تولد گیلان - ماسال - مرکزی 

3343

 

کد بخش محل تولد استان لرستان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان لرستان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان لرستان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان لرستان

کد

  کد بخش محل تولد لرستان - ازنا - جاپلق

3401

  کد بخش محل تولد لرستان - ازنا - مرکزی

3402

  کد بخش محل تولد لرستان - الیگودرز - بشارت

3403

  کد بخش محل تولد لرستان - الیگودرز - ززوماهرو

3404

  کد بخش محل تولد لرستان - الیگودرز - مرکزی

3405

  کد بخش محل تولد لرستان - بروجرد - اشترینان

3406

  کد بخش محل تولد لرستان - بروجرد - مرکزی

3407

  کد بخش محل تولد لرستان - پلدختر - مرکزی

3408

  کد بخش محل تولد لرستان - پلدختر - معمولان

3409

  کد بخش محل تولد لرستان - خرم اباد - پاپی

3410

  کد بخش محل تولد لرستان - خرم اباد - بیرانوند

3411

  کد بخش محل تولد لرستان - خرم اباد - زاغه

3412

  کد بخش محل تولد لرستان - خرم اباد - مرکزی

3413

  کد بخش محل تولد لرستان - دلفان - کاکاوند

3414

  کد بخش محل تولد لرستان - دلفان - مرکزی

3415

  کد بخش محل تولد لرستان - دورود - سیلاخور

3416

  کد بخش محل تولد لرستان - دورود - مرکزی

3417

  کد بخش محل تولد لرستان - دوره - چگنی

3418

  کد بخش محل تولد لرستان - دوره - شاهیوند

3419

  کد بخش محل تولد لرستان - دوره - ویسیان

3420

  کد بخش محل تولد لرستان - سلسله - فیروزاباد

3421

  کد بخش محل تولد لرستان - سلسله - مرکزی

3422

  کد بخش محل تولد لرستان - کوهدشت - درب گنبد

3423

  کد بخش محل تولد لرستان - رومشکان - مرکزی

3424

  کد بخش محل تولد لرستان - کوهدشت - طرهان

3425

  کد بخش محل تولد لرستان - کوهدشت - کوهنانی

3426

  کد بخش محل تولد لرستان - کوهدشت - مرکزی

3427

  کد بخش محل تولد لرستان - الیگودرز - بربرودشرقی

3428

  کد بخش محل تولد لرستان - الیگودرز - بربرودغربی

3429

  کد بخش محل تولد لرستان - دلفان - خاوه

3430

  کد بخش محل تولد لرستان - رومشکان - سوری 

3431

 

کد بخش محل تولد استان مازندران برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان مازندران جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان مازندران برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان مازندران

کد

  کد بخش محل تولد مازندران - امل - دابودشت

3501

  کد بخش محل تولد مازندران - امل - لاریجان

3502

  کد بخش محل تولد مازندران - امل - مرکزی

3503

  کد بخش محل تولد مازندران - بابل - بابل کنار

3504

  کد بخش محل تولد مازندران - بابل - بندپی شرقی

3505

  کد بخش محل تولد مازندران - بابل - بندپی غربی

3506

  کد بخش محل تولد مازندران - بابل - گتاب

3507

  کد بخش محل تولد مازندران - بابل - لاله اباد

3508

  کد بخش محل تولد مازندران - بابل - مرکزی

3509

  کد بخش محل تولد مازندران - بابلسر - بهنمیر

3510

  کد بخش محل تولد مازندران - بابلسر - رودبست

3511

  کد بخش محل تولد مازندران - بابلسر - مرکزی

3512

  کد بخش محل تولد مازندران - بهشهر - مرکزی

3513

  کد بخش محل تولد مازندران - بهشهر - یانه سر

3514

  کد بخش محل تولد مازندران - تنکابن - خرم اباد

3515

  کد بخش محل تولد مازندران - عباس اباد - مرکزی

3516

  کد بخش محل تولد مازندران - تنکابن - مرکزی

3517

  کد بخش محل تولد مازندران - تنکابن - نشتا

3518

  کد بخش محل تولد مازندران - جویبار - گیل خوران

3519

  کد بخش محل تولد مازندران - جویبار - مرکزی

3520

  کد بخش محل تولد مازندران - کلاردشت - مرکزی

3521

  کد بخش محل تولد مازندران - چالوس - مرکزی

3522

  کد بخش محل تولد مازندران - رامسر - مرکزی

3523

  کد بخش محل تولد مازندران - ساری - چهاردانگه

3524

  کد بخش محل تولد مازندران - ساری - دودانگه

3525

  کد بخش محل تولد مازندران - ساری - کلیجان رستاق

3526

  کد بخش محل تولد مازندران - ساری - مرکزی

3527

  کد بخش محل تولد مازندران - میاندورود - مرکزی

3528

  کد بخش محل تولد مازندران - سوادکوه شمالی - مرکزی

3529

  کد بخش محل تولد مازندران - سوادکوه - مرکزی

3530

  کد بخش محل تولد مازندران - فریدونکنار - دهفری

3531

  کد بخش محل تولد مازندران - فریدونکنار - مرکزی

3532

  کد بخش محل تولد مازندران - سیمرغ - مرکزی

3533

  کد بخش محل تولد مازندران - قائم شهر - مرکزی

3534

  کد بخش محل تولد مازندران - گلوگاه - کلباد

3535

  کد بخش محل تولد مازندران - گلوگاه - مرکزی

3536

  کد بخش محل تولد مازندران - محموداباد - سرخرود

3537

  کد بخش محل تولد مازندران - محموداباد - مرکزی

3538

  کد بخش محل تولد مازندران - نکا - مرکزی

3539

  کد بخش محل تولد مازندران - نکا - هزارجریب

3540

  کد بخش محل تولد مازندران - نور - بلده

3541

  کد بخش محل تولد مازندران - نور - چمستان

3542

  کد بخش محل تولد مازندران - نور - مرکزی

3543

  کد بخش محل تولد مازندران - نوشهر - کجور

3544

  کد بخش محل تولد مازندران - نوشهر - مرکزی

3545

  کد بخش محل تولد مازندران - عباس اباد - کلار

3546

  کد بخش محل تولد مازندران - امل - امامزاده عبدالله

3547

  کد بخش محل تولد مازندران - چالوس - مرزن اباد

3548

  کد بخش محل تولد مازندران - ساری - رودپی

3549

  کد بخش محل تولد مازندران - میاندورود - گهرباران

3550

  کد بخش محل تولد مازندران - امل - دشت سر

3551

  کد بخش محل تولد مازندران - ساری - رودپی شمالی

3552

  کد بخش محل تولد مازندران - سوادکوه - زیراب

3553

  کد بخش محل تولد مازندران - سوادکوه شمالی - نارنجستان

3554

  کد بخش محل تولد مازندران - سیمرغ - تالارپی

3555

  کد بخش محل تولد مازندران - عباس اباد - سلمان شهر 

3556

 

کد بخش محل تولد استان مرکزی برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان مرکزی جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان مرکزی برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان مرکزی

کد

 کد بخش محل تولد مرکزی - اراک - ساروق

3601

 کد بخش محل تولد مرکزی - اراک - مرکزی

3602

 کد بخش محل تولد مرکزی - اشتیان - مرکزی

3603

 کد بخش محل تولد مرکزی - فراهان - مرکزی

3604

 کد بخش محل تولد مرکزی - تفرش - مرکزی

3605

 کد بخش محل تولد مرکزی - خمین - کمره

3606

 کد بخش محل تولد مرکزی - خمین - مرکزی

3607

 کد بخش محل تولد مرکزی - خنداب - قره چای

3608

 کد بخش محل تولد مرکزی - خنداب - مرکزی

3609

 کد بخش محل تولد مرکزی - دلیجان - مرکزی

3610

 کد بخش محل تولد مرکزی - زرندیه - خرقان

3611

 کد بخش محل تولد مرکزی - زرندیه - مرکزی

3612

 کد بخش محل تولد مرکزی - ساوه - مرکزی

3613

 کد بخش محل تولد مرکزی - ساوه - نوبران

3614

 کد بخش محل تولد مرکزی - شازند - زالیان

3615

 کد بخش محل تولد مرکزی - شازند - سربند

3616

 کد بخش محل تولد مرکزی - شازند - مرکزی

3617

 کد بخش محل تولد مرکزی - کمیجان - مرکزی

3618

 کد بخش محل تولد مرکزی - کمیجان - میلاجرد

3619

 کد بخش محل تولد مرکزی - محلات - مرکزی

3620

 کد بخش محل تولد مرکزی - شازند - قره کهریز

3621

 کد بخش محل تولد مرکزی - اراک - معصومیه

3622

 کد بخش محل تولد مرکزی - فراهان - خنجین 

3623

 

کد بخش محل تولد استان هرمزگان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان هرمزگان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان هرمزگان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان هرمزگان

 کد

 کد بخش محل تولد هرمزگان - ابوموسی - تنب

3701

 کد بخش محل تولد هرمزگان - ابوموسی - مرکزی

3702

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بستک - جناح

3703

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بستک - کوخردهرنگ

3704

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بستک - مرکزی

3705

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرعباس - تخت

3706

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرعباس - فین

3707

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرعباس - قلعه قاضی

3708

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرعباس - مرکزی

3709

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرلنگه - شیبکوه

3710

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرلنگه - کیش

3711

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرلنگه - مرکزی

3712

 کد بخش محل تولد هرمزگان - پارسیان - کوشکنار

3713

 کد بخش محل تولد هرمزگان - پارسیان - مرکزی

3714

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بشاگرد - مرکزی

3715

 کد بخش محل تولد هرمزگان - جاسک - لیردف

3716

 کد بخش محل تولد هرمزگان - جاسک - مرکزی

3717

 کد بخش محل تولد هرمزگان - حاجی اباد - احمدی

3718

 کد بخش محل تولد هرمزگان - حاجی اباد - فارغان

3719

 کد بخش محل تولد هرمزگان - حاجی اباد - مرکزی

3720

 کد بخش محل تولد هرمزگان - خمیر - رویدر

3721

 کد بخش محل تولد هرمزگان - خمیر - مرکزی

3722

 کد بخش محل تولد هرمزگان - رودان - بیکاه

3723

 کد بخش محل تولد هرمزگان - رودان - جغین

3724

 کد بخش محل تولد هرمزگان - رودان - رودخانه

3725

 کد بخش محل تولد هرمزگان - رودان - مرکزی

3726

 کد بخش محل تولد هرمزگان - سیریک - بمانی

3727

 کد بخش محل تولد هرمزگان - سیریک - مرکزی

3728

 کد بخش محل تولد هرمزگان - قشم - شهاب

3729

 کد بخش محل تولد هرمزگان - قشم - مرکزی

3730

 کد بخش محل تولد هرمزگان - قشم - هرمز

3731

 کد بخش محل تولد هرمزگان - میناب - توکهور

3732

 کد بخش محل تولد هرمزگان - میناب - سندرک

3733

 کد بخش محل تولد هرمزگان - میناب - مرکزی

3734

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بشاگرد - گافروپارمون

3735

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بشاگرد - گوهران

3736

 کد بخش محل تولد هرمزگان - میناب - بندزرک

3737

 کد بخش محل تولد هرمزگان - بندرلنگه - مهران

3738

 کد بخش محل تولد هرمزگان - قشم - حرا 

3739

 

کد بخش محل تولد استان همدان برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان همدان جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان همدان برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان همدان

 کد 

  کد بخش محل تولد همدان - اسداباد - مرکزی

3801

  کد بخش محل تولد همدان - بهار - صالح اباد

3802

  کد بخش محل تولد همدان - بهار - لالجین

3803

  کد بخش محل تولد همدان - بهار - مرکزی

3804

  کد بخش محل تولد همدان - تویسرکان - قلقل رود

3805

  کد بخش محل تولد همدان - تویسرکان - مرکزی

3806

  کد بخش محل تولد همدان - رزن - سردرود

3807

  کد بخش محل تولد همدان - رزن - قروه درجزین

3808

  کد بخش محل تولد همدان - رزن - مرکزی

3809

  کد بخش محل تولد همدان - کبودراهنگ - شیرین سو

3810

  کد بخش محل تولد همدان - کبودراهنگ - گل تپه

3811

  کد بخش محل تولد همدان - کبودراهنگ - مرکزی

3812

  کد بخش محل تولد همدان - ملایر - جوکار

3813

  کد بخش محل تولد همدان - ملایر - زند

3814

  کد بخش محل تولد همدان - ملایر - سامن

3815

  کد بخش محل تولد همدان - ملایر - مرکزی

3816

  کد بخش محل تولد همدان - نهاوند - خزل

3817

  کد بخش محل تولد همدان - نهاوند - زرین دشت

3818

  کد بخش محل تولد همدان - نهاوند - گیان

3819

  کد بخش محل تولد همدان - نهاوند - مرکزی

3820

  کد بخش محل تولد همدان - همدان - شرا

3821

  کد بخش محل تولد همدان - فامنین - مرکزی

3822

  کد بخش محل تولد همدان - همدان - مرکزی

3823

  کد بخش محل تولد همدان - اسداباد - پیرسلمان

3824

  کد بخش محل تولد همدان - فامنین - پیشخور 

3825

 

کد بخش محل تولد استان یزد برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان یزد جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان یزد برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان یزد

 کد 

  کد بخش محل تولد یزد - ابرکوه - بهمن

3901

  کد بخش محل تولد یزد - ابرکوه - مرکزی

3902

  کد بخش محل تولد یزد - اردکان - خرانق

3903

  کد بخش محل تولد یزد - اردکان - عقدا

3904

  کد بخش محل تولد یزد - اردکان - مرکزی

3905

  کد بخش محل تولد یزد - بهاباد - مرکزی

3906

  کد بخش محل تولد یزد - بافق - مرکزی

3907

  کد بخش محل تولد یزد - تفت - مرکزی

3908

  کد بخش محل تولد یزد - تفت - نیر

3909

  کد بخش محل تولد یزد - خاتم - مرکزی

3910

  کد بخش محل تولد یزد - خاتم - مروست

3911

  کد بخش محل تولد یزد - اشکذر - خضراباد

3912

  کد بخش محل تولد یزد - اشکذر - مرکزی

3913

  کد بخش محل تولد یزد - میبد - بفروئیه

3914

  کد بخش محل تولد یزد - میبد - ندوشن

3915

  کد بخش محل تولد یزد - مهریز - مرکزی

3917

  کد بخش محل تولد یزد - میبد - مرکزی

3918

  کد بخش محل تولد یزد - یزد - زارچ

3919

  کد بخش محل تولد یزد - یزد - مرکزی

3920

  کد بخش محل تولد یزد - بهاباد - اسفیچ

3921

  کد بخش محل تولد یزد - تفت - گاریزات 

3922

 

کد بخش محل تولد استان البرز برای ثبت نام کنکور سراسری

همانطور که در جدول پایین مشاهده می کنید کد بخش محل تولد تمام بخش های استان البرز جمع آوری شده است.

کد بخش محل تولد عددی 4 رقمی است که این کد را باید با توجه به محل تولد خود در بند 9 فرم ثبت نام کنکور سراسری وارد کنید.

 

کد بخش محل تولد استان البرز برای ثبت نام کنکور سراسری

کد بخش محل تولد استان البرز

 کد 

  کد بخش محل تولد البرز - ساوجبلاغ - چندار

4001

  کد بخش محل تولد البرز - ساوجبلاغ - چهارباغ

4002

  کد بخش محل تولد البرز - ساوجبلاغ - مرکزی

4003

  کد بخش محل تولد البرز - طالقان - بالاطالقان

4004

  کد بخش محل تولد البرز - طالقان - مرکزی

4005

  کد بخش محل تولد البرز - کرج - اسارا

4006

  کد بخش محل تولد البرز - اشتهارد - مرکزی

4007

  کد بخش محل تولد البرز - کرج - مرکزی

4008

  کد بخش محل تولد البرز - نظراباد - تنکمان

4009

  کد بخش محل تولد البرز - نظراباد - مرکزی

4010

  کد بخش محل تولد البرز - اشتهارد - پلنگ اباد

4011

  کد بخش محل تولد البرز - فردیس - مرکزی

4012

  کد بخش محل تولد البرز - فردیس - مشکین دشت

4013