کد ضریب ارشد صنایع
کد ضریب ارشد صنایع

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد صنایع

کد ضریب در کنکور ارشد صنایع نمایانگر رشته گرایش های مختلف مهندسی صنایع می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مهندسی امتحانی ارشد صنایع قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد صنایع مهندسی رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد صنایع، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد صنایع پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد صنایع ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته مهندسی صنایع است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

کارنامه اولیه ارشد مهندسی صنایع
کارنامه اولیه ارشد مهندسی صنایع

 در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مهندسی صنایع پرداخته می شود. همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد صنایع

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد صنایع: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، تحقیق در عملیات (1و2) با ضریب 3، تئوری احتمال و آمار مهندسی با ضریب 3، دروس تخصصی (طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، اقتصاد مهندسی) با ضریب 5.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم ها

سیستم های سلامت

مدیریت فناوری و نوآوری

کیفیت و بهره وری

سیستم های اطلاعاتی

مهندسی حمل و نقل ریلی

مهندسی ایمنی در راه آهن

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد صنایع

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد صنایع: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، تحقیق در عملیات (1و2) با ضریب 2، تئوری احتمال و آمار مهندسی با ضریب 2، ریاضی عمومی (1و2) با ضریب 1، اقتصاد عمومی (1و2) با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مهندسی صنایع

سیستم های کلان

مهندسی سیستم های محیط

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد صنایع

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد صنایع: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، تحقیق در عملیات (1و2) با ضریب 2، تئوری احتمال و آمار مهندسی با ضریب 2، دروس تخصصی (طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، اقتصاد مهندسی) با ضریب 5.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مهندسی صنایع

مهندسی مالی

لجستیک و زنجیره تامین

مدیریت پروژه

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد صنایع

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد صنایع: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، تحقیق در عملیات (1و2) با ضریب 2، تئوری احتمال و آمار مهندسی با ضریب 2، دروس تخصصی (طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، اقتصاد مهندسی) با ضریب 1، اصول مدیریت و تئوری سازمان با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مهندسی صنایع

مدیریت مهندسی