کد ضریب ارشد حسابداری
کد ضریب ارشد حسابداری

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد حسابداری

کد ضریب در کنکور ارشد حسابداری نمایانگر رشته گرایش های مختلف مجموعه حسابداری می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد حسابداری قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد حسابداری مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد حسابداری، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد حسابداری پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد حسابداری ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته حسابداری است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

کارنامه اولیه ارشد حسابداری
کارنامه اولیه ارشد حسابداری

 در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مجموعه حسابداری پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد حسابداری

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد حسابداری: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، حسابداری مالی با ضریب 3، حسابداری صنعتی با ضریب 2، حسابرسی با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مجموعه حسابداری

حسابداری

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد حسابداری

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد حسابداری: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، حسابداری مالی با ضریب 2، حسابداری صنعتی با ضریب 2، حسابرسی با ضریب 3، ریاضی و آمار با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مجموعه حسابداری

حسابرسی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد حسابداری

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد حسابداری: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، حسابداری مالی با ضریب 2، حسابداری صنعتی با ضریب 3، حسابرسی با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مجموعه حسابداری

حسابداری مدیریت

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد حسابداری

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد حسابداری: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، حسابداری مالی با ضریب 2، ریاضی و آمار با ضریب 2، حسابداری و حسابرسی دولتی با ضریب 3، اصول تنظیم و کنترل بودجه با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مجموعه حسابداری

حسابداری بخش عمومی