ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی در شناخت ارشد رشته ژنتیک انسانی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جدول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی دانشگاه های دولتی 47 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 12 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

3

1

اهواز

3

1

ایران 4 0

بابل

3

1

بقیه اله 2 2

بندرعباس

3

1

تبریز

4

1

تهران 4 0
زنجان 4 0
شهرکرد 2 1
شهید بهشتی 2 1
شیراز 3 1
علوم بهزیستی و توانبخشی 4 0
مشهد 3 1
یزد 3 1