ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد ارگونومی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته ارگونومی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه های دولتی 35 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارومیه

3

0

اهواز

3

1

ایران 3 0

تهران

4

0

شهید بهشتی 2 0

شیراز

3

1

علوم بهزیستی و توانبخشی 4 0

کرمان

3

1

مازندران 3 1
همدان 4 0
یزد 3 1