ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در شناساندن و معرفی کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های دولتی 39 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 14 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

3

1

بقیه اله

2

3

تبریز 3 1

تهران

4

1

زنجان

3

1

شیراز 3 1
فسا 3 0
قزوین 3 1
کرمانشاه 3 1
گناباد 3 1
مشهد 3 1
همدان 3 1
یزد 3 1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

8