دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

لینک دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی، در جداول زیر قرار داده شده است. لینک دانلود همه آزمون های گاج داوزدهم تجربی از دی ماه 97 تا فروردین 99 در این جدول موجود است.

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی+ پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی، جهت دانلود رایگان قرار دارد. همچنین می توانید برای دانلود آزمون های آزمایشی موسسات و مقاطع دیگر به مطلب دانلود آزمون های آزمایشی سنجش، گزینه دو، قلمچی، گاج - کنکور تجربی مراجعه کنید. همچنین برای اینکه در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید می توانید مطلب بهترین آزمون آزمایشی برای کنکور را مشاهده کنید که مقایسه ای جامع بین همه آزمون های آزمایشی انجام شده است و نقاط قوت و ضعف آزمون های آزمایشی مختلف معرفی شده است و شما می توانید با توجه به شرایط خود بهترین آزمون را انتخاب کنید.

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 90

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

1

دانلود 

2

دانلود

3

دانلود 

4

دانلود

5

دانلود

6

دانلود

7

دانلود

8

دانلود

9

دانلود

10 دانلود

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 92

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

12 مهر

2

دانلود

26 مهر 

3

دانلود

17 آبان

4

دانلود

8 آذر

5

دانلود

29 آذر

6

دانلود

4 بهمن

7

دانلود

18 بهمن 

8

دانلود

2 اسفند

9

دانلود

16 اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 93

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری  آزمون

1

دانلود

7 فروردین

2

دانلود

15 فروردین

3

دانلود

29 فروردین

4

دانلود

12 اردیبهشت

5

دانلود

9 خرداد

6

دانلود

23 خرداد 

7

دانلود

30 خرداد

8 دانلود 25 مهر
9 دانلود 16 آبان
10 دانلود 7 آذر
11 دانلود 28 آذر
12 دانلود 26 دی
13 دانلود 17 بهمن
14 دانلود 1 اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 94

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1 دانلود  11 اردیبهشت

2

دانلود

24 مهر

3

دانلود

8 آبان

4

دانلود

22 آبان

5

دانلود

6 آذر

6

دانلود

27 آذر

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 95

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود

14 خرداد

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 96

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

3

دانلود

21 مهر

4

دانلود

5 آبان

5

دانلود

19 آبان

6

دانلود

3 آذر

7

دانلود

17 آذر

8

دانلود

1 دی

9

دانلود

22 دی

10

دانلود

6 بهمن

11

دانلود

20 بهمن

12

دانلود

4 اسفند

13

دانلود

18 اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 97

ردیف لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی زمان برگزاری آزمون
1 دانلود 7 فروردین
2 دانلود 17 فروردین

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 97

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی گاج ۲۰ اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۰ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۲۰ اردیبهشت ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۲۳ فروردین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۳ فروردین دوازدهم تجربی ۲۳ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۲۷ اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۷ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۲۷ اردیبهشت ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۲۱ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۱ تیر دوازدهم تجربی ۲۱ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۲۳ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۳ تیر دوازدهم تجربی ۲۳ تیر ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۱۱ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۱ مرداد دوازدهم تجربی ۱۱ مرداد ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۸ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۸ شهریور دوازدهم تجربی ۸ شهریور ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۵ مهر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۵ مهر دوازدهم تجربی ۵ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۱۹ مهر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۹ مهر دوازدهم تجربی ۱۹ مهر ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۳ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۳ آبان دوازدهم تجربی ۳ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۱۷ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۷ آبان دوازدهم تجربی ۱۷ آبان ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۱ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱ آذر دوازدهم تجربی ۱ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۱۵ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۵ آذر دوازدهم تجربی ۱۵ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۲۹ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۹ آذر دوازدهم تجربی ۲۹ آذر ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۲7 دی دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج 27 دی دوازدهم تجربی 27 دی ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۱۱ بهمن دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۱ بهمن دوازدهم تجربی ۱۱ بهمن ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۹ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۹ اسفند دوازدهم تجربی ۹ اسفند ۹۸
آزمون آزمایشی گاج ۲۳ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۳ اسفند دوازدهم تجربی ۲۳ اسفند ۹۸ 

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی گاج ۷ فروردین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۷ فروردین دوازدهم تجربی ۷ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۲۲ فروردین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۲ فروردین دوازدهم تجربی ۲۲ فروردین ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۱۲ اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۲ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۱۲ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۲۶ اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۶ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۲۶ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۹ خرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۹ خرداد دوازدهم تجربی ۹ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۲۷ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۷ تیر دوازدهم تجربی ۲۷ تیر ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۱۰ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۰ مرداد دوازدهم تجربی ۱۰ مرداد ۹۹
پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۴ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۴ مرداد دوازدهم تجربی ۲۴ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۷ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۷ شهریور دوازدهم تجربی ۷ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۱۴ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۱۴ شهریور دوازدهم تجربی ۱۴ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی گاج ۲۱ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی گاج ۲۱ شهریور دوازدهم تجربی ۲۱ شهریور ۹۹

 

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

  • تصویر فرد

    مهیا‏ - 99/4/11

    سلام لطفا اگر امکان دارد سوالات گاج 98 و بقیه 97 و 96 رو هم بزارین. حتی اگه پولی باشه بعضیا حاضرن براشون هزینه کنن. باتشکر از سایت خوبتون بسیار ممنونم.

  • تصویر فرد

    بابایی‏ - 98/12/16

    لطفا سوالات نظام جدید رو بزارید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

کلاس های خصوصی رفع اشکال | ویژه امتحانات نهایی و پایان ترم | تضمینی