دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی+ پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی+ پاسخ تشریحی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی قلم چی دهم تجربی، جهت دانلود رایگان قرار دارد. همچنین می توانید برای دانلود آزمون های آزمایشی موسسات و مقاطع دیگر به مطلب دانلود آزمون های آزمایشی سنجش، گزینه دو، قلم چی، گاج - کنکور تجربی مراجعه کنید. همچنین برای اینکه در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید می توانید مطلب بهترین آزمون آزمایشی برای کنکور را مشاهده کنید که مقایسه ای جامع بین همه آزمون های آزمایشی انجام شده است و نقاط قوت و ضعف آزمون های آزمایشی مختلف معرفی شده است و شما می توانید با توجه به شرایط خود بهترین آزمون را انتخاب کنید.

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 92

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 2 خرداد

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

10 خرداد

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 93

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

16 خرداد

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

23 خرداد

3

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

30 خرداد

4

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

26 دی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 94

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

1 خرداد

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

8 خرداد

3

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

15 خرداد

4

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

25 تیر

5

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

دانلود (پایه دوم نظام قدیم)

9 مرداد

6

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

25 دی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 95

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 4 تیر

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

1 مرداد

3

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

15 مرداد

4

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

29 مرداد

5

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

12 شهریور

6

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

26 شهریور

7

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

9 مهر

8

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

23 مهر

9

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

7 آبان

10

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پبش دانشگاهی)

21 آبان

11

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

5 آذر

12

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

19 آذر

13

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

3 دی

14

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

24 دی

15

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

8 بهمن

16

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پیش دانشگاهی)

15 بهمن

17

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

6 اسفند

18

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پیش دانشگاهی)

20 اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 96

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

3 آذر

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

17 آذر

3 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 1 دی

4

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

22 دی

5

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

6 بهمن

6

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

20 بهمن

7

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

4 اسفند

8 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 18 اسفند

 

دانلود آزمون آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 97

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه یازدهم)

5 بهمن

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 97

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ تیر دوازدهم تجربی ۱۵ تیر 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۲ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۲ تیر دوازدهم تجربی ۲۲ تیر 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مرداد دوازدهم تجربی ۵ مرداد 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مرداد دوازدهم تجربی ۱۹ مرداد 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۲ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲ شهریور دوازدهم تجربی ۲ شهریور 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ شهریور دوازدهم تجربی ۱۶ شهریور 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ شهریور دوازدهم تجربی ۲۳ شهریور 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۰ مهر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۰ مهر دوازدهم تجربی ۲۰ مهر ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۴ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۴ آبان دوازدهم تجربی ۴ آبان 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ آبان دوازدهم تجربی ۱۸ آبان 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۲ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲ آذر دوازدهم تجربی ۲ آذر 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ آذر دوازدهم تجربی ۱۶ آذر 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۳۰ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۳۰ آذر دوازدهم تجربی ۳۰ آذر 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ دی دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ دی دوازدهم تجربی ۲۱ دی 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۵ بهمن دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۵ بهمن دوازدهم تجربی ۵ بهمن 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ بهمن دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ بهمن دوازدهم تجربی ۱۹ بهمن ۹۷
آزمون آزمایشی قلمچی ۳ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۳ اسفند دوازدهم تجربی ۳ اسفند 97
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ اسفند دوازدهم تجربی ۱۷ اسفند ۹۷

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی قلمچی 7 فرودین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 7 فرودین دوازدهم تجربی ۷ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ فرودین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۶ فرودین دوازدهم تجربی ۱۶ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۳۰ فرودین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۳۰ فرودین دوازدهم تجربی ۳۰ فروردین ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۳ اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۳ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۱۳ اردیبهشت ۹۸
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ تیر دوازدهم تجربی ۲۱ تیر 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۴ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۴ مرداد دوازدهم تجربی ۴ مرداد 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۸ مرداد دوازدهم تجربی ۱۸ مرداد 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱ شهریور دوازدهم تجربی ۱ شهریور 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ شهریور دوازدهم تجربی ۱۵ شهریور 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۲ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۲ شهریور دوازدهم تجربی ۲۲ شهریور 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مهر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۵ مهر دوازدهم تجربی ۵ مهر 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مهر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۹ مهر دوازدهم تجربی ۱۹ مهر 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۳ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۳ آبان دوازدهم تجربی ۳ آبان 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ آبان دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ آبان دوازدهم تجربی ۱۷ آبان 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱ آذر دوازدهم تجربی ۱ آذر 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ آذر دوازدهم تجربی ۱۵ آذر 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۹ آذر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۹ آذر دوازدهم تجربی ۲۹ آذر 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۰ دی دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۰ دی دوازدهم تجربی ۲۰ دی 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۲7 دی دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 27 دی دوازدهم تجربی 27 دی 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۱ بهمن دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۱ بهمن دوازدهم تجربی ۱۱ بهمن 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۵ بهمن دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۵ بهمن دوازدهم تجربی ۲۵ بهمن 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۹ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۹ اسفند دوازدهم تجربی ۹ اسفند 98
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ اسفند دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ اسفند دوازدهم تجربی ۲۳ اسفند 98 

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلم چی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
آزمون آزمایشی قلمچی 6 فرودین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 6 فرودین دوازدهم تجربی 6 فروردین 99
آزمون آزمایشی قلمچی 7 فرودین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 7 فرودین دوازدهم تجربی 7 فروردین 99
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ فرودین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۵ فرودین دوازدهم تجربی ۱۵ فروردین 99
آزمون آزمایشی قلمچی 29 فرودین دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 29 فرودین دوازدهم تجربی 29 فروردین 99
آزمون آزمایشی قلمچی 12 اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۲ اردیبهشت دوازدهم تجربی ۱۲ اردیبهشت 99
آزمون آزمایشی قلمچی 19 اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 19 اردیبهشت دوازدهم تجربی ۱۹ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی 26 اردیبهشت دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی 26 اردیبهشت دوازدهم تجربی ۲۶ اردیبهشت ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۲ خرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲ خرداد دوازدهم تجربی ۲ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۹ خرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۹ خرداد دوازدهم تجربی ۹ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ خرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۳ خرداد دوازدهم تجربی ۲۳ خرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۶ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ تیر دوازدهم تجربی ۶ تیر 99
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۰ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۰ تیر دوازدهم تجربی ۲۰ تیر 99
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۷ تیر دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۷ تیر دوازدهم تجربی ۲۷ تیر 99
آزمون آزمایشی قلمچی ۳ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۴ مرداد دوازدهم تجربی ۴ مرداد 99
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۰ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۰ مرداد دوازدهم تجربی ۱۰ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۷ مرداد دوازدهم تجربی ۱۷ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۴ مرداد دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۴ مرداد دوازدهم تجربی ۲۴ مرداد ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۷ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۷ شهریور دوازدهم تجربی ۷ شهریور ۹۹
آزمون آزمایشی قلمچی ۱۴ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۱۴ شهریور دوازدهم تجربی ۱۴ شهریور 99
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۱ شهریور دوازدهم تجربی ۲۱ شهریور 99
آزمون آزمایشی قلمچی ۲۸ شهریور دوازدهم تجربی پاسخ آزمون آزمایشی قلمچی ۲۸ شهریور دوازدهم تجربی ۲۸ شهریور 99