ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

فیزیک پزشکی یکی از شاخه های مجموعه فیزیک پزشکی است که ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی آن را که مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تهیه شده اند را در ادامه ارائه می دهیم. مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه های دولتی 65 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 57 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

در ضمن به پیشنهاد مشاوران کارشناسی ارشد دپارتمان فیزیک پزشکی مطالب زیر را هم برای آشنایی بیشتر با این رشته، در سایت 3گام مطالعه کنید:

معرفی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

دروس دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره عادی ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
ارومیه 3 0
اصفهان 3 1
اهواز 3 0
ایران 4 0
تبریز 5 1
تربیت مدرس 4 1
تهران 5 0
سمنان 5 0
شهید بهشتی 5 1
شیراز  4 1
کاشان 4 1
کرمانشاه 3 1
مشهد 5 0
یزد 4 1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی دانشگاه های دولتی 1400

رادیوبیولوژی یکی از شاخه های مجموعه فیزیک پزشکی است که ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی آن را در ادامه ارائه می دهیم. مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی دانشگاه های دولتی 20 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 16 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دوره عادی ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز
ایران 3 1
بابل 3 1
شیراز 4 1
کرمانشاه 3 1
مشهد 3 0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه های دولتی 95

 مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه های دولتی 79 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 66 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول ظرفیت های پذیرش کنکور کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 95

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ظرفیت پذیرش دوره عادی

نام دانشگاه

1

4

ارومیه

2

6

اصفهان

0

4

اهواز

0

6

ایران

2

5

تبریز

4

6

تهران

1

5

تربیت مدرس

0

4

سمنان

0

4

شهید بهشتی

1

5

شیراز

0

4

کاشان

0

4

کرمانشاه

1

5

مشهد

1

4

یزد

13 66 جمع کل