ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه 1400

ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی برای داوطلبان این رشته مهم می باشد. ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی چند سال اخیر در این مطلب بررسی شده است. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقطع ارشد این رشته می توانند مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنند:

دروس دوره کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی

معرفی کارشناسی ارشد رشته سم شناسی پزشکی

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه 1400

دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
اصفهان 3 1 4
بابل 3 1 5
تهران 3 0 3
آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی 0 3 8
آزاد اسلامی واحد شهرضا 0 3 3
تربیت مدرس 3 1 4
شیراز 3 1 4
کرمان 3 1 4
مازندران 3 1 4
مشهد 3 0 3
همدان 3 1 4
اهواز 3 0 3
جمع کل 30 13 43

 

در جدول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی در سال 99-98 آمده است.

 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی (سال تحصیلی 99-98)

دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
اصفهان 3 1 4
اهواز 5 0 5
آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی 0 8 8
بابل 3 1 4
تهران 3 1 4
شیراز 3 1 4
کرمان 5 2 7
مازندران 6 3 9
همدان 6 4 10
جمع کل 34 21 55

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 98-97

ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی چند سال اخیر در این مطلب بررسی شده است. در جدول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی در سال 98-97 آمده است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی (سال تحصیلی 98-97)

دانشگاه

عادی (رایگان)

دوره شهریه پرداز

شیراز

3

1

اهواز

3

1

بابل

4

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

0

4

کرمان

4

0

مازندران

4

1

مشهد

4

1

همدان

4

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 97-96

ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی چند سال اخیر در این مطلب بررسی شده است. در جدول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی در سال 97-96 آمده است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی (سال تحصیلی 97-96)

دانشگاه

عادی (رایگان)

دوره شهریه پرداز

اصفهان

4

0

اهواز

4

0

بابل

4

0

تربیت مدرس

4

0

تهران

5

3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

0

6

کرمان

4

3

مازندران

4

3

مشهد

4

3

همدان

4

0

 

 
 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 96-95

ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی چند سال اخیر در این مطلب بررسی شده است. در جدول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی در سال 96-95 آمده است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی 96-95

 

دانشگاه

عادی نهایی

مازاد نهایی

تهران

4

 

تربیت مدرس

3

1

اهواز

4

 

کرمان

4

1

مازندران

3

1

مشهد

4

1

بابل

3

 

آزاد شهرضا

5

 

آزاد واحد علوم داروئی

10

 

 

با ثبت نام در پنل هوشمند برنامه ریزی و مشاوره 3گام، از یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان بهره مند شوید.