دانشگاه های دارای رشته شیمی 99 

ظرفیت دانشگاه های شیمی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته شیمی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته شیمی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته شیمی 99 - شیمی محض

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 40
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 26
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 14
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 32
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 24
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 16
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 14
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 28
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 36
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 32
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 21
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 3
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 36
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 28
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 8
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 28
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 36
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 32

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته شیمی 99 - شیمی کاربردی

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 36
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 44
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 48
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 32
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 48
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 16
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 14
روزانه دانشگاه جیرفت زن / مرد 32
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 8
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 28
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه دامغان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 36
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 32
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 32
روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 4
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 32
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 36
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 36
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 32
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 32
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 8
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 21
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 3
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 28
روزانه دانشگاه قم زن 48
روزانه دانشگاه قم مرد 48
نوبت دوم دانشگاه قم زن 16
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 16
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 28
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 8
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 32
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 12
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 28
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 4
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 48
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 40
روزانه دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) زن / مرد 32
نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) زن / مرد 4
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 36
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 3
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه جیرفت زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 2
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 32
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 32

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته شیمی 99 -  آموزش شیمی

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 2
روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 2
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد مرد 1
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 3
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 1
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 1
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 1
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 1
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدبهشتی تهران) مرد 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 2
روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد زن 1
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس علامه امینی تبریز مرد 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 1
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان زن 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مرد 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مرد 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مرد 2
روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری (محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت فاطمه (س) قایم شهر) مرد 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 1
روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) زن 2

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده شیمی (بدون گرایش) 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی (بدون گرایش) در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی (بدون گرایش) در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه
دانشگاه صنعتی شریف تهران 35

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی کاربردی 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی کاربردی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی کاربردی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 32 14 0 46
دانشگاه ارومیه 35 0 0 35
دانشگاه اصفهان 18 0 0 18
دانشگاه الزهرا (س) تهران (ویژه خواهران) 0 42 0 42
دانشگاه بوعلی سینا همدان 18 11 0 29
دانشگاه بیرجند 42 0 0 42
دانشگاه تبریز 17 11 0 28
دانشگاه تهران 18 0 0 18
دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل واحد کرج) 28 0 0 28
دانشگاه دامغان 27 7 0 34
دانشگاه رازی کرمانشاه 32 0 0 32
دانشگاه زابل 25 11 0 36
دانشگاه زنجان 32 4 0 36
دانشگاه سمنان 25 25 0 50
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 28 7 0 35
دانشگاه شهید باهنر کرمان 21 4 0 25
دانشگاه شهید بهشتی تهران 21 0 0 21
دانشگاه شهید چمران اهواز 21 0 0 21
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 35 0 0 35
دانشگاه صنعتی ارومیه 14 7 0 21
دانشگاه صنعتی اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران 28 0 0 28
دانشگاه فردوسی مشهد 18 4 0 22
دانشگاه قم 36 0 0 36
دانشگاه کاشان 18 4 0 22
دانشگاه کردستان سنندج 25 0 0 25
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 32 0 0 32
دانشگاه گلستان گرگان 21 7 0 28
دانشگاه گیلان رشت 28 0 0 28
دانشگاه مازندران بابلسر 21 21 0 42
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 21 11 0 32
دانشگاه مراغه 25 7 0 32
دانشگاه ملایر 42 42 0 84
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران) 28 3 0 31
دانشگاه یزد 21 0 0 21
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 56 25 0 81
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 35 35
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 929 267 1295  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی محض 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی محض در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی محض در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی بروجرد 60 10 0 0 70
دانشگاه اراک 45 20 0 0 65
دانشگاه ارومیه 50 0 0 0 50
دانشگاه اصفهان 25 0 0 0 25
دانشگاه الزهرا (س) تهران (ویژه خواهران) 45 0 0 0 45
دانشگاه ایلام 25 0 0 0 25
دانشگاه بوعلی سینا همدان 25 15 0 0 40
دانشگاه بیرجند 60 0 0 0 60
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 30 0 0 0 30
دانشگاه تبریز 27 18 0 0 45
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 15 15 0 0 30
دانشگاه تهران 25 0 0 0 25
دانشگاه جیرفت 15 15 0 0 30
دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار 76 36 0 0 112
دانشگاه خلیج فارس بوشهر 50 0 0 0 50
دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل واحد کرج) 40 0 0 0 40
دانشگاه دامغان 65 17 0 0 82
دانشگاه رازی کرمانشاه 45 0 0 0 45
دانشگاه زابل 35 15 0 0 50
دانشگاه زنجان 45 5 0 0 50
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 40 15 0 0 55
دانشگاه شاهرود 45 15 0 0 60
دانشگاه شهید باهنر کرمان 55 9 0 0 64
دانشگاه شهید بهشتی تهران 30 0 0 0 30
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 0 0 0 30
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 50 0 0 0 50
دانشگاه شیراز 30 0 0 0 30
دانشگاه صنعتی اصفهان 28 0 0 0 28
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 0 0 30
دانشگاه کاشان 25 5 0 0 30
دانشگاه کردستان سنندج 40 0 0 0 40
دانشگاه گیلان رشت 40 0 0 0 40
دانشگاه لرستان خرم آباد 30 0 0 0 30
دانشگاه مازندران بابلسر 30 30 0 0 60
دانشگاه مراغه 35 10 0 0 45
دانشگاه هرمزگان بندر عباس 25 10 0 0 35
دانشگاه یاسوج 60 5 0 0 65
دانشگاه یزد 51 0 0 0 51
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 30 20 0 0 50
مرکز آموزش عالی استهبان 40 0 0 0 40
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب 0 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1542 290 60 1200  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی دارویی 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی دارویی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی دارویی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار 28 14 0 42
دانشگاه دامغان 27 7 0 34
دانشگاه شهید باهنر کرمان 25 4 0 29
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان 11 7 0 18
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 42 42
موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت 0 0 42 42
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان 0 0 42 42
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 91 32 126  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی آفت کش ها 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی آفت کش ها در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی آفت کش ها در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه جیرفت 11 11 22
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 32 0 32
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 28 11 39
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 71 22  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی فناوری اطلاعات 94 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی فناوری اطلاعات در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی فناوری اطلاعات در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه دامغان 27 7 34
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی اسدآباد همدان 21 18 39
دانشگاه یزد 21 0 21
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 69 25  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی محیط زیست

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده شیمی محیط زیست در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته شیمی محیط زیست در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه دامغان 27 7 34
دانشگاه شهید باهنر کرمان 21 4 25
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان 11 7 18
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 59 18  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده کاردانی شیمی آزمایشگاهی 94 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده کاردانی شیمی آزمایشگاهی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردانی شیمی آزمایشگاهی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه
دانشگاه گنبد 25