دانشگاه های داراری رشته علوم تغذیه 99

ظرفیت دانشگاه های علوم تغذیه ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته علوم تغذیه می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تغذیه هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته علوم تغذیه 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران مرد 10
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 26
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 24
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مرد 19
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال مرد 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال زن 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر مرد 17
روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر زن 17
روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) مرد 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) زن 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه مرد 18
روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد زن / مرد 32
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد زن / مرد 33
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 6
دیگر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 8
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 7
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان زن / مرد 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن / مرد 7
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن / مرد 5
دیگر دانشکده علوم پزشکی شوشتر زن / مرد 3
دیگر دانشکده علوم پزشکی مراغه زن / مرد 4

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده علوم تغذیه 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم تغذیه در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم تغذیه در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 26 10 0 36
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 35 0 0 35
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 27 0 0 27
دانشگاه علوم پزشکی زابل 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 21 0 0 21
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 43 20 0 63
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 35 0 0 35
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 32 0 0 32
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 25 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 21 0 0 21
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 25 0 0 25
دانشکده علوم پزشکی شوشتر 20 0 0 20
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 385 30 60  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.