لیست دانشگاه های داراری رشته هوشبری | ظرفیت آزاد و سراسری 99

لیست و ظرفیت دانشگاه های هوشبری ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و دیگر دوره ها می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود رتبه های لازم برای قبولی دانشگاه های رشته هوشبری را تخمین بزنید.

لیست دانشگاه های داراری رشته هوشبری 99 

ظرفیت دانشگاه های هوشبری ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته هوشبری می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته هوشبری ر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته هوشبری 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج مرد 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن 22
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مرد 11
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن 11
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) مرد 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز مرد 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن 23
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول مرد 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول زن 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مرد 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) مرد 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) زن 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین مرد 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان مرد 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) مرد 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) زن 17
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان مرد 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن 30
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج مرد 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن 20
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرد 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج زن 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن 16
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان زن 22
روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان مرد 22
روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرد 12
روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین زن 12
روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرد 15
روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه زن 15
روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان مرد 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان زن 20
روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش زن 12
روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش مرد 12
روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور مرد 25
روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور زن 25
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول زن / مرد 5
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد مرد 1
روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین زن / مرد 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اراک زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 10
دیگر دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج زن / مرد 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی ایلام زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی دزفول زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار زن / مرد 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین زن / مرد 8
دیگر دانشگاه علوم پزشکی قم زن / مرد 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گناباد زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) زن / مرد 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی یزد زن / مرد 5
دیگر دانشکده علوم پزشکی ساوه زن / مرد 5

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته هوشبری 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته هوشبری در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته هوشبری در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی اراک 25 0 25
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 27 0 27
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 25 0 25
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 26 0 26
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 22 0 22
دانشگاه علوم پزشکی ایران 30 0 30
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی بابل 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * 10 0 10
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 22 0 22
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 21 0 21
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 24 0 24
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی تهران 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 18 0 18
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 25 0 25
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی زابل 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 10 0 10
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 22 0 22
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 25 0 25
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 21 0 21
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 12 0 12
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 22 0 22
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی فسا 21 0 21
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 22 0 22
دانشگاه علوم پزشکی قم 25 0 25
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج 24 0 24
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 23 0 23
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 23 0 23
دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان 18 0 18
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 21 0 21
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری 20 5 25
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی همدان 30 0 30
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی یزد 20 0 20
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 20 0 20
دانشکده علوم پزشکی خمین 15 0 15
دانشکده علوم پزشکی ساوه 20 0 20
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 30 0 30
دانشکده علوم پزشکی گراش 10 0 10
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 20 0 20
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1144 5  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

  • تصویر فرد

    مسعود‏ - 96/6/24

    سلام درامدرشته هوشبری چه قدره

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت