ظرفیت دانشگاه های داراری رشته گفتار درمانی 99

ظرفیت دانشگاه های گفتار درمانی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته گفتار درمانی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته گفتار درمانی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته گفتار درمانی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک زن / مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 13
روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 18
روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 16
روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 1
دیگر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تبریز زن / مرد 4
دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز زن / مرد 5
دیگر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زن / مرد 3
دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن / مرد 2
دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان زن / مرد 3

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته گفتار درمانی 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته گفتار درمانی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته گفتار درمانی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه پردیس خودگردان مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 25 0 25
دانشگاه علوم پزشکی اراک 14 0 14
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 15 5 20
دانشگاه علوم پزشکی ایران 16 0 16
دانشگاه علوم پزشکی بابل 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20 0 20
دانشگاه علوم پزشکی تهران 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 17 3 20
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 15 0 15
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 16 0 16
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 16 0 16
دانشگاه علوم پزشکی همدان 22 0 22
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 221 8