کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری (کد 1134) یک دفترچه بوده (تمامی دروس تمامی گرایش ها در یک دفترچه گنجانده شده) و در نوبت صبح برگزار می شود. ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی مربوط به هر یک از گرایش های ارشد حسابداری به صورت تفکیک شده به شرح زیر می باشد:

 

جدول تعداد سوالات، ضرایب و زمان پاسخگویی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

210 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

3

حسابداری مالی

25

2

حسابداری صنعتی

۲۰

2

حسابرسی

۲۵

2

ریاضی و آمار

 

 

 

جدول تعداد سوالات، ضرایب و زمان پاسخگویی کنکور کارشناسی ارشد حسابرسی

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

210 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

2

حسابداری مالی

25

2

حسابداری صنعتی

۲۰

3

حسابرسی

۲۵

2

ریاضی و آمار

 

 

 

جدول تعداد سوالات، ضرایب و زمان پاسخگویی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

 

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

210 دقیقه

30

2

زبان عمومی و تخصصی

۳۰

2

حسابداری مالی

25

3

حسابداری صنعتی

۲۰

2

حسابرسی

۲۵

2

ریاضی و آمار

 

 

 

جدول تعداد سوالات، ضرایب و زمان پاسخگویی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری بخش عمومی

زمان پاسخگویی تعداد سوالات ضریب نام درس
210 دقیقه 30 2 زبان عمومی و تخصصی
۳۰ 2 حسابداری مالی
25 0 حسابداری صنعتی
۲۰ 0 حسابرسی
۲۵ 0 ریاضی و آمار
مشخص نشده 3 حسابداری و حسابرسی دولتی
مشخص نشده 2 اصول تنظیم و کنترل بودجه