برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.
 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1402

رتبه کشوری

نام گرایش

محل قبولی

86

جامعه شناسی

پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

706

جامعه شناسی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

727

جامعه شناسی

نوبت دوم - دانشگاه ایلام

727

جامعه شناسی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1265

جامعه شناسی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2438

جامعه شناسی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

9

پژوهش علوم اجتماعی

روزانه - دانشگاه تهران

276

پژوهش علوم اجتماعی

روزانه - دانشگاه بیرجند

480

پژوهش علوم اجتماعی

روزانه - دانشگاه یزد

259

مطالعات جوانان

روزانه - دانشگاه گیلان - رشت

324

برنامه ریزی گردشگری (توریسم)

مجازی - دانشگاه تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
18جامعه شناسیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
38جامعه شناسیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
19پژوهش علوم اجتماعیروزانه - دانشگاه تهران
383پژوهش علوم اجتماعیروزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
31مطالعات فرهنگیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
35مطالعات فرهنگیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
40مطالعات فرهنگیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
77مطالعات فرهنگینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
806مطالعات فرهنگیمجازی دولتی - دانشگاه کاشان
91مطالعات جوانان و اوقات فراغت - مطالعات جوانانروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
22جامعه شناسی  - جامعه شناسیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
408جامعه شناسی  - جامعه شناسیروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
27جامعه شناسی  - جامعه شناسیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
53پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
15پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
402پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعیروزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
51پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعینوبت دوم - دانشگاه تهران
1593مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگیمجازی - دانشگاه کاشان
39مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
51مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1826مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1037مطالعات جوانان و اوقات فراغت  - مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایینوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
25برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی  - توسعه محلی گرایش شهریروزانه - دانشگاه تهران
49برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی  - توسعه محلی گرایش شهریروزانه - دانشگاه تهران
640فلسفه علوم اجتماعی  - فلسفه علوم اجتماعیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم