برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدهنرهای ساخت و معماری 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید.

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدهنرهای ساخت و معماری 1401 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدهنرهای ساخت و معماری 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدهنرهای ساخت و معماری سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
55 مدیریت پروژه و ساخت پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
96 مدیریت پروژه و ساخت مجازی دولتی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
290 مدیریت پروژه و ساخت غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1233 مدیریت پروژه و ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1322 مدیریت پروژه و ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
119 فن آوری معماری - معماری دیجیتال روزانه - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
86 معماری و انرژی - معماری و انرژی روزانه - دانشگاه یزد

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدهنرهای ساخت و معماری 1400 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدهنرهای ساخت و معماری 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدهنرهای ساخت و معماری سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
755 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1  - مدیریت پروژه و ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
1853 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1  - مدیریت پروژه و ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
10190 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1  - مدیریت پروژه و ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
1610 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2  - معماری دیجیتال غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
3266 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 2  - معماری دیجیتال غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
1360 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3  - معماری و انرژی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
3126 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3  - معماری و انرژی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
7325 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 4  - مدیریت ساخته ها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
11330 ( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 4  - مدیریت ساخته ها غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران