بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور 1400 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 1400 کسب کنید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی این مطلب را به دقت مطالعه کنند.

 

تحلیل کلی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1400

در کنکور امسال درس بیوشیمی مطابق چندسال اخیر از سطح متوسطی برخوردار بود اما در مورد درس زیست شناسی سلولی مولکولی سبک و روال سوالات تغییر کرده و متفاوت از سال های قبل بود اما به این معنی نیست که سوالات خیلی سخت بودند به این دلیل که کسانی که به این مسلط بودند درصد خوبی می توانستند بزنند اما کسانی که تنها تست های سال های قبل را کار کرده بودند، با توجه به تغییر روال سوالات شگفت زده شدند. سوالات درس زبان نیز طبق روال سال 99 از سطح متوسط رو به آسانی برخوردار بود و در درس شیمی نیز سطح سوالات نسبت به سال قبل درجه سختی آن کاسته شده بود. بنابراین داوطلبانی که قصد قبولی در کنکور کارسناسی ارشد بیوشیمی را دارند در نظر داشته باشند که برای دروسی مثل بیوشیمی و زیست به بودجه بندی اکتفا نکرده و تمام فصول را مطالعه کنند چرا که کنکور سال 1400 ثابت کرد که در درس زیست خواندن طبق بودجه بندی یک اشتباه بزرگ است. پس داوطلبان سعی کنند که از همین حالا برنامه ای مناسب که تمام فصول را در بگیرد و مطابق با شرایط خودشان بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت را انتخاب کنند را به کار بگیرند.

 

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1400

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 1400 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور ارشد بیوشیمی بالینی قرار داده ایم.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی: درس زبان عمومی و تخصصی

در قسمت واژگان 20 سوال طرح شده در مجموع استاندارد بودند و تنها در یک سوال در گزینه ها لغت جدید دو قسمتی آورده شده بود. البته جملات طرح شده در سوالات کمی از درجه سختی نسبی برخوردار بودند. برای پاسخ به سوالات واژگان زبان، داوطلبانی که از سطح متوسط رو به بالایی برخوردار بودند از 20 سوال به راحتی میتوانستند حداقل  18 سوال را پاسخ دهند. در سوالات درک مطلب نیز 3 درک مطلب از سطح متوسط رو به آسانی برخوردار بود و یک درک مطلب درجه سختی بالاتری نسبت به بقیه داشت اما داوطلبان با استفاده از تکنیک های مختلف و توانایی ترجمه و دایره واژگان خود میتوانستند به حداقل 3 سوال از هر درک مطلب پاسخ دهند.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی: درس بیوشیمی

درس بیوشیمی اصلی ترین و مهم ترین درس برای داوطلبان ارشد بیوشیمی بالینی است که طبق روال چند سال اخیر طراحان سوال به سمت بالینی تر شدن سوالات قدم برداشته اند که در کنکور 1400 نیز مشاهده شد. هم چنان سوالات در بخش متابولیسم بیشترین سهم سوالات را در این درس دارا هستند و داوطلبان باید توجه داشته باشند که تنها به حفظ کردن مسیر های متابولیسمی اکتفا نکنند و سعی کنند با درک مسیرهای متابولیسیمی و ارتباط آن ها با یکدیگر و بالین این درس را کامل فرابگیرند تا بتوانند حداکثر سوالات را پاسخ دهند. علاوه بر همه اینها داوطلبان می بایست نسبت به بهترین روش خواندن درس بیوشیمی کنکور ارشد وزارت بهداشت اطلاعات داشته باشند تا بتوانند تمامی فصول ای درس رو با تسلط بالا احاطه داشته باشند.

از 24 سوال بیوشیمی، 1 سوال از فصل ساختمان اسید آمینه و پروتئین، 1 سوال ساختمان لیپید، 6 سوال متابولیسم کربوهیدرات، 3 سوال متابولیسم هم و نوکلئوتید، 5 سوال متابولیسم لیپید، 5 سوال متابولیسم اسید آمینه و 3 سوال هورمون و انتقال پیام طرح شده بود که در جدول بودجه بندی زیر مشاهده میفرمایید.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1400 در درس بیوشیمی

تعداد سوالات

سرفصل ها

1

ساختمان اسیدآمینه و پروتئین

1

ساختمان لیپید

6

متابولیسم کربوهیدرات

5

متابولیسم لیپید

5

متابولیسم اسیدآمینه

3

متابولیسم هم و نوکلئوتید

3

هورمون و انتقال پیام

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی: درس زیست سلولی مولکولی

اولین نکته ای در سوالات زیست سال 1400 مشاهده شد این بود که سوالات طبق بودجه بندی سال های قبل نبوده و 4 سوال از چرخه سلولی طرح شده بود که درصد قابل توجهی نسبت به سال های قبل داشت. هم چنین فصل سلول های بنیادی که طبق بودجه بندی سال های قبل هیچ سهم سوالی داشت در کنکور امسال یک سوال را به خود اختصاص داده بود. به طور کلی در سوالات 1400 سهم سوالات سلولی نسبت به مولکولی بیشتر بود. با توجه به تغییر بودجه بندی و این که سوالات به طور کلی از سطح استانداردی برخوردار نبودند، از داوطلبان متوسط رو به بالا انتظار می رود که حدود 18 سوال از 24 سوال را پاسخ دهند.

از 24 سوال درس زیست سلولی در بودجه بندی ارشد بیوشیمی بالینی 1400، 4 سوال از فصل چرخه سلولی، 4 سوال از اسکلت سلولی، 1 سوال از اندامک، 1 سوال از فصل مقدمه لودیش، 5 سوال تکنیک، 1 سوال از دسته بندی پروتئین ها، 1 سوال نقل و انتقالات غشا، 1 سوال از غشا، 1 سوال از سلول بنیادی، 1 سوال از تنظیم بیان ژن، 3 سوال از فصل DNA و یک سوال نیز خارج از لودیش طرح شده بود که در جدول بودجه بندی زیر مشاهده میفرمایید.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1400 در درس سلولی مولکولی

نام فصل

تعداد سوال

فصل 1 لودیش

1

غشا

1

نقل و انتقالات غشا

1

اسکلت سلولی

4

اندامک

1

دسته بندی پروتئین ها

1

سلول بنیادی

1

چرخه سلولی

4

DNA

3

تنظیم بیان ژن

1

تکنیک

5

خارج از لودیش

1

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی: درس شیمی آلی و عمومی

در درس شیمی آلی و عمومی نیز سوالاتی طرح شده بودند که طبق بودجه بندی 3 سال اخیر نبوده و داوطلبانی که طبق بودجه بندی پیش رفته بودند به 8 سوال از 24 سوال نمی توانستند پاسخ دهند اما بقیه سوالات تا حدودی از فصل های بودجه بندی طرح شده بودند. البته از فصل نظریه اتمی و ساختار الکترونی اتم 5 سوال طرح شده بود که سهم بیشتری نسبت به بقیه سرفصل ها داشت. به طور کلی سوالات از درجه سختی کمتری نسبت به سال 99 برخوردار بودند و در کنکور امسال برخلاف سال 99 درصد بیشتر سوالات شیمی عمومی بود که  باز هم نشان می دهد که نمی توان بودجه بندی را ملاک قرار داد و یکی از این دروس را مطالعه کرد. داوطلبانی که سطح متوسطی داشتند و تمام فصول را مطالعه کرده بودند می توانستند به حداقل 17 سوال از 24 سوال پاسخ دهند.

از 24 سوال برای درس شیمی عمومی، 5 سوال از نظریه اتمی و ساختار الکترونی اتم، 1 سوال پیوند کوالانسی، 1 سوال اوربیتال هیبریدی و اوربیتال مولکولی، 1 سوال واکنش های شیمیایی و استوکیومتری، 1 سوال ترموشیمی و ترمودینامیک، 1 سوال جامدات و مایعات، 2 سوال الکتروشیمی، 1 سوال سینتیک و تعادلات اسید و باز و 2 سوال از نافلزات طرح شده بود و برای درس شیمی آلی 2 سوال از فصل آلکان ها، 2 سوال ایزومری، 2 سوال آلکیل هالیدها، 1 سوال الکل و اترها، 1 سوال بنزن و ترکیبات آروماتیک و 1 سوال از هتروسیکل ها، کرببانیون ها، طیف سنجی طرح شده بود که در جدول بودجه بندی زیر مشاهده می فرمایید.

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1400 در درس شیمی آلی و عمومی

تعداد سوال

سر فصل ها

5

نظریه اتمی و ساختار الکترونی اتم

 1

پیوند کوالانسی

1

اوربیتال هیبریدی و اوربیتال مولکولی

1

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری

1

ترموشیمی و ترمودینامیک

1

جامدات و مایعات

2

الکتروشیمی

1

سینتیک و تعادلات اسید و باز

2

نافلزات

2

آلکان ها

2

ایزومری

2

آلکیل هالیدها

1

الکل و اترها

1

بنزن و ترکیبات آروماتیک

1

هتروسیکل ها، کربانیون ها، طیف سنجی

 

نتیجه گیری کلی از بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1400

داوطلبان باید توجه داشته باشند که با توجه به روند تغییرات بودجه بندی سوالات کنکور ارشد بیوشیمی بالینی در کنکور1400، به بودجه بندی های سال های قبل اعتماد نکنند. داشتن یک برنامه کامل از تمام فصول دروس باعث می شود که هر گونه تغییری در کنکور سال بعد نتواند درصد شما را تحت تاثیر قرار دهد. نکته دیگر سوالاتی هست که ممکن است خارج از رفرنس های اعلامی وزارت بهداشت باشد که داوطلبان باید خود را برای مواجهه با این گونه سوالات آماده کرده و از کنار آن ها بگذرند و نکته آخر اینکه اگر در کنکور سال قبل شرکت کرده اید اما موفق به قبولی نشده اید دلیل بر ضعف هوش و استعداد و توانایی یادگیری شما نیست بلکه ممکن است در برنامه ریزی و شیوه خواندن و مرور نقص داشته باشید بنابراین سعی کنید که با کمک مشاوران متخصص این رشته این نواقص را برطرف کنید تا شما هم سال بعد جز قبولی های برتر این رشته باشید.