کد ضریب ارشد مهندسی کامپیوتر
کد ضریب ارشد مهندسی کامپیوتر

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد مهندسی کامپیوتر

کد ضریب در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر نمایانگر رشته گرایش های مختلف مهندسی کامپیوتر می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مهندسی امتحانی ارشد کامپیوتر قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد کامپیوتر مهندسی رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در کامپیوتر درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد کامپیوتر، کامپیوتر امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد کامپیوتر پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد کامپیوتر ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته مهندسی کامپیوتر است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

کارنامه اولیه ارشد مهندسی کامپروتر
کارنامه اولیه ارشد مهندسی کامپیوتر

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مهندسی کامپیوتر پرداخته می شود. همچنین کامپیوتر امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و کامپیوتر امتحانی کد ضریب (1) ارشد مهندسی کامپیوتر

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد کامپیوتر: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته) با ضریب 2، مجموعه های دروس تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) با ضریب 2، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی با ضریب 3، مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال با ضریب 3، سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها با ضریب 4.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

رایانش امن

علوم و فناوری شبکه

 

 

رشته ها و کامپیوتر امتحانی کد ضریب (2) ارشد مهندسی کامپیوتر

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد کامپیوتر: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته) با ضریب 2، مجموعه های دروس تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) با ضریب 3، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی با ضریب 4، مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال با ضریب 2، سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیکز

قرآن کاوی رایانشی

 

 

رشته ها و کامپیوتر امتحانی کد ضریب (3) ارشد مهندسی کامپیوتر

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد کامپیوتر: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته) با ضریب 2، مجموعه های دروس تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) با ضریب 2، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی با ضریب 3، مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال با ضریب 4، سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتری

 

رشته ها و کامپیوتر امتحانی کد ضریب (4) ارشد مهندسی کامپیوتر

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد کامپیوتر: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمال مهندسی، ریاضیات گسسته) با ضریب 2، مجموعه های دروس تخصصی (نظریه زبان ها و ماشین ها، سیگنال ها و سیستم ها) با ضریب 2، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم و هوش مصنوعی با ضریب 4، مدار منطقی، معماری کامپیوتر و الکترونیک دیجیتال با ضریب 3، سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده ها با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

بیوانفورماتیک

علوم داده

الگوریتم ها و محاسبات