کد ضریب ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
کد ضریب ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

کد ضریب در کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل نمایانگر رشته گرایش های مختلف مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

کارنامه اولیه ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
کارنامه اولیه ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با ضریب 1، مبانی علم سیاست با ضریب 2، جامعه شناسی سیاسی با ضریب 1، اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) با ضریب 1، تحولات سیاسی اجتماعی ایران با ضریب 1، جهان سوم و مسائل آن با ضریب 1، نظام های سیاسی تطبیقی با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

علوم سیاسی

تربیت مربی علوم سیاسی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با ضریب 1، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی با ضریب 2، اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) با ضریب 1، جهان سوم و مسائل آن با ضریب 1، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 1، سازمان های بین المللی با ضریب 1، تاریخ روابط بین الملل با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

روابط بین الملل با گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با ضریب 2، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی با ضریب 1، نظام های سیاسی تطبیقی با ضریب 1، سازمان های بین المللی با ضریب 1، روش پژوهش با ضریب 1، سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا) با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

مطالعات منطقه ای با گرایش های زیر

مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

مطالعات اروپا

مطالعات آمریکای شمالی

مطالعات آسیای جنوب شرقی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با ضریب 1، مبانی علم سیاست با ضریب 2، جامعه شناسی سیاسی با ضریب 1، اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) با ضریب 2، تحولات سیاسی اجتماعی ایران با ضریب 1، جهان سوم و مسائل آن با ضریب 1، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 1، سازمان های بین المللی با ضریب 1، تاریخ روابط بین الملل با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

اندیشه سیاسی در اسلام

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با ضریب 2، مبانی علم سیاست با ضریب 1، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی با ضریب 2، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 2، سازمان های بین المللی با ضریب 2، تاریخ روابط بین الملل با ضریب 2، تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دیپلماسی و سازمان های بین المللی

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) با ضریب 1، مبانی علم سیاست با ضریب 1، جامعه شناسی سیاسی با ضریب 1، روش پژوهش با ضریب 1، سیاست گذاری عمومی با ضریب 2، سیاست و حکومت در ایران با ضریب 2، حوزه های سیاست گذاری (امنیتی خارجی، حقوقی، سلامت، محیط زیست، آموزشی) با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

سیاست گذاری عمومی