کد ضریب ارشد تربیت بدنی
کد ضریب ارشد تربیت بدنی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد تربیت بدنی

کد ضریب در کنکور ارشد تربیت بدنی نمایانگر رشته گرایش های مختلف مجموعه تربیت بدنی می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد تربیت بدنی قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد تربیت بدنی مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد تربیت بدنی، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد تربیت بدنی پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد تربیت بدنی ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته تربیت بدنی است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

کارنامه اولیه ارشد تربیت بدنی
کارنامه اولیه ارشد تربیت بدنی

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های پنجگانه ارشد مجموعه تربیت بدنی پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد تربیت بدنی

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد تربیت بدنی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، فیزیولوژی و تغذیه ورزش با ضریب 1، آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با ضریب 2، حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی با ضریب 1، رشد و یادگیری حرکتی با ضریب 4، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی با ضریب 1، مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی

رشد حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

آموزش تربیت بدنی

روانشناسی ورزشی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد تربیت بدنی

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد تربیت بدنی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، فیزیولوژی و تغذیه ورزش با ضریب 4، آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با ضریب 2، حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی با ضریب 1، رشد و یادگیری حرکتی با ضریب 1، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی با ضریب 1، مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی با گرایش های زیر

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

تغذیه ورزش

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد تربیت بدنی

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد تربیت بدنی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، فیزیولوژی و تغذیه ورزش با ضریب 1، آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با ضریب 2، حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی با ضریب 4، رشد و یادگیری حرکتی با ضریب 1، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی با ضریب 1، مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی

رفتار حرکتی با گرایش های زیر

رشد حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

آموزش تربیت بدنی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد تربیت بدنی

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد تربیت بدنی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، فیزیولوژی و تغذیه ورزش با ضریب 1، آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با ضریب 2، حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی با ضریب 1، رشد و یادگیری حرکتی با ضریب 1، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی با ضریب 4، مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با گرایش های زیر

حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی

تربیت بدنی ویژه

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد تربیت بدنی

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد تربیت بدنی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، فیزیولوژی و تغذیه ورزش با ضریب 1، آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی با ضریب 2، حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی با ضریب 1، رشد و یادگیری حرکتی با ضریب 1، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی با ضریب 1، مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی با ضریب 4.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مجموعه تربیت بدنی

مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

مدیریت رسانه های ورزشی

مدیریت رویدادهای ورزشی