کد ضریب ارشد روانشناسی
کد ضریب ارشد روانشناسی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد روانشناسی

کد ضریب در کنکور ارشد روانشناسی نمایانگر رشته گرایش های مختلف رشته روانشناسی می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر رشته امتحانی ارشد روانشناسی قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد روانشناسی رشته رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد روانشناسی، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد روانشناسی پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته روانشناسی است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

کارنامه اولیه ارشد روانشناسی
کارنامه اولیه ارشد روانشناسی

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های شش گانه ارشد رشته روانشناسی پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد روانشناسی

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد روانشناسی: متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) با ضریب 2، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی با ضریب 1، آمار و روش تحقیق با ضریب 1، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی با ضریب 2، روانشناسی رشد با ضریب 2، روانشناسی عمومی با ضریب 2، روانشناسی فیزیولوژیک با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد رشته روانشناسی

روانشناسی عمومی

روانشناسی اسلامی (روانشناسی مثبت گرا)

روانشناسی اجتماعی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد روانشناسی

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد روانشناسی: متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) با ضریب 2، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی با ضریب 1، آمار و روش تحقیق با ضریب 1، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی با ضریب 2، روانشناسی رشد با ضریب 2، روانشناسی بالینی با ضریب 3، روانشناسی فیزیولوژیک با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد رشته روانشناسی

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

علوم شناختی شامل گرایش های زیر

توانبخشی شناختی

روانشناسی شناختی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد روانشناسی

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد روانشناسی: متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) با ضریب 2، آمار و روش تحقیق با ضریب 2، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی با ضریب 1، روانشناسی رشد با ضریب 2، روانشناسی عمومی با ضریب 1، روانسنجی با ضریب 2، آزمون های شناختی هوش و استعداد با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد رشته روانشناسی

سنجش و اندازه گیری (راونسنجی)

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد روانشناسی

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد روانشناسی: متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) با ضریب 2، آمار و روش تحقیق با ضریب 2، روانشناسی صنعتی - سازمانی با ضریب 2، روانشناسی اجتماعی با ضریب 2، رفتار سازمانی با ضریب 3، روانشناسی امور استخدامی با ضریب 3، بالندگی سازمانی با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد رشته روانشناسی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد روانشناسی

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد روانشناسی: متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) با ضریب 2، آمار و روش تحقیق با ضریب 2، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی با ضریب 3، روانشناسی رشد با ضریب 2، روانشناسی عمومی با ضریب 2، روانسنجی با ضریب 2، روانشناسی تربیتی با ضریب 2، آموزش و پرورش کودکان استثنایی با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد رشته روانشناسی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد روانشناسی

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد روانشناسی: متون روانشناسی (به زبان انگلیسی) با ضریب 2، آمار و روش تحقیق با ضریب 2، روانشناسی رشد با ضریب 2، روانشناسی عمومی با ضریب 2، روانشناسی تربیتی با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد رشته روانشناسی

روانشناسی تربیتی

علوم شناختی (گرایش ذهن، مغز و تربیت)