کد ضریب ارشد علوم تربیتی
کد ضریب ارشد علوم تربیتی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد علوم تربیتی

کد ضریب در کنکور ارشد علوم تربیتی نمایانگر رشته گرایش های مختلف مجموعه علوم تربیتی می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد علوم تربیتی قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد علوم تربیتی مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد علوم تربیتی پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد علوم تربیتی ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته علوم تربیتی است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

کارنامه اولیه ارشد علوم تربیتی
کارنامه اولیه ارشد علوم تربیتی

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مجموعه علوم تربیتی پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 2، روانشناسی تربیتی با ضریب 2، روش ها و فنون تدریس با ضریب 3، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با ضریب 2، مدیریت آموزشی با ضریب 2، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب 1، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی آموزشی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 1، روانشناسی تربیتی با ضریب 2، روش ها و فنون تدریس با ضریب 2، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با ضریب 4، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب 1، تعلیم و تربیت اسلامی با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 2، روش ها و فنون تدریس با ضریب 2، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با ضریب 2، مدیریت آموزشی با ضریب 3، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی با ضریب 2، نظارت و راهنمایی با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

مدیریت آموزشی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 2، روش ها و فنون تدریس با ضریب 2، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با ضریب 2، مدیریت آموزشی با ضریب 3، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی با ضریب 2، نظارت و راهنمایی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 3، روانشناسی تربیتی با ضریب 2، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با ضریب 2، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب 2،

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

تحقیقات آموزشی

ارزشیابی آموزشی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 3، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 2، روانشناسی تربیتی با ضریب 2، روش ها و فنون تدریس با ضریب 3، تکنولوژی آموزشی با ضریب 4، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب 2، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

تکنولوژی آموزشی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (7) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (7) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 3، روانشناسی تربیتی با ضریب 2، روش ها و فنون تدریس با ضریب 1، مدیریت آموزشی با ضریب 3، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب 2، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی با ضریب 3، نظارت و راهنمایی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (7) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (8) ارشد علوم تربیتی

دروس امتحانی کد ضریب (8) ارشد علوم تربیتی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی با ضریب 2، روش ها و فنون تدریس با ضریب 3، مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با ضریب 3، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت با ضریب 2، آموزش و پرورش تطبیقی با ضریب 2، روانشناسی رشد با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (8) کنکور ارشد مجموعه علوم تربیتی

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش پیش دبستانی

علوم شناختی