کد ضریب ارشد برق
کد ضریب ارشد برق

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد برق

کد ضریب در کنکور ارشد برق نمایانگر رشته گرایش های مختلف مهندسی برق می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد برق قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد برق مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد برق، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد برق پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد برق ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته مهندسی برق است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن آورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

کارنامه اولیه ارشد مهندسی برق
کارنامه اولیه ارشد مهندسی برق

 در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های هشتگانه ارشد مهندسی برق پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 4، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 1، سیستم های کنترل خطی با ضریب 1، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 2، الکترومغناطیس با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مهندسی برق

مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

سیستم های الکترونیک دیجیتال

جنگ الکترونیک

مهندسی پدافند غیرعامل، افا (استتار، فریب و اختفا)

کاربرد پرتوها

گداخت هسته ای

مهندسی راکتور

مهندسی پرتو پزشکی

مهندسی فیزیک بهداشت

مهندسی فتونیک و نانوفتونیک

مهندسی نانوفناوری و نانو الکترونیک

مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 1، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 4، سیستم های کنترل خطی با ضریب 2، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 1، الکترومغناطیس با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مهندسی برق

سیستم های قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی

سامانه های برقی حمل و نقل

مهندسی راه آهن برقی

مهندسی سیستم های انرژی با زیرگرایش های: تکنولوژی انرژی، انرژی و محیط زیست، سیستم های انرژی

مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 2، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 1، سیستم های کنترل خطی با ضریب 1، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 2، الکترومغناطیس با ضریب 4.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

مخابرات نوری

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 2، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 1، سیستم های کنترل خطی با ضریب 1، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 4، الکترومغناطیس با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مهندسی برق

مخابرات سیستم

مخابرات امن و رمزنگاری

شبکه های مخابراتی

الکترواکوستیک

مهندسی صدا

مهندسی مخابرات امنیتی

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 1، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 2، سیستم های کنترل خطی با ضریب 4، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 2، الکترومغناطیس با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مهندسی برق

کنترل

مهندسی کنترل و علائم

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 3، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 1، سیستم های کنترل خطی با ضریب 4، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 4، الکترومغناطیس با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد مهندسی برق

مهندسی پزشکی با زیرگرایش های: بیوالکتریک، اطلاعات پزشکی، ورزش

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (7) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (7) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 4، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 4، سیستم های کنترل خطی با ضریب 4، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 1، الکترومغناطیس با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (7) کنکور ارشد مهندسی برق

مهندسی مکاترونیک

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (8) ارشد برق

دروس امتحانی کد ضریب (8) ارشد برق: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال) با ضریب 3، مدارهای الکتریکی (1و2) با ضریب 3، الکترونیک (1و2) و سیستم های دیجیتال 1 با ضریب 2، ماشین های الکتریکی (1و2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 با ضریب 1، سیستم های کنترل خطی با ضریب 2، سیگنال ها و سیستم ها با ضریب 1، الکترومغناطیس با ضریب 4.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (8) کنکور ارشد مهندسی برق

مهندسی هوافضا

فناوری ماهواره ای