کد ضریب ارشد حقوق
کد ضریب ارشد حقوق

 

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد حقوق

کد ضریب در کنکور ارشد حقوق نمایانگر رشته گرایش های مختلف مجموعه حقوق می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مجموعه امتحانی ارشد حقوق قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد حقوق مجموعه رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد حقوق، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد حقوق پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد حقوق ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته حقوق است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

کارنامه اولیه ارشد حقوق
کارنامه اولیه ارشد حقوق

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های دوازده گانه ارشد مجموعه حقوق پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، حقوق مدنی با ضریب 3، حقوق تجارت با ضریب 2، آیین دادرسی مدنی با ضریب 1، متون فقه با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق خصوصی

حقوق ثبت اسناد و املاک

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

حقوق حمل و نقل

فقه و حقوق خصوصی

حقوق اقتصادی

فقه و حقوق اقتصادی

حقوق مالی - اقتصادی

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 3، حقوق اساسی با ضریب 1، حقوق سازمان های بین المللی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق بین الملل

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، متون فقه با ضریب 2، حقوق جزای عمومی با ضریب 3، حقوق جزای اختصاصی با ضریب 3، آیین دادرسی کیفری با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

فقه و حقوق جزا

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، متون فقه با ضریب 1، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 1، حقوق اداری با ضریب 2، حقوق اساسی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق عمومی

مدیریت نظارت و بازرسی

حقوق دادرسی اداری

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 3، حقوق اساسی با ضریب 2، آیین دادرسی کیفری با ضریب 1، حقوق سازمان های بین المللی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق بشر

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 3، حقوق مدنی با ضریب 3، حقوق تجارت با ضریب 2، متون فقه با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق مالکیت فکری

حقوق تجارت الکترونیکی

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (7) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (7) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 3، حقوق جزای اختصاصی با ضریب 2، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 2، حقوق اداری با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (7) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق محیط زیست

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (8) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (8) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 3، حقوق مدنی با ضریب 2، حقوق تجارت با ضریب 2، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 1، حقوق بین الملل خصوصی با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (8) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق تجارت بین الملل

حقوق نفت و گاز

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (9) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (9) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، متون فقه با ضریب 3، حقوق و جزا و آیین دادرسی کیفری با ضریب 1، دروس تخصصی رشته های فقه و حقوق خانواده، معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (اصول فقه، حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث) و آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی)) با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (9) کنکور ارشد مجموعه حقوق

معارف اسلامی و حقوق

حقوق خانواده

 

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (10) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (10) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، حقوق بین الملل عمومی با ضریب 2، حقوق اساسی با ضریب 3، حقوق مدنی (تعهدات) با ضریب 2، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با ضریب 2، حقوق ارتباطات 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (10) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق ارتباطات

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (11) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (11) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 3، حقوق تجارت با ضریب 3، متون فقه با ضریب 1، حقوق مدنی (تعهدات) با ضریب 3، حقوق بین الملل خصوصی با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (11) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

حقوق شرکت های تجاری

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (12) ارشد حقوق

دروس امتحانی کد ضریب (12) ارشد حقوق: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه) با ضریب 2، متون فقه با ضریب 2، حقوق جزای عمومی با ضریب 3، حقوق جزای اختصاصی با ضریب 3، آیین دادرسی کیفری با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (12) کنکور ارشد مجموعه حقوق

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان