ظرفیت دانشگاه های دارای رشته فلسفه 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته فلسفه کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته فلسفه می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته فلسفه هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته فلسفه 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت پذیرش فلسفه
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 27
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زن / مرد 25
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 12
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1