ظرفیت دانشگاه های دارای رشته جامعه شناسی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته جامعه شناسی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته جامعه شناسی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته جامعه شناسی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته جامعه شناسی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 25
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 10
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 5
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 35
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 10
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 17
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 30
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 70
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 27
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 15
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 35
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 15
روزانه دانشگاه نیشابور زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه نیشابور زن / مرد 20
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 40
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 22
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 45
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 35
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 4
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه شیراز زن 2
روزانه دانشگاه شیراز مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 2
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 1