ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم ورزشی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم ورزشی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته علوم ورزشی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته علوم ورزشی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته علوم ورزشی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن 28
روزانه دانشگاه اراک مرد 28
روزانه دانشگاه ارومیه زن 24
روزانه دانشگاه ارومیه مرد 24
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 18
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 17
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 8
روزانه دانشگاه ایلام زن 21
روزانه دانشگاه ایلام مرد 21
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن 24
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مرد 24
روزانه دانشگاه بیرجند زن 36
روزانه دانشگاه بیرجند مرد 36
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن 16
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین مرد 16
روزانه دانشگاه تبریز زن 14
روزانه دانشگاه تبریز مرد 14
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن 8
نوبت دوم دانشگاه تبریز مرد 8
روزانه دانشگاه تهران زن 36
روزانه دانشگاه تهران مرد 36
روزانه دانشگاه جهرم زن / مرد 36
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن 22
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مرد 22
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 12
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 42
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 24
روزانه دانشگاه زنجان زن 40
روزانه دانشگاه زنجان مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان مرد 4
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن 4
روزانه دانشگاه سمنان زن 24
روزانه دانشگاه سمنان مرد 24
نوبت دوم دانشگاه سمنان مرد 12
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن 12
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن 16
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مرد 16
روزانه دانشگاه شهرکرد زن 20
روزانه دانشگاه شهرکرد مرد 20
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن 2
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد مرد 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن 36
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مرد 36
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن 30
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مرد 30
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن 27
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مرد 27
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن 24
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مرد 24
روزانه دانشگاه شیراز زن 16
روزانه دانشگاه شیراز مرد 16
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن 14
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مرد 14
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن 16
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مرد 16
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن 12
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مرد 12
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن 16
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مرد 16
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن 16
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مرد 16
روزانه دانشگاه قم زن 36
روزانه دانشگاه قم مرد 36
نوبت دوم دانشگاه قم زن 12
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 12
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن 36
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مرد 36
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن 21
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مرد 21
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن 24
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد مرد 24
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن 28
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مرد 28
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن 16
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مرد 16
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن 36
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مرد 36
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن 24
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مرد 24
روزانه دانشگاه مراغه زن 18
روزانه دانشگاه مراغه مرد 18
روزانه دانشگاه ملایر زن 36
روزانه دانشگاه ملایر مرد 36
روزانه دانشگاه نیشابور زن 28
روزانه دانشگاه نیشابور مرد 28
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن 16
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مرد 16
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن 18
روزانه دانشگاه کاشان مرد 12
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه کاشان زن 12
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن 2
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مرد 28
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن 28
روزانه دانشگاه یزد زن 22
روزانه دانشگاه یزد مرد 22
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 2
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران زن 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1