ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم سیاسی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم سیاسی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته علوم سیاسی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته علوم سیاسی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته علوم سیاسی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت پذیرش علوم سیاسی
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 38
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 25
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 10
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 21
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 14
روزانه دانشگاه تربت حیدریه زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 50
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 45
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 10
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 40
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 35
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 4
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مرد 2
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 3
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2