ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم تربیتی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته علوم تربیتی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته علوم تربیتی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته علوم تربیتی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت پذیرش علوم تربیتی 
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 35
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 50
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 40
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 13
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 35
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 15
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 32
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 15
روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان زن / مرد 25
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 70
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شیراز زن 75
روزانه دانشگاه شیراز مرد 75
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مرد 32
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن 32
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن 8
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مرد 8
روزانه دانشگاه قم زن 60
روزانه دانشگاه قم مرد 60
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 40
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 35
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 10
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه ملایر زن / مرد 20
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 22
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 45
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 35
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن 2
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مرد 2
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) زن 60