ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی پزشکی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جدول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 56 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 0 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

ارومیه

2

0

اصفهان

3

0

البرز 3 0

اهواز

3

0

ایران

3

0

ایلام

2

0

تربیت مدرس

3

0

تهران

3

0

جهرم

2

0

زابل

2

0

زنجان

3

0

شهرکرد

2

0

شیراز

3

0

قزوین

2

0

کاشان

2

0

کرمان 3 0

گیلان

3

0

لرستان

3

0

مازندران

3

0

مشهد 2 0

همدان

2

0

یزد

2

0