ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی برای شناخت کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی دانشگاه های دولتی 5 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 1 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اهواز

3

0

تبریز 2 1